Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Občanská výchova - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)

Studijní program
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2022 - 15. 03. 2023

Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání - maior

Studijní program v kostce

Jak dávné civilizace ovlivnily naší současnost? Jak vznikaly moderní národy? Na jakých pilířích stojí současná evropská kultura? Studium občanské výchovy je napínavou cestou dějinami a současností, která Vám odkryje vše podstatné, co byste měli vědět o naší minulosti a dnešní době. Budou Vás na ní doprovázet pracovníci katedry občanské výchovy, s jejichž tvářemi se občas setkáte i na televizních obrazovkách nebo jejich hlas uslyšíte z radiových přijímačů (např. s docentem Tomášem Jarmarou nebo doktorem Józefem Szymeczkem).

Pracovníci katedry výchovy k občanství - přední odborníci z řad historiků, politologů, filozofů a sociologů Vám v rámci přednášek a seminářů zodpoví tyto a jiné otázky na příkladu sledu evropských událostí v historii a současnosti. Událostí a jevů, které vytvořily a uchovávají národní jazyky, náboženství, mýty, kulturu, hospodářské a politické vztahy, ideologie a filozofie, vzdělávací systémy či společenské a sociální jevy a vazby. Pro aktivní studenty občanské výchovy se u nás otevírá možnost výjezdu na zahraniční univerzity nejen v sousedních zemích (Polsko, Slovensko, Německo), ale i v atraktivních destinacích (Španělsko, Portugalsko, Anglie).

Studium je tříleté, bakalářské v studijním programu Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání. Občanskou výchovu můžete v tomto studijním programu studovat v  různých oborových kombinacích. Po úspěšném absolvování studia a složení státní závěrečné zkoušky získáte titul „bakalář“.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání

Studium občanské výchovy je cestou dějinami a současností, která odkryje vše podstatné, co byste měli vědět minulosti a dnešní době.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme všeobecné znalosti na středoškolské úrovni v takovém rozsahu, aby Vám umožnily uspět u přijímací zkoušky sestávající z písemného testu obecných studijních předpokladů.

Co se naučíte?

Důkladně si osvojíte základy oboru občanská výchova tak, abyste mohli pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Úspěšné ukončení studia představuje první stupeň pregraduální přípravy vedoucí k získání učitelské kvalifikace pro druhý stupeň základní školy. Jako absolvent studijního programu:

 • budete umět vysvětlit základní filozofické a etické pojmy
 • budete umět charakterizovat hlavní vývojové etapy dějin filozofie od starověku do současnosti
 • budete umět podat přehled církví a náboženských společnosti na území České republiky
 • budete schopni vysvětlit klíčové události českých a československých dějin 20. století
 • budete umět popsat základní společenské jevy a procesy a také vybrané sociopatologické jevy ve společnosti
 • budete umět vysvětlit základní pojmy a koncepty sociologie rodiny
 • budete schopni popsat politický systém České republiky, vysvětlit různé formy participace, vysvětlit pojmy politika, svoboda demokracie, rovnost a mnoho dalších
 • budete znát hlavní právní normy z oblasti občanského, rodinného, pracovního a trestního práva
 • budete umět definovat základní ekonomické pojmy a charakterizovat principy finanční gramotnosti a jejího rozvíjení ve školním prostředí

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi bakalářského studijního programu Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání budete mít možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Pokud nebudete hodlat dále studovat, můžete se uplatnit v neziskových státních, veřejných nebo soukromých institucích zaměřených na realizaci kulturních a společenských projektů. Můžete najít také uplatnění v mediální sféře.

Specifika kombinované/distanční formy studia

Výuka probíhá v pondělí v odpoledních hodinách. Studenti mají k dispozici e-learningové materiály dostupné prostřednictvím Moodle.

Přijímací řízení

50
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

 • dosažené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
 • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,44 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušky nelze prominout a musejí je vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Test předpokladů ke studiu:

verbální myšlení
kulturně-společenský přehled
logické myšlení

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 60

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. PhDr. Denisa Labischová, PhD.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.