Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Výchova ke zdraví pro ZŠ - Tělesná výchova pro ZŠ

Studijní programUčitelství pro 2. stupeň základních škol
Specializace kombinaceVýchova ke zdraví pro ZŠ
Tělesná výchova pro ZŠ
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - společný základ
FakultaPedagogická fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant programudoc. PhDr. Josef Malach, CSc.

Výchova ke zdraví pro ZŠ

Studijní program v kostce

Navazující magisterský studijní obor „Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. st. základní školy“ poskytuje absolventům kompletní orientaci v problematice zdraví. V průběhu studia je kladen důraz na primární prevenci před negativními faktory, které ovlivňují lidské zdraví a na možnosti tvořivého výchovně vzdělávacího působení na děti a mládež. Hlavním cílem studia je, aby absolventi získali úplné vysokoškolské vzdělání opravňující je k vykonávání učitelské profese na základní škole. Absolventi se mohou také uplatnit také jako odborníci v oborech, které úzce souvisí s problematikou lidského zdraví. Mimo to najdou uplatnění jako metodici primární prevence. Hlavním posláním dvouoborového navazujícího magisterského oboru je prohloubení didaktických kompetencí. Zároveň se velmi intenzivně posilují sociálně-komunikativní a diagnostické znalosti a dovednosti studenta.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme od vás znalosti oboru výchova ke zdraví v rozsahu standardně vyučovaném na bakalářských studijních programech. Předpokládáme dobrou orientaci v základních psychologických a pedagogických disciplínách, protože výuka na tyto znalosti navazuje a dále je prohlubuje a rozvíjí. Vyžadujeme dále od posluchačů entusiasmus, odhodlání a touhu dále rozvíjet své poznání a vědomosti.

Co se naučíte?

Studium magisterského oboru „Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. st. základní školy“:

 • Vás vybaví znalostmi z oblasti zdravotní prevence a otázek spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví.
 • Vám dá kompetence ke vzdělávání dětí a mládeže k výchově ke zdraví na 2. stupni ZŠ.
 • Vás seznámí s tím, jaký zvolit individuální přístup k dětem a dospívajícím dle jejich osobních potřeb.
 • Vás naučí komunikovat s odborníky v interdisciplinárním pracovním týmu v rámci školských, zdravotnických, speciálních a výchovných zařízení.

Kde a jak se uplatníte?

Absolvent je připraven uplatnit se především jako učitel na 2. stupni základních škol, příp. v jiných školských zařízeních zaměřených na výuku pubescentních žáků (nižší stupeň gymnázií, školy při nemocnicích, lázeňských zařízeních apod.). Absolvent je také připraven na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a může nalézt uplatnění v dalších profesích, které souvisejí s ochranou zdraví.

Konkrétní pracovní pozice

Možné pracovní uplatnění:

 • učitel na 2. stupni základních škol
 • metodik primární prevence
 • v profesích a institucích vyžadujících sociálně-komunikativní dovednosti
 • pedagogický pracovník na základní škole
 • pedagogický pracovník v komunitních centrech nebo ubytovacích institucích (internáty apod.)

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.


Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého diplomu. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Podmínkou přijetí do navazujících magisterských programů a aprobací je ukončené bakalářské vzdělání ve vymezených programech (oborech):

Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy: sociální, pedagogické a psychologické vědy, obory zaměřené na organizaci volného času s podporou zdraví, případně obory lékařské fakulty se zaměřením na pedagogickou činnost.

Minimum bodů pro vyhovění je 40.

Test znalostí z oboru

Zkouška odborných znalostí v rozsahu výuky příslušného bakalářského oboru realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity, v případě mezifakultních kombinací pak s Přírodovědeckou a Filozofickou fakultou Ostravské univerzity.

Test nelze prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.

Detailnější informace k testům jsou umístěny na webových stránkách příslušných kateder Pedagogické fakulty OU v sekci přijímací řízení.

Test z pedagogiky a psychologie

Přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie je nedílnou součástí přijímací zkoušky programů Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro SŠ. Obsahem přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie jsou vědomosti z předmětů pedagogicko-psychologického základu bakalářského studia. Zkoušku lze uznat uchazečům programu Učitelství pro SŠ, kteří v rámci předcházejícího studia na vysoké škole absolvovali státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie nebo úspěšně absolvovali předměty z pedagogicko-psychologického základu, obsahově adekvátní předmětům pedagogicko-psychologické složky v bakalářském studiu na Ostravské univerzitě. Doložit výše uvedené skutečnosti musí uchazeči do 30. dubna 2020.

Uchazečům programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ nelze test prominout a musejí ho vykonat.

Detailnější informace k testu jsou umístěny na webových stránkách katedry pedagogiky a andragogiky v sekci přijímací řízení.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce PhDr. Lucia Lacková, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.