OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Speciální pedagogika
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra speciální pedagogiky
Anotace oboru:Bakalářský studijní obor Speciální pedagogika je koncipován s cílem vybavit studenty základními způsobilostmi a kompetencemi pro výkon povolání speciálního pedagoga. Základními způsobilostmi se rozumí orientace ve společenských jevech a v práci s handicapovanými osobami, schopnost aktualizovat své odborné vědomosti podle nejnovějších poznatků vědy a společenské praxe a ovládání teoretických základů výchovných a vzdělávacích metod a postupů, respektujících specifika vyplývající ze zdravotního postižení. Absolvent studijního oboru bude schopen samostatně analyzovat vybrané speciálně pedagogické problémy a navrhovat rozhodnutí pro jejich řešení. Získá rovněž dovednosti odborně komunikovat s různými subjekty (rodiči, zástupci státních, společenských a odborných institucí) za účelem porozumění systému práce s dětmi, mládeží a dospělými osobami se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách, mimoškolních zařízeních, v zařízeních poskytujících zdravotní a sociální péči.
Profil absolventa:Absolvent oboru je schopen adekvátně reflektovat osoby se zdravotním postižením a osoby se zvýšeným rizikem vzniku problémů. Je připraven podílet se na speciálně pedagogických edukačních, reedukačních a kompenzačních a kontaktních činností s jedinci i skupinami dětí a mládeže se speciálními potřebami. V procesu diagnostiky je připraven spolupracovat s dalšími odborníky z oblasti speciální pedagogiky, psychologie a dalších pomáhajících profesí. Absolvent oboru získává kvalifikaci speciálního pedagoga, poskytující výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti ve školách a mimoškolních zařízeních pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pro osoby se zdravotním postižením v zařízeních poskytujících sociální služby, kvalifikaci asistenta pedagoga ve školách a mimoškolních zařízeních, kvalifikaci vychovatele ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči, kvalifikaci logopedického asistenta ve třídách zřízených pro  děti/ žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a logopedického asistenta v zařízeních poskytujících sociální služby.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:test obecných studijních předpokladů - elektronický test na počítači
Obsah přijímací zkoušky: 3 části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura:


Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.

Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:12.-19. května 2018
Požadavky pro přijetí: úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení
Okruhy pro přijímací řízení:

  • Logické myšlení,

  • verbální myšlení,

  • kulturně-společenský přehled.

Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že se ke studiu oboru přihlásí méně než 20 uchazečů, obor neotevřít.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida, email: ; telefon: +420 597 091 234, mobil: +420 733 784 095.
facebook
rss
social hub