Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Behaviorální zdraví, sport a technologie

Studijní program
Behaviorální zdraví, sport a technologie
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 05. 2024

Studijní program v kostce

Zajímáte se o oblast zdraví a zdravý životní styl? Baví Vás hrát si s technologiemi a sledujete nové trendy chytrých a jiných technologií? Uvažujete o kariéře ve sféře sportovního průmyslu či veřejného zdraví? Neváhejte a přihlaste se na Ostravskou univerzitu do studijního programu Behaviorální zdraví, sport a technologie.

Neodmyslitelnou součástí našich životů se stávají moderní technologie, které prostupují téměř všechny sféry našeho života včetně sportu a zdraví. Tento vývoj je často prezentován jako negativní, jelikož je spojován s útlumem pohybové aktivity a sedavým životním stylem. Nicméně současný technologický rozvoj skýtá mnohé příležitosti pro využití technologií jako nástrojů právě pro podporu zdravého životního stylu nebo optimalizaci sportovního výkonu. Jde o vzrušující oblast, která se označuje jako „eHealth“ či „mHealth“ (v případě mobilních technologií), která snoubí IT technologie a inženýrství s jejich využitím v oblasti biomedicíny, veřejného zdraví, psychologie zdraví, sportu a behaviorálních věd. Abychom veřejnosti i odborným pracovníkům umožnili smysluplně využít těchto nástrojů potřebujeme zapálené absolventy. Chcete být součástí první generace expertů v této oblasti? Přihlaste se k navazujícímu magisterskému studiu na Ostravské univerzitě!

Unikátním aspektem programu Behaviorálního zdraví, sportu a technologie je, že byl vytvořen na základě spolupráce expertů v oblasti Kinantropologie (Ostravská univerzita) a v oblasti IT technologií (Vysoká škola báňská – Technická univerzita). Program zahrnuje předměty absolvované na obou institucích a je tak prvním skutečně mezioborovým programem, která Ostravská univerzita nabízí. Vznik tohoto programu byl umožněn unikátním projekt UniReg, který získala Ostravská univerzita, a v rámci kterého se stala lídrem ČR při vytváření studijních programů zaměřených na sport, zdravý životní styl a technologie. Při studiu programu Behaviorálního zdraví, sportu a technologie na Ostravské univerzitě budete mít možnost využívat nejmodernější Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví vytvořené právě pro tento studijní program.

Studenti mohou rovněž využívat Centrum diagnostiky lidského pohybu, které disponuje špičkově vybavenými laboratořemi (magnetická rezonance Siemens 1,5 Tesla, Laboratoř biomechaniky a zobrazovacích metod, Laboratoř fyziologie a funkční antropologie nebo Laboratoř behaviorálního zdraví). Na partnerské instituci (VŠB-TUO) mají studenti k dispozici laboratorní zázemí na Fakultě elektrotechniky a informatiky. Při studiu jsou používány moderní výukové trendy a praktické nácviky v reálných situacích a tak si studenti mohou během studia vyzkoušet skutečnou práci na vývoji technologií či jejich hodnocení a aplikovaného použití. Současně jsou na Ostravské univerzitě řešeny granty excelentního výzkumu jako je Healthy aging in industrial environment Program 4 (www.4HAIE.cz), nebo projekty Technologické agentury České republiky.

Své jazykové kompetence mohou studenti zlepšovat díky dobrým mezinárodním vztahům a tzv. Mobility Window, tedy nástroji, který usnadňuje studentům realizovat studijní pobyty v zahraničí a umožňuje tak vyjíždějí na univerzity například do Anglie (Cardiff metropolitan University), Rakouska (University of Gratz), Španělska (University of Valencia) a dalších především Evropských zemí.

