Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

PROHLÍŽÍTE SI INFORMACE Z PŘEDCHOZÍHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Právě pracujeme na aktualizaci nabídky studijních programů a podmínek k přijetí a budeme s tím hotovi 15. listopadu 2021, kdy pro vás také otevřeme přihlášku do studia.


Informatika pro SŠ - Výtvarná výchova pro SŠ

Studijní programUčitelství pro střední školy
Specializace kombinaceUčitelství informatiky pro SŠ (maior)
Výtvarná výchova (minor)
Společný základ učitelství pro SŠ
FakultaPřírodovědecká fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant specializacePhDr. RNDr. Martin Žáček, Ph.D.

Učitelství informatiky pro SŠ

Studijní program v kostce

Být učitelem je posláním, což takhle být učitelem Informatiky ... to je IN. Proto Vám nabízíme dvouleté studium učitelství informatiky, díky kterému získáte všechny potřebné znalosti a dovednosti od tvorby informačního systému po didaktiku informatiky. Nejen prohloubíte znalosti z oboru informatiky, ale osvojíte si i vědomosti a dovednosti potřebné pro kvalitní výuku, které vedou ke zvýšení počítačové gramotnosti a informatického myšlení mladé generace.Během studií se setkáte jak s teoretickou přípravou v pedagogice, psychologii a didaktice, tak i proniknete do života školy a vše si vyzkoušíte během pedagogické praxe. Na naší katedře Vás čekají moderně vybavené laboratoře a nejnovější didaktické pomůcky (interaktivní tabule/televize, roboti, aj.). To není vše! Dále nabízíme zapojení do různých projektů nebo Erasmu+, kde získáte zkušenosti a nové nápady na výuku z jiných zemí.

Cílem našeho studia je připravit absolventy, aby získali potřebně kompetence pro výkon učitelské praxe. Předměty jsou nabízené mezioborově, abychom Vám nabídli ucelený pohled na didaktické nebo výchovné problémy (např. motivace žáků, komunikace s žáky a rodiči). Nad rámec učitelské profese klademe důraz na působení v pozici školního administrátora informačních systémů či počítačových sítí. Proto výhodou našeho studia je, že absolvent se může uplatnit i mimo oblast školství.

Co od vás očekáváme?

Navazující studium staví na základech teoretických a praktických dovedností osvojených v rámci bakalářského studia. Ale hlavně musíte mít chuť a odhodlání se dále vzdělávat, učit se nové věci a rozvíjet své informatické myšlení.

Co se naučíte?

Jako budoucí učitel Informatiky:

 • budete ovládat proces algoritmizace a programování, tj. transformace programování a algoritmizace ve výuce, tj. stanovení cílů výuky, kritickou analýzu, interpretaci a stanovení struktury učiva, výběr vhodných forem, učebních prostředků a metod výuky s ohledem na potřeby žáků
 • budete umět ovládat informační a komunikační technologie vhodné pro výuku informatiky
 • budete schopni aplikovat informatické myšlení a nové přístupy ve výuce informatiky
 • budete umět aplikovat multimediální prostředky do výuky informatiky
 • budete schopni aplikovat poznatky obecné psychologie, pedagogiky a didaktiky do procesu vyučování informatiky
 • budete znát vhodné metody hodnocení a zpětné vazby v rámci vyučovacího procesu
 • budete schopni plánovat výuku vzhledem k cílům stanoveným v kurikulárních dokumentech a s ohledem na individuální možnosti žáků
 • budete schopni volit a aplikovat vhodné výzkumné metody pro řešení problému z oblasti didaktiky informatiky
 • budete umět strukturovat a koncipovat odborný text, užívat odbornou terminologii a prezentovat své výsledky

Kde a jak se uplatníte?

Absolvent programu najde uplatnění jako středoškolský učitel s aprobací v informatice a druhém přírodovědném oboru, případně může nastoupit na pozici správce sítě na střední škole s pedagogickou kompetencí vyučovat informatiku. Ale můžete se uplatit i mimo školství, protože tam kde je vůle, je i cesta k úspěchu.

Konkrétní pracovní pozice

 • učitel informatiky
 • programátor
 • správce informačních systémů
 • správce počítačových sítí

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia od 23. do 25. srpna 2021 nebo v náhradním termínu v září 2021. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni poštou po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Písemná zkouška z informatiky formou písemného testu. Minimální počet bodů je 40.

Každý uchazeč o navazující magisterské studium Učitelství pro střední školy koná kromě přijímací zkoušky z příslušné specializace také písemnou zkoušku z pedagogiky a psychologie, z níž musí získat alespoň 30 bodů.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

ANO

Přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie bude prominuta uchazeči, který úspěšně absolvoval státní zkoušku z pedagogiky a psychologie nebo uchazeči, který absolvoval v rámci bakalářského studia předměty pedagogicko-psychologických disciplín v rozsahu a obsahu adekvátním předmětům pedagogicko-psychologické složky v bakalářském studiu na Ostravské univerzitě.

Příjímací zkouška z informatiky bude prominuta uchazeči, který je absolventem nebo studentem posledního ročníku bakalářského studijního programu Informatika nebo programu příbuzného.

O prominutí přijímací zkoušky je nutno požádat děkana fakulty (prostřednictvím studijního oddělení) nejpozději v pracovní den předcházející dni konání přijímací zkoušky. Součástí žádosti musí být úředně ověřená kopie přílohy diplomu (Diploma supplement) nebo originál výpisu absolvovaných předmětů bakalářského studia (= „Průběh studia“) potvrzený studijním oddělením v květnu 2021.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Teoretická informatika:

 • Teorie formálních jazyků a automatů
 • Logické základy umělé inteligence

Aplikace informatiky:

 • Databáze
 • Základy počítačové grafiky

Programovací prostředky:

 • Algoritmy a datové struktury
 • Objektově orientované programování

Technické a systémové prostředky:

 • Architektura počítačů
 • Počítačové sítě
 • Operační systémy

Okruhy pro přijímací zkoušku z pedagogiky a psychologie:

Při přijímací zkoušce by měl uchazeč prokázat základní orientaci v teoretických poznatcích z oblasti pedagogiky a psychologie a dovést aplikovat tyto poznatky ve výchovně-vzdělávacích situacích.

Jednotlivé zkouškové okruhy přitom vycházejí z kurikula základní pedagogicko-psychologické přípravy oborů bakalářského studia, která byla nabízena v rámci povinně-volitelných předmětů.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom o absolvování bakalářského studijního programu na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v navazujících magisterských programech doloží úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce PhDr. RNDr. Martin Žáček, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.