Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

PROHLÍŽÍTE SI INFORMACE Z PŘEDCHOZÍHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Právě pracujeme na aktualizaci nabídky studijních programů a podmínek k přijetí a budeme s tím hotovi 15. listopadu 2021, kdy pro vás také otevřeme přihlášku do studia.


Biologie pro SŠ - Tělesná výchova pro SŠ

Studijní programUčitelství pro střední školy
Specializace kombinaceUčitelství biologie pro SŠ (maior)
Tělesná výchova (minor)
Společný základ učitelství pro SŠ
FakultaPřírodovědecká fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant specializaceMgr. Milan Koch, Ph.D.

Učitelství biologie pro SŠ

Studijní program v kostce

Přírodopis a biologie patří mezi studenty základních i středních škol k oblíbeným předmětům. Někdy ovšem odrazuje poměrně velkým kvantem učiva. A rozhodujícím faktorem, který překlopí misky vah a motivuje studenty ke snaze všechny tyto informace vstřebat a dále ve studiu biologie pokračovat, je kvalitní učitel. Ten, který motivuje, jasně vysvětluje a vede se studenty diskuse o probírané látce. Takový učitel musí být připraven do praxe po stránce vědomostní i metodické, a toho se snažíme v průběhu navazujícího studia dosáhnout.

Co od vás očekáváme?

Navazující magisterské studium je založeno na odborných vědomostech, získaných v předchozích letech studia bakalářského. Od studenta se očekává především zájem a snaha naučit se tyto informace předávat dále a rozvíjet své didaktické dovednosti.

Co se naučíte?

Navazující studium zahrnuje ve své podstatě tři hlavní oblasti vzdělávání. V první řadě je to oborová didaktika, která má budoucího absolventa seznámit s možnými výukovými přístupy pro předmět biologie, dále pak ucelení obsahu učiva na jednotlivých typech škol a samozřejmě realizace průběžných a souvislých praxí, které ověří připravenost studenta na reálnou výuku.

Absolvent specializace Učitelství biologie:

 • disponuje širokým znalostním základem ve všech hlavních oblastech biologie
 • je schopen v jasné a výstižné formě předávat biologické poznatky svým studentům
 • dovede kvalitně pracovat s informačními technologiemi ve výuce

Kde a jak se uplatníte?

Očekává se převážně uplatnění jako učitel na ZŠ a různých typech SŠ. Odborné znalosti získané studiem však umožňují i možnost uplatnění v různých typech biologických laboratoří, správách CHKO, odborech životního prostředí a v dalších biologických oblastech.

Konkrétní pracovní pozice

Učitel na střední škole nebo 2. stupni základní školy.

Přijímací řízení

40
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia od 23. do 25. srpna 2021 nebo v náhradním termínu v září 2021. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni poštou po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Písemná zkouška z biologie formou písemného testu v IS Moodle. Minimální počet bodů je 40.

Každý uchazeč o navazující magisterské studium Učitelství pro střední školy koná kromě přijímací zkoušky z příslušné specializace také písemnou zkoušku z pedagogiky a psychologie, z níž musí získat alespoň 30 bodů.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

ANO

Přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie bude prominuta uchazeči, který úspěšně absolvoval státní zkoušku z pedagogiky a psychologie nebo uchazeči, který absolvoval v rámci bakalářského studia předměty pedagogicko-psychologických disciplín v rozsahu a obsahu adekvátním předmětům pedagogicko-psychologické složky v bakalářském studiu na Ostravské univerzitě.

Přijímací zkouška z biologie bude prominuta uchazeči, který je absolventem nebo studentem posledního ročníku bakalářského studijního programu Biologie – oboru Biologie (dvouoborové), Systematická biologie a ekologie nebo oboru/programu příbuzného.

O prominutí přijímací zkoušky je nutno požádat děkana fakulty (prostřednictvím studijního oddělení) nejpozději v pracovní den předcházející dni konání přijímací zkoušky. Součástí žádosti musí být úředně ověřená kopie přílohy diplomu (Diploma supplement) nebo originál výpisu absolvovaných předmětů bakalářského studia (= „Průběh studia“) potvrzený studijním oddělením v květnu 2021.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obecná biologie

 • Základy molekulární a buněčné biologie.
 • Genetika.
 • Obecná mikrobiologie.
 • Evoluční biologie.

Biologie rostlin

 • Anatomie rostlin.
 • Fyziologie rostlin.
 • Ekologie rostlin.
 • Systém a fylogeneze rostlin.

Biologie protistů a hub

 • Stavba těla protistů a hub.
 • Rozmnožování a životní cykly protistů a hub.
 • Systém a fylogeneze protistů a hub.

Biologie živočichů

 • Anatomie živočichů.
 • Fyziologie živočichů.
 • Ekologie živočichů.
 • Systém a fylogeneze živočichů.

Biologie člověka

 • Anatomie člověka.
 • Fyziologie člověka.
 • Ontogeneze člověka.

Ekologie

 • Obecná ekologie.
 • Populační ekologie a interakce.
 • Životní historie.
 • Ekologie společenstev a ekosystémů.

Okruhy pro přijímací zkoušku z pedagogiky a psychologie:

Při přijímací zkoušce by měl uchazeč prokázat základní orientaci v teoretických poznatcích z oblasti pedagogiky a psychologie a dovést aplikovat tyto poznatky ve výchovně-vzdělávacích situacích.

Jednotlivé zkouškové okruhy přitom vycházejí z kurikula základní pedagogicko-psychologické přípravy oborů bakalářského studia, která byla nabízena v rámci povinně-volitelných předmětů.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom o absolvování bakalářského studijního programu na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v navazujících magisterských programech doloží úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Milan Koch, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.