Věda a výzkum

Výzkum

Výzkum Katedry anglického jazyka s didaktikou se zaměřuje na modernizaci přípravy učitelů pro výuku cizích jazyků na primární a nižší sekundární úrovni, školení mentorů, CLIL (Content and Language Integrated Learning), učebnice anglického jazyka a kurikulum. Mezi další výzkumné oblasti patří akademický diskurz a angličtina jako Lingua Franca. Katedra učitelství anglického jazyka je v současné době zapojena do dvou mezinárodních projektů.

MENTRA

Zaměření na kvalitu vzdělávání a s tím související učitelské kompetence a vzdělávání učitelů je zásadní a široce diskutovanou otázkou nejen ve středoevropském regionu, ale i v mnoha zemích světa. Jedním z jeho aspektů je praktická příprava budoucích učitelů a uvedení začínajících učitelů do jejich profese, což do značné míry závisí na kvalitě jejich uvádějícího učitele, tedy učitele mentora. Partnery projektu je 6 VŠ ze 4 zemí: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře a Univerzita J. Selyeho v Komárně (Slovensko); Ostravská univerzita a Vysoká škola ekonomická v Praze (Česká republika); Univerzita K. Eszterhazy v Egeru (Maďarsko); a Universita Novi Sad (Srbsko). Všechny instituce mají dlouhodobé zkušenosti a odborné znalosti v oblasti přípravy učitelů a komunikace s mentory odpovědnými za pedagogickou praxi studentů učitelství a uvedení začínajících učitelů do praxe.

e-CET

Pandemie COVID-19 změnila životy a práci mnoha lidí po celém světě, včetně vzdělávání. Bez ohledu na tato omezení současná situace ukázala, že online vzdělávání je jedním z nejlepších řešení. Výše uvedené skutečnosti přiměly partnery k úvahám o spojení svých zkušeností a úsilí při vývoji e-learningových modulů, které by bylo možné využít pro vzdělávání učitelů. Partneři projektu Aspekt Foundation (Slovensko), Ostravská univerzita (Česká republika) a Univerzita Bielsko-Biala (Polsko) jsou instituce, které poskytují vzdělávací kurzy angličtiny pro budoucí i praktikující učitele. Sdílení zkušeností a osvědčených postupů všech zapojených institucí je dobrým základem pro rozvoj elektronických kurzů a zvyšování dovedností pedagogů. Kurzy budou dostupné na webových stránkách zúčastněných institucí. Ty budou připraveny k použití v případě pandemie a jako doplňkový materiál ve prospěch


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 11. 2021