Rozvoj digitálních kompetencí pedagogických pracovníků základních škol v MSK

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012284
Řešitel: Ostravská univerzita

Finanční dotace:

Celková výše dotace: 9 998 277,50 Kč
Dotace poskytnutá EU: 8 078 608,22 Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 1 419 755,40 Kč
Vlastní zdroje OU: 499 913,88 Kč

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. listopadu 2019
Datum ukončení realizace projektu: 31. října 2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontakty:

Řešitel: Mgr. Bc. Libor Klubal, Ph.D.
Finanční a projektový manažer: Ing. Vendula Jančálková

Popis projektu:

Cílem projektu je posílit metodickou a technickou připravenost učitelů ZŠ pro využívání digitálních technologií ve výuce. Pro naplnění cíle bude vytvořen 30 hodinový vzdělávací program s 5 moduly. Každý modul bude tvořen obecnou a speciální částí specifikovanou podle zaměření (1. st., 2. st.). Pro řešení metodických otázek vznikne Poradenský portál. Vzdělávání bude realizováno jako kombinace prezenční skupinové výuky na zapojených školách, distanční výuky a individuálního vzdělávání.

Hlavní cíle projektu:

Primárním cílem projektu zajistit metodickou a technickou podporu pro integraci digitálních technologií do výuky. Metodická podpora bude zajištěna vzděláváním pedagogů a vedení školy v rámci nově vytvořeného Vzdělávacího programu Digitální kompetence učitele základní školy. Pro podporu integrace digitálních technologií a dovedností bude vytvořen také Poradenský portál, který bude po celou dobu trvání projektu poskytovat poradenskou službu pro pedagogické pracovníky. Sekundárním cílem je technická podpora, která bude zajištěna nákupem 278 tabletů pro účastníky vzdělávání a žáky zapojených škol. Realizací projektu dojde ke zvýšení úrovně digitálních kompetencí učitelů základních škol v souladu s konceptem Dig Comp Edu (Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů) na minimální úroveň B1 (praktik) v oblastech: Profesní zapojení učitele, Digitální zdroje, Digitální hodnocení, Výuka, Podpora žáků.

Aktivity projektu:

KA1 Řízení projektu
KA2 Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol


logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 02. 2020