Studenti navíc mohou navštěvovat pravidelné semináře, na které zveme významné odborníky z oblasti kinantropologie nebo vědecké pracovníky z ČR i ze zahraničí. Na našich seminářích pravidelně přednáší například prof. Joseph Hamill, PhD. (University of Massachusetts, USA) nebo prof. Gareth Irwin, PhD (Cardiff metropolitan university, UK).

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Behaviorální zdraví, sport a technologie

Zajímáte se o oblast zdraví a zdravý životní styl? Baví Vás hrát si s technologiemi a sledujete nové trendy chytrých a jiných technologií? Uvažujete o kariéře ve sféře sportovního průmyslu či veřejného zdraví? Neváhejte a přihlaste se na Ostravskou univerzitu do studijního programu Behaviorální zdraví, sport a technologie.

Co od vás očekáváme?

Vítáme zapálené uchazeče, kteří chtějí svůj život zasvětit tématům technologií v oblasti zdraví a sportu. Unikátní struktura programu, která zahrnuje dvojí profilaci, dělá program vhodným jak pro absolventy bakalářského studia ve vzdělávací oblasti zaměřené na tělesnou výchovu či zdraví (např. Tělesná výchova a sport, Kinantropologie, Fyzioterapie, Psychologie), tak pro absolventy bakalářského studia technických oborů a IT (např. Informatika, Biomedicínské inženýrství). Po absolvování společného základu je možné se profilovat v oblasti „Technologie“ (předměty absolvované na VŠB-TUO) nebo v oblasti „IT, sport a zdraví“ (předměty absolvované na OU). Předpokladem je, že absolventi technicky zaměřených bakalářských oborů zvolí profilaci „IT, sport a zdraví“, která jim umožní „doplnit“ si expertízu v oblasti kinantropologie, psychologie a behaviorálních věd. Naopak absolventi tělovýchovně, zdravotně či humanitně zaměřených bakalářských oborů si zvolí profilaci „Technologie“ za účelem doplnění expertízy v oblasti informatiky, elektrotechniky a biomedicínského inženýrství. Velice vítáni jsou uchazeči, které baví komunikace v anglickém jazyce.

Co se naučíte?

Cílem studijního programu je připravit kvalifikované odborníky v oblasti využívání inovativních technologií ve sportu a při pohybových aktivitách v oblasti veřejného zdraví a obecně k podpoře chování s pozitivním dopadem na zdraví. Tento studijní program spojuje akademickou (mezioborovou, kombinující společensko-vědní a přírodovědně-technické obory) i praktickou přípravu v oblasti technologií, IT, kinantropologie, psychologie a behaviorálních věd. Důraz bude kladen na propojení těchto oblastí v souvislosti s řešením konkrétních problémů v aplikované sféře.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi programu budou schopni pracovat efektivně v mezioborových týmech, připravovat technologická řešení problémů a praktické aplikace technologií ve sféře sportovního průmyslu a veřejného zdraví. Kompetence budou absolventi získávat na základě kombinace akademické a praktické přípravy včetně povinných stáží (internships) v partnerských organizacích (jak průmyslových, tak zdravotnických či sportovních).

Absolventi budou také schopni samostatně pracovat se zdravotnickou technikou a uplatňovat se také jako odborní pracovníci (vývoj a aplikace nových směrů) ve sportovním průmyslu, IT průmyslu zaměřeném na vytváření aplikací souvisejících s pohybem a zdravím a biotechnologickém průmyslu zaměřeném na vývoj a výrobu nových funkčních designů sportovních výrobků (např. funkční design běžecké obuvi, funkční design kolečkových lyží, který bude splňovat parametry prevence poranění křížového vazu atd.), ale také výrobků používaných v každodenním životě (např. minimalistická obuv pro malé děti – v současné době výzkum běhu malých dětí na naší katedře, fenomén dnešní doby).

