Věda a výzkum

Výzkum Katedry anglického jazyka s didaktikou se zaměřuje na modernizaci přípravy učitelů pro výuku cizích jazyků na primární a nižší sekundární úrovni, školení mentorů, CLIL (Content and Language Integrated Learning), učebnice anglického jazyka a kurikulum. Mezi další výzkumné oblasti patří angličtina jako lingua franca a anglicismy v českém jazyce. Katedra anglického jazyka s didaktikou je v současné době zapojena do tří mezinárodních projektů – MENTRA, e-CET a IDEREC. Dr. Guziurová je navíc členem řešitelského týmu projektu GAČR s názvem Interkulturní variace v interakci mezi autorem a čtenářem v anglickém akademickém diskursu českých studentů a rodilých mluvčích angličtiny.

MENTRA

Zaměření na kvalitu vzdělávání a s tím související učitelské kompetence a vzdělávání učitelů je zásadní a široce diskutovanou otázkou nejen ve středoevropském regionu, ale i v mnoha zemích světa. Jedním z jeho aspektů je praktická příprava budoucích učitelů a uvedení začínajících učitelů do jejich profese, což do značné míry závisí na kvalitě jejich uvádějícího učitele, tedy učitele mentora. Partnery projektu je 6 VŠ ze 4 zemí: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře a Univerzita J. Selyeho v Komárně (Slovensko); Ostravská univerzita a Vysoká škola ekonomická v Praze (Česká republika); Univerzita K. Eszterhazy v Egeru (Maďarsko); a Universita Novi Sad (Srbsko). Všechny instituce mají dlouhodobé zkušenosti a odborné znalosti v oblasti přípravy učitelů a komunikace s mentory odpovědnými za pedagogickou praxi studentů učitelství a uvedení začínajících učitelů do praxe.

e-CET

Pandemie COVID-19 změnila životy a práci mnoha lidí po celém světě, včetně vzdělávání. Bez ohledu na tato omezení současná situace ukázala, že online vzdělávání je jedním z nejlepších řešení. Výše uvedené skutečnosti přiměly partnery k úvahám o spojení svých zkušeností a úsilí při vývoji e-learningových modulů, které by bylo možné využít pro vzdělávání učitelů. Partneři projektu Aspekt Foundation (Slovensko), Ostravská univerzita (Česká republika) a Univerzita Bielsko-Biala (Polsko) jsou instituce, které poskytují vzdělávací kurzy angličtiny pro budoucí i praktikující učitele. Sdílení zkušeností a osvědčených postupů všech zapojených institucí je dobrým základem pro rozvoj elektronických kurzů a zvyšování dovedností pedagogů. Kurzy budou dostupné na webových stránkách zúčastněných institucí. Ty budou připraveny k použití v případě pandemie a jako doplňkový materiál pro učitele anglického jazyka.

IDEREC

Katedra anglického jazyka s didaktikou je jedním z řešitelů mezinárodního projektu KA220 – IDEREC: Intervention in the Development of FL Reading Comprehension Skill (Intervence rozvíjení čtení s porozuměním v cizích jazycích). Na projektu v rámci programu ERASMUS+ spolupracují řešitelské týmy z UKF v Nitře (Slovensko), Ostravské univerzity v Ostravě (ČR) a Univerzity v Bielsko-Biala (Polsko). Projekt se zabývá rozvíjením řečové dovednosti čtení s porozuměním v anglickém a německém jazyce, což bude mít pozitivní vliv na studium i pracovní uplatnění žáků na trhu práce a na další vzdělávání učitelů v oblasti čtenářských strategií ve výuce anglického a německého jazyka. Vedle výše uvedených univerzit jsou partnery projektu také školy ze všech tří zemí, a to vždy jedna základní a jedna střední škola. V České republice se jedná o ZŠ A. Hrdličky v Ostravě-Porubě a Gymnázium Ostrava-Zábřeh, které budou výsledky projektu ověřovat přímo v pedagogické praxi. Univerzity budou koordinovat práci škol.

GAČR (GA21-12150S)

Název: Intercultural variation in writer-reader interaction in English-medium academic discourse by Czech and Anglophone novice writers

Dr. Guziurová je členem řešitelského týmu projektu GAČR, jehož hlavním řešitelem je doc. Olga Dontcheva-Navrátilová z Masarykovy univerzity. Cílem projektu je kontrastivní analýza interakce mezi autorem a čtenářem v anglicky psaném akademickém diskursu českých studentů a rodilých mluvčích angličtiny. Interakce mezi autorem a čtenářem je jeden z aspektů akademického diskursu, poznamenaných výraznou interkulturní variací. V důsledku globalizace se čeští studenti musejí naučit psát kvalitní akademické texty v angličtině; přesto je jejich anglicky psaný akademický diskurs ještě neprobádán. Projekt využívá pohledů korpusové lingvistiky, kontrastivní rétoriky a diskursní analýzy k výzkumu interakce mezi autorem a čtenářem v anglicky psaných akademických textech českých studentů a zaměřuje se na analýzu interakčního a interpersonálního metadiskursu. Projekt zkoumá rozdíly ve výskytu metadiskursních prvků v diskursu českých a anglických studentů a soustředí se na sociální, rétorické a lingvistické faktory, které je ovlivňují. Výsledky by měly přispět k prohloubení chápání interakce mezi autorem a čtenářem v diskursu studentů s možnou aplikací v oblasti vzdělávání a profesionální komunikace.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2023