Hlavní směry výzkumu

  • výzkum identit a kulturních systémů a interkulturních kontaktů slezského regionu v minulosti i v současnosti;
  • výzkum dějin regionu v kontextu středoevropské sociální a kulturní historie a proměn regionu spojený s globalizačními procesy;
  • výzkum hudební kultury středoevropského prostoru (hudebněhistoriografické, hudebněpedagogické a teoreticko-estetické sondy).

Výzkum identit a kulturních systémů a interkulturních kontaktů slezského regionu v minulosti i v současnosti

Výzkum se zaměřuje na vytváření a šíření kulturní paměti regionu, historického vědomí, aplikací a dopadů jazykových politik v regionálních a globálních souvislostech, zavádění evropských standardů v oblasti práv národnostních menšin a ochrany menšinových a regionálních jazyků, systém menšinového školství regionu, vztahů národní a regionální identity spolu se vztahy s menšinami a většinovým obyvatelstvem včetně historického vědomí a etnických a národních stereotypů.

Výzkum dějin regionu v kontextu středoevropské sociální a kulturní historie a proměn regionu spojených s globalizačními procesy

Důležité je také zaměření výzkumu na evropské a regionální dějiny se zřetelem na historicko-kulturní, resp. sociokulturní vývoj, projevování evropských trendů na regionální úrovni. Pracovníci Centra se profilově soustředí na výzkum náboženského vývoje regionu, dopadu industrializace na náboženskou strukturu, vznik alternativních náboženských směrů a sekularizaci a také na politickou strukturu, studium evropského politického vývoje včetně otázek přeshraniční spolupráce a soužití v pluralitní společnosti.

Výzkum hudební kultury středoevropského prostoru

a) Hudebněhistoriografické sondy

Výzkum se zaměřuje na hudební kulturu a regionální subkultury zvláště na území Horního Slezska, severovýchodní Moravy a severozápadního Slovenska, a to ve všech jejich videch (tvorba, interpretace, recepce a reflexe – koncertní a hudebně-divadelní život, hudební školství, kritika apod.) včetně hudební kultury Poláků, Němců i jiných etnik žijících dnes či v nedávné minulosti v regionu. Budou zkoumány dílčí problémy, jako např. vliv písňového folkloru na tvorbu zdejších skladatelů; dějiny všeobecné a odborné hudební výchovy i hudebních lidovýchovných aktivit v regionu a jejich vliv na kultivaci zdejších obyvatel; hudební a taneční folklorismus v minulosti i přítomnosti; významné hudební osobnosti regionu s výrazným zahraničním přesahem.

b) Hudebněpedagogické sondy

Sondy do oblasti historie didaktiky / metodiky hudební výchovy jako inspirační zdroj pro současnou hudebněvýchovnou praxi; aktuální trendy v české i zahraniční didaktice hudební výchovy; dějiny, poslech a popularizace hudby s důrazem na hudbu a kulturu 20. století a na hudbu nonartificiální; hudebněpedagogické výzkumy průřezového, komparativního, terénního, dílčího i komplexního charakteru.

c) Teoreticko-estetické sondy

Výzkum se zaměřuje na využití nových analytických a interpretačních přístupů k hudbě. Jde především o aplikaci teorie archetypů a ústředních pojmů hlubinné psychologie v muzikologii, resp. v hudební teorii a hudební estetice. Další oblastí je výzkum narativních vlastností hudby a narativní analýza hudebních struktur v rámci oborových interdisciplinárních a transdisciplinárních bádání. Narativní analýzy se zaměřují na hudbu 20. a 21. století. Archetypální a narativní analýzy představují svébytné oblasti výzkumu, zároveň ale dodávají potřebný teoretický rámec hudebněhistoriografickému a hudebněpedagogickému výzkumu Centra. Uvedené výzkumné zaměření je doplněno o výzkum operní kultury v historické a interpretační perspektivě. V hudebněteoretické oblasti se bude výzkum zaměřovat mimo jiné i na problematiku svérázných Janáčkových hudebněteoretických názorů.


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 01. 2022