Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Český jazyk - Technická výchova

Studijní program
Učitelství pro 2. stupeň základních škol
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2022 - 15. 03. 2023

Český jazyk

Studijní program v kostce

UVAŽUJETE O DRÁZE PEDAGOGA? CHCETE UPLATNIT SVŮJ ZÁJEM O ČESKÝ JAZYK A LITERATURU VE ŠKOLNÍ PRAXI NA 2. STUPNI ZŠ? TENTO STUDIJNÍ PROGRAM VÁM UMOŽNÍ ZÍSKAT POTŘEBNÉ VĚDOMOSTI A PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI K DOSAŽENÍ DANÝCH CÍLŮ.

Studijní program navazuje na předchozí bakalářský program. Završuje jej rozsahem teoretických a praktických poznatků tak, aby byl absolvent co nejlépe vybaven pro kariéru učitele českého jazyka na 2. stupni ZŠ. Studia prohlubují vědní základ získaný v bakalářském programu. Absolventa profilují dále odborně v oboru český jazyk a literatura a připojují disciplíny posilující kompetence didaktické (např. didaktika českého jazyka, didaktika literární výchovy). S tím souvisí i zapojení dalších disciplín, které se obecně zaměřují na vzdělávání v oblasti pedagogické a psychologické (např. obecná didaktika, vývojová a sociální psychologie, pedagogická psychologie). Velkou pozornost věnuje tento studijní program průběžné a souvislé profesní praxi, která vydatně přispívá k přípravě absolventa pro jeho povolání.

Co od vás očekáváme?

Základní podmínkou je úspěšné absolvování bakalářského programu odpovídajícího oboru českého jazyka a literatury. Výhodou pro studium oboru je zájem prohloubit své dosavadní znalosti, zejména v rovině jeho uplatnění v pedagogické praxi, nebo vůbec v práci s mládeží.

Co se naučíte?

Jako student oboru se naučíte:

 • lépe rozumět jazykovému systému, prohlubovat nejen řízeným studiem, ale i samostatným přístupem poznatky o jazyce, literatuře a čtenářství
 • vyhledávat a využívat potřebné odborné poznatky z oboru pro vlastní profesní růst
 • aplikovat své odborné znalosti o jazyce a literatuře ve výukové praxi na 2. stupni ZŠ
 • zdokonalovat průběžně vlastní čtenářskou zkušenost zejména v oblasti tvorby adresované dětem a mládeži
 • objevovat způsoby stimulování čtenářských aktivit žáků
 • aplikovat pedagogické a psychologické znalosti v práci učitele, v jeho působení na dětský kolektiv
 • objevovat postupy a metody vedoucí ke zkvalitnění výuky českého jazyka a literatury
 • zdokonalovat své analytické schopnosti potřebné nejen pro práci s uměleckým textem

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi studijního oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. st. ZŠ (navazující magisterský) získávají uplatnění především v pedagogické praxi základní školy. Jsou cíleně připravováni pro pozici učitele českého jazyka a literatury na 2. stupni ZŠ. Mohou rovněž působit na různých dalších pozicích v prostředí školních zařízení a podílet se v nich na procesu vzdělávání žáků staršího školního věku. Studium jazyka a literatury je možno uplatnit i v dalších institucích, kde je výhodou komunikativnost, schopnost kvalitního ústního a písemného projevu, práce s texty, s knihami, literaturou (knihovna, editorská činnost, publicistika, práce v nakladatelství).

Konkrétní pracovní pozice

Možné pracovní pozice:

 • učitel českého jazyka a literatury
 • asistent pedagoga, vychovatel
 • vedoucí zájmových aktivit pro děti a mládež
 • korektor, editor
 • redaktor (média, nakladatelství)
 • knihovník

Specifika kombinované/distanční formy studia

Tento typ studia klade důraz na samostudium. Výuka probíhá jednou týdně, ke každému předmětu má student k dispozici oporu v moodle a další studijní opory a distanční texty na Studijních materiálech Portálu OU. Vyučující jsou připraveni konzultovat se studenty osobně či mailovou formou.

Přijímací řízení

e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

 • ukončené studium alespoň bakalářského studijního programu Český jazyk se zaměřením na vzdělávání nebo jiná příbuzná specializace, jejíž náplní je doložitelné absolvování základních lingvistických a literárněvědných disciplín (morfologie, lexikologie, syntax, stylistika, vývoj české literatury, literární teorie)
 • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,44 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací zkouška probíhá formou Testu odborných znalostí v rozsahu výuky bakalářského programu Český jazyk se zaměřením na vzdělávání realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity.

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 40

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.