Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Akademický senát Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje volby na kandidáta děkana Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

Volební komise pro volbu kandidáta na děkana PdF OU sestavila na základě podaných návrhů kandidátní listinu (pořadí kandidátů bylo určeno losem):

 1. doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
 2. doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.

Složení volební komise: Ing. Pavel Dostál, Ph.D. – předseda AS PdF OU ThDr. Józef Szymeczek, Dr. – člen komory akademických pracovníků AS PdF OU Mgr. Pavel Brtva – člen komory studentů AS PdF OU

Na svém mimořádném zasedání dne 6. dubna 2020 Akademický senát Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vyhlásil volby na kandidáta děkana Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a schválil harmonogram voleb.

Volby se uskuteční dne 22. června 2020 od 13:00 hod. v místnosti SA 324 Pedagogické fakulty (budova SA), Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory.

Kandidáty může navrhovat každý člen akademické obce Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Návrhy je nutné doručit v zalepené obálce s označením „Volby děkana PdF OU“ adresované kterémukoli členu volební komise přes podatelnu OU do 1. června 2020, do 11:00 hod.

Náležitosti přihlášky kandidáta:

 1. písemný souhlas kandidáta se zařazením na seznam kandidátů v listinné podobě, kontakt na kandidáta a jeho stručný profesní životopis;
 2. písemná podpora minimálně jednoho člena akademické obce PdF OU v listinné podobě, která musí obsahovat:
  • jméno, příjmení a tituly navrhovaného kandidáta, podpis kandidáta;
  • jméno, příjmení a tituly navrhovatele/ů s podpisem;
  • identifikace příslušnosti navrhovatele/ů k akademické obci PdF OU (název pracoviště) (doporučený formulář ke stažení zde);
 3. negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení v originálu nebo úředně ověřené kopii předložené v souladu se zákonem č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou kandidátů narozených po 1. 12. 1971) – kandidát, kterému se nepodaří získat lustrační osvědčení do data 11. dubna 2020, může je předložit dodatečně nejpozději do termínu konání shromáždění akademické obce Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Navrhovaní kandidáti následně dle harmonogramu zašlou předsedovi volební komise svůj životopis a svůj volební program v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty ze serveru Ostravské univerzity. Tyto materiály budou zveřejněny minimálně sedm dnů před volbou kandidáta na Portálu i na veřejné části webových stránek PdF OU.


Harmonogram voleb:
do 1. června 2020 11:00odevzdání návrhů kandidátů na děkana PdF OU
do 5. června 2020zveřejnění kandidátní listiny
do 8. června 2020 11:00odevzdání volebního programu a životopisu kandidátů v elektronické podobě
15. června 2020 ve 14:00shromáždění akademické obce PdF OU
22. června 2020 ve 13:00zasedání AS PdF OU – volba kandidáta na děkana
Složení volební komise:
Ing. Pavel Dostál, Ph.D.předseda AS PdF OU
ThDr. Józef Szymeczek, Dr.člen komory akademických pracovníků AS PdF OU
Mgr. Pavel Brtvačlen komory studentů AS PdF OU

Dokumenty:

Návrh na kandidáta na jmenování děkanem Pedagogické fakulty Ostravské univerzity ikona doc


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 04. 2020

facebook
rss
social hub