Charakteristika katedry anglického jazyka s didaktikou

Katedra anglického jazyka s didaktikou se ve výukové činnosti zaměřuje na přípravu učitelů anglického jazyka na 2. stupni základní školy ve strukturovaném pětiletém studiu, které zahrnuje bakalářské studium Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání v délce tří let a navazující magisterské studium Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy v délce dvou let.

Katedra anglického jazyka s didaktikou dále zajišťuje přípravu studentů pro výuku anglického jazyka v magisterském oboru Učitelství 1. stupně ZŠ, a to v předmětech anglický jazyk a literatura, fonetika a fonologie a didaktika anglického jazyka.

Katedra anglického jazyka s didaktikou je v současné době zapojena do tří mezinárodních projektů. Projekt MENTRA se zabývá přípravou učitelů mentorů (provázejících učitelů). Projekt e-CET je zaměřen na vývoj e-learningových kurzů pro vyučující anglického jazyka. Project IDEREC se zabývá rozvíjením řečové dovednosti čtení s porozuměním v anglickém a německém jazyce.

Výzkum katedry se zaměřuje na modernizaci přípravy učitelů pro výuku cizích jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ, školení mentorů, CLIL (Content and Language Integrated Learning), učebnice anglického jazyka a kurikulum. Mezi další výzkumné oblasti patří akademický diskurz, anglicismy v češtině a angličtina jako Lingua Franca.

Nedílnou součástí katedry je Centrum jazykové přípravy, které zajišťuje výuku anglického, německého, francouzského a španělského jazyka pro většinu studijních oborů Pedagogické fakulty OU. Jazykové kurzy rozvíjejí komunikační kompetence studentů a umožňují jim vyjadřovat se ke každodenním tématům a tématům souvisejícím s jejich specializací. Velký důraz je kladen na čtení (a psaní) odborných textů v cizích jazycích. Katedra také nabízí řadu kurzů vyučovaných v angličtině, němčině, španělštině a francouzštině zaměřené na studenty navštěvující fakultu v rámci programu Erasmus+ a VIA a slouží tak jako multikulturní platforma pro diskuse o řadě současných témat.

V rámci celoživotního vzdělávání se katedra úspěšně podílí na aktivitách Univerzity třetího věku a celoživotním vzdělávání učitelů.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 01. 2023