Konkrétní pracovní pozice

V MSK kraji je několik významných zaměstnavatelů, kteří mohou využít lidi zaměřené na IT technologie a zdraví (TIETO), INGncorp. (kinematická a kinetická analýza pohybu), FNSPO (kinematická a kinetická analýza pohybu), výrobci sportovních nářadí a náčiní (jediní certifikovaní výrobci gymnastického náčiní v ČR) a v automobilovém průmyslu (Hyundai - kinematická a kinetická analýza pohybu při vývoji – Crash testy).

Typickou pracovní profesí absolventa bude vývojový pracovník ve firmách zaměřených na vývoj sportovních výrobků, vývojový pracovník ve firmách zaměřených na eHealth a mHealth, zakladatel startup firem v oblasti pohybu a zdraví, analytici zaměření na biomechaniku lidského pohybu, analytici zaměření na chytrá města z hlediska pohybové aktivity a chování lidí atd.

Oblast využití eHealth/mHealth technologií je obecně dynamicky a rychle rozvíjející se oblast, kde lze předpokládat, že nabídka pracovních míst předčí poptávku, jelikož na našem pracovním trhu chybí odborně vzdělaní pracovníci k tomto oboru. Jako absolvent programu Behaviorálního zdraví, sportu a technologie se tak připravíte na kvalifikovanou práci v perspektivním oboru.

Přijímací řízení

18
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

  • ukončené studium alespoň bakalářského studijního programu
  • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,47 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Test z anglického jazyka lze prominout uchazečům, kteří jsou držiteli certifikátu prokazujícího úroveň anglického jazyka na úrovni B2. Uchazeči musí doložit certifikát Společenského evropského referenčního rámce, např. Cambridge, TOEFL. Žádost o prominutí testu musí být podána nejpozději do konce dubna aktuálního roku. Uchazeči, kterým byla přijímací zkouška prominuta, obdrží maximální počet bodů.

Žádost o uznání zkoušky z anglického jazyka soubor pdf 0,10 MB

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Zhodnocení studijních výsledků

Zhodnocení výsledků předchozího vysokoškolského studia – počítá se vážený průměr za prvních pět semestrů studia.

Hodnocení:
Hodnota průměru prospěchu od 1,00 – 1,49 = 60 bodů
Hodnota průměru prospěchu od 1,50 – 2,49 = 30 bodů
Hodnota průměru prospěchu od 2,50 – 3,00 = 10 bodů

Test z anglického jazyka

Písemný test na úrovni B2. Test lze prominout uchazečům, kteří jsou držiteli certifikátu prokazujícího úroveň anglického jazyka na úrovni B2. Uchazeči musí doložit certifikát Společenského evropského referenčního rámce, např. Cambridge, TOEFL.

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 40

Motivační pohovor

Proběhne strukturovaný osobní motivační pohovor. Uchazečům o studium budou na základě výsledku motivačního pohovoru přiděleny body (max. 100 bodů).

Přijímací řízení bude probíhat ve dvojstupňovém procesu. V prvním kroku budou ověřeny předpoklady ke studiu formou zhodnocení studijních výsledků předchozího vysokoškolského studia a testem z anglického jazyka. Na základě hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů a nanejvýše 40 nejúspěšnějších uchazečů bude pozváno na osobní motivační pohovor. Podkladem pro pohovor bude motivační dopis. Všichni uchazeči přikládají motivační dopis jako přílohu k elektronické přihlášce ke studiu.

Celkový výsledek přijímacího řízení činí ze 70 % zhodnocení studijních výsledků, a z 30 % test z anglického jazyka. V případě, že uchazeč nebyl pozván k motivačnímu pohovoru, neuspěl celkově.

Motivační pohovor je hodnocen samostatně počtem 0–100 bodů a na základě výsledku z pohovoru je stanoveno pořadí, které rozhoduje o návrhu na přijetí.

Motivační dopis k přijímacímu řízení slouží jako podklad pro motivační pohovor.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Všichni uchazeči přikládají motivační dopis jako přílohu k elektronické přihlášce ke studiu.

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.