Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Sbormistrovství - Hudební výchova

Studijní program
Učitelství pro střední školy
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Hudební výchova

Studijní program v kostce

Specializace Hudební výchova připravuje vzdělané a kvalifikované učitele hudební výchovy na středních školách. Absolvováním studia získáte všechny potřebné (nejen) hudební dovednosti a znalosti, které jsou potřebné k vykonávání osobnostně naplňující a kreativní profese učitele hudební výchovy. Obsahem studia jsou hudebněpraktické disciplíny, ve kterých rozvinete své hudební schopnosti a dovednosti z předchozího bakalářského studia. Jde zvláště o dovednosti pěvecké (sólový i sborový zpěv), instrumentální (hra na klavír, ale i jiné nástroje). Tato část studia je převážně praktická a probíhá v interakci s vyučujícími i dalšími studenty. Podstatnou součástí studia jsou hudebněpedagogické a hudebnědidaktické disciplíny, jejichž prostřednictvím získáte potřebné znalosti a dovednosti k porozumění hudbě a jejímu efektivnímu vyučování. Další náplní studia jsou hudebněhistorické disciplíny, jejichž prostřednictvím proniknete do historie a současnosti hudby v dostatečné hloubce a kvalitě. Vše si ověříte a vyzkoušíte v praxi, kterou budete absolvovat na vybraných školách v průběhu výuky.

Co od vás očekáváme?

Předpokladem studia jsou rozvinuté hudební schopnosti a dovednosti v oblasti hudby (pěvecké, instrumentální a sbormistrovské), které jste získali během předchozího bakalářského studia. Stejným způsobem předpokládáme vaše znalosti z hudební teorie a dějin hudby. Především očekáváme vaši motivaci k rozvíjení schopností v oblasti hudby a učitelství.

Co se naučíte?

Během studia se naučíte:

  • poslechově analyzovat hudební skladby 20. a 21. století
  • pěvecky a instrumentálně interpretovat skladby od období baroka po 21. století
  • didakticky využívat pěvecké, rytmické, instrumentální, poslechové a hudebněpohybové činnosti ve výuce hudební výchovy
  • aplikovat hudební teorii a dějiny hudby do hudební výchovy

Kde a jak se uplatníte?

Specializace Hudební výchova (střední školy) je zaměřena učitelsky, připravuje proto budoucí učitele v oblasti školství pro jejich praxi. Práce učitele hudební výchovy nezahrnuje pouze výuku hudební výchovy jako předmětu, ale realizujete se např. jako vedoucí instrumentálních souborů a sbormistři školních pěveckých těles.

Konkrétní pracovní pozice

Učitel hudební výchovy

Přijímací řízení

e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

  • ukončené studium alespoň bakalářského studijního programu Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (pro SŠ) nebo jiné specializačně příbuzné studium zaměřené na vzdělávání

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,44 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška se nekoná.

V případě velkého zájmu o studium (více jak 20 uchazečů) se bude konat přijímací zkouška formou Testu odborných znalostí v rozsahu výuky bakalářského programu Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity. V případě konání nelze Test prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

V případě, že se bude zkouška konat:


Dějiny hudby:

Formou testu budou prověřeny individuální znalosti dějin hudby od nejstarších památek k projevům soudobé vážné hudby, a to jak ve světovém, tak i českém kontextu. Důraz bude kladen na znalosti hudebněvýrazových prostředků klíčových stylových epoch a znalosti poslechové.


Hudební teorie:

Formou testu budou prověřeny individuální znalosti hudební nauky, harmonie, hudebních forem s důrazem na orientaci v notovém zápisu vybrané skladby.


Minimum bodů pro vyhovění z testu: 40

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

FUKAČ, J., VYSLOUŽIL, J. (eds.). Slovník české hudební kultury. Praha: Editio Supraphon, 1997. ISBN 80-7058-462-9.
HRČKOVÁ, N. Dějiny hudby I. až VI. (komplet). Praha: Ikar, 2005 - dosud.
KOUBA, J. ABC hudebních slohů. Praha: Editio Spuprahon, 1982.
KOFROŇ, J. Učebnice harmonie. Praha: SHV, 1963 (a další vydání).
MICHELS, U. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-238-3.
NAVRÁTIL, M. Nástin vývoje evropské hudby 20. století. Ostrava: Montanex, 1996. ISBN 80-85300-26-5.
SMOLKA, J. A KOL. Dějiny hudby. Praha: Togga, 2001. ISBN 80-902912-0-1.
ZENKL, L. ABC hudebních forem. Praha: Editio Supraphon, 1990 (a další vydání). ISBN 80-7058-174-3.
ZENKL, L. ABC hudební nauky. Praha: Editio Supraphon, 1976 (a další vydání).

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.