Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Český jazyk - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)

Studijní programČeský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Specializace kombinaceČeský jazyk se zaměřením na vzdělávání - maior (maior)
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání - minor (minor)
FakultaPedagogická fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinované
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant programudoc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - maior

Studijní program v kostce

CHCETE LÉPE POZNAT SVŮJ MATEŘSKÝ JAZYK A LITERATURU V NĚM PSANOU? TENTO STUDIJNÍ PROGRAM VÁM OTEVÍRÁ BRÁNU DO SVĚTA MINULOSTI I SOUČASNOSTI ČESKÉHO JAZYKA A ČESKÉ LITERATURY. JE ZÁKLADNOU PRO DALŠÍ MOŽNÝ ROZVOJ ZEJMÉNA V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ DANÉHO OBORU NA 2. STUPNI ZŠ.

Tříletý bakalářský studijní program Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání umožňuje studentovi získat odborné znalosti z českého jazyka a literatury. V tomto programu student učiní první krok k dosažení pozdější pedagogické kvalifikace (tím druhým je pak navazující magisterské studium). Jazykovědná a literárněvědná studia se proto zaměřují na získání takových znalostí a dovedností, které se týkají vztahu oboru českého jazyka a literatury a aktuální praxe výuky na 2. stupni ZŠ. Oblasti zkoumání se rovnoměrně soustřeďují na oblast jazykovou (základy bohemistiky, zvuková stránka češtiny, česká mluvnice, česká slovní zásoba, vývoj češtiny, komunikační a slohová výchova), literární (literární teorie, česká literatura, literatura pro děti a mládež, světová literatura) a vzdělávací (jazyk a literatura ve výukové praxi).

Co od vás očekáváme?

Základní podmínkou je pro absolventy středních škol všech typů úspěšná maturitní zkouška. Výhodou pro studium oboru je samozřejmě zájem o něj, vhodné, ale nikoliv nutné jsou předpoklady pedagogicky působit, pracovat s mládeží.

Co se naučíte?

Jako student oboru se naučíte:

 • analyzovat jazykový komunikát i umělecký text, zejména ve vztahu k pedagogickému využití oboru
 • aplikovat pravidla jazykového systému zejména při tvorbě vlastního textu, ale i při kontrole textů vůbec
 • koncipovat ústní či písemný projev z hlediska jeho účinnosti v komunikačním procesu
 • užívat zásady správné hlasové techniky, spisovné výslovnosti a hygieny hlasu, nejen ve vztahu ke školní praxi
 • využít získaných způsobilostí nejen v mateřském jazyce, ale i v některém ze světových jazyků
 • orientovat se v umělecké kvalitě textů a v umění vybrat vhodné tituly pro rozvoj vlastních čtenářských potřeb i pro rozvoj čtenářství dětí
 • aplikovat odbornou terminologii při práci s uměleckým textem a identifikovat s její pomocí různé příznaky uměleckého textu (období vzniku, autor, poetika, čtenář)
 • být schopen jasně formulovat své názory na literaturu a čtenářské postřehy způsobem přijatelným také pro děti
 • na základě odborných poznatků a hlubšího studia být vnímavějším čtenářem
 • zdokonalovat své analytické a kritické myšlení

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi studijního oboru Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský) získávají uplatnění především v oblasti školství a vzdělávání. Po tříletém bakalářském studiu mohou působit na různých pozicích v prostředí školních zařízení a podílet se v nich na procesu vzdělávání. Vzhledem k zaměření studia na jazyk a literaturu je možno uplatnit se také ve sféře práce s texty (editorská činnost, žurnalistika, práce v nakladatelství).

Konkrétní pracovní pozice

Možné pracovní pozice:

 • asistent pedagoga
 • vychovatel
 • vedoucí zájmových aktivit pro děti a mládež
 • korektor, editor
 • redaktor (média, nakladatelství)
 • knihovník

Specifika kombinované/distanční formy studia

Tento typ studia klade důraz na samostudium. Výuka probíhá jednou týdně, ke každému předmětu má student k dispozici oporu v moodle a další studijní opory a distanční texty na Studijních materiálech Portálu OU. Vyučující jsou připraveni konzultovat se studenty osobně či mailovou formou.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.


Přijímací řízení

25
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem prokazující splnění podmínky je vysvědčení o maturitní zkoušce. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého vysvědčení o maturitní zkoušce. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Uchazeči budou konat test předpokladů ke studiu organizovaný Pedagogickou fakultou OU. Minimální počet bodů je 30.

Test předpokladů ke studiu

 • elektronický test (na počítači) v délce 45 minut, má 3 samostatné části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
 • neobsahuje žádná odborná témata ve vazbě na konkrétní program a obor
 • uchazeč test koná jen jednou, bez ohledu na počet přihlášených programů (bakalářských a magisterský); výsledek je započítán uchazečům do všech přihlášených programů
 • otázky v testu mají podle obtížnosti rozdílné bodové ohodnocení

Detailnější informace k testu

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.