Charakteristika katedry anglického jazyka s didaktikou

Katedra anglického jazyka s didaktikou se ve výukové činnosti zaměřuje na přípravu učitelů anglického jazyka na 2. stupni základní školy ve strukturovaném pětiletém studiu, které zahrnuje bakalářské studium Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání v délce tří let a navazující magisterské studium Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy v délce dvou let.

Katedra anglického jazyka s didaktikou dále zajišťuje přípravu studentů pro výuku anglického jazyka v magisterském oboru Učitelství 1. stupně ZŠ. V současné době jsou studenti nestrukturovaného magisterského studijního programu Učitelství 1. stupně ZŠ v prezenční i kombinované formě připravováni na roli plně kvalifikovaných učitelů AJ, a to v předmětech anglický jazyk a literatura, fonetika a fonologie a didaktika anglického jazyka.

Další oblastí činnosti pracoviště je celoživotní vzdělávání učitelů na 1. st. ZŠ.

Od akademického roku 2013/2014 je realizována též jazyková a didaktická příprava učitelů mateřských škol pro výuku anglického jazyka.

Nedílnou součástí katedry je Centrum jazykové přípravy, které se vedle specializace na přípravu budoucích i praktikujících učitelů AJ podílí od svého založení na výuce anglického a německého jazyka pro většinu studijních oborů Pedagogické fakulty OU. Od roku 2011 nabízí výuku španělského jazyka a od roku 2015 také výuku jazyka francouzského. V současnosti je tedy výuka cizích jazyků nedílnou součástí akreditací většiny oborů na OU. V rámci tzv. lektorských jazyků se soustřeďuje naše pracoviště na inovaci stávajících kurzů ve smyslu rozvíjení akademických dovedností a prohlubování všeobecné i odborné komunikace v příslušném jazyce. Velký důraz je kladen na práci s odborným cizojazyčným textem.

Nabízeny jsou též předměty vyučované v jazyce anglickém, německém a španělském, které jsou hojně navštěvovány studenty programu Erasmus+ a VIA a slouží tak jako multikulturní platforma pro zajímavé diskuse na aktuální témata.

V rámci celoživotního vzdělávání se od r. 2012 katedra úspěšně podílí na aktivitách Univerzity třetího věku.

V neposlední řadě je katedra místem setkávání učitelů cizích jazyků našeho regionu při seminářích a konferencích, které organizuje například ve spolupráci s Britským centrem Knihovny města Ostravy, vydavatelstvími Oxford University Press a Hueber.


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 12. 2019