Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Výchova ke zdraví - Výtvarná výchova

Studijní program
Učitelství pro 2. stupeň základních škol
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2022 - 15. 03. 2023

Výchova ke zdraví

Studijní program v kostce

Navazující magisterský studijní obor „Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. st. základní školy“ poskytuje absolventům kompletní orientaci v problematice zdraví. V průběhu studia je kladen důraz na primární prevenci před negativními faktory, které ovlivňují lidské zdraví a na možnosti tvořivého výchovně vzdělávacího působení na děti a mládež. Hlavním cílem studia je, aby absolventi získali úplné vysokoškolské vzdělání opravňující je k vykonávání učitelské profese na základní škole. Absolventi se mohou také uplatnit také jako odborníci v oborech, které úzce souvisí s problematikou lidského zdraví. Mimo to najdou uplatnění jako metodici primární prevence. Hlavním posláním dvouoborového navazujícího magisterského oboru je prohloubení didaktických kompetencí. Zároveň se velmi intenzivně posilují sociálně-komunikativní a diagnostické znalosti a dovednosti studenta.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme od vás znalosti oboru výchova ke zdraví v rozsahu standardně vyučovaném na bakalářských studijních programech. Předpokládáme dobrou orientaci v základních psychologických a pedagogických disciplínách, protože výuka na tyto znalosti navazuje a dále je prohlubuje a rozvíjí. Vyžadujeme dále od posluchačů entusiasmus, odhodlání a touhu dále rozvíjet své poznání a vědomosti.

Co se naučíte?

Studium magisterského oboru „Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. st. základní školy“:

 • Vás vybaví znalostmi z oblasti zdravotní prevence a otázek spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví.
 • Vám dá kompetence ke vzdělávání dětí a mládeže k výchově ke zdraví na 2. stupni ZŠ.
 • Vás seznámí s tím, jaký zvolit individuální přístup k dětem a dospívajícím dle jejich osobních potřeb.
 • Vás naučí komunikovat s odborníky v interdisciplinárním pracovním týmu v rámci školských, zdravotnických, speciálních a výchovných zařízení.

Kde a jak se uplatníte?

Absolvent je připraven uplatnit se především jako učitel na 2. stupni základních škol, příp. v jiných školských zařízeních zaměřených na výuku pubescentních žáků (nižší stupeň gymnázií, školy při nemocnicích, lázeňských zařízeních apod.). Absolvent je také připraven na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a může nalézt uplatnění v dalších profesích, které souvisejí s ochranou zdraví.

Konkrétní pracovní pozice

Možné pracovní uplatnění:

 • učitel na 2. stupni základních škol
 • metodik primární prevence
 • v profesích a institucích vyžadujících sociálně-komunikativní dovednosti
 • pedagogický pracovník na základní škole
 • pedagogický pracovník v komunitních centrech nebo ubytovacích institucích (internáty apod.)

Přijímací řízení

e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

 • ukončené studium alespoň bakalářského studijního programu zaměřeného na sociální, pedagogické a psychologické vědy, specializace zaměřené na organizaci volného času s podporou zdraví, případně specializace lékařské fakulty se zaměřením na pedagogickou činnost
 • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,44 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací zkouška probíhá formou Testu odborných znalostí v rozsahu výuky bakalářského programu Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity.

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 40

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. PhDr. Lucia Lacková, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.