Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Pedagogika

Studijní program
Pedagogika
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
doktorské
Forma studia
prezenční
Délka studia
4 roky
Akademický titul
Ph.D.
Přihláška od-do
15. 11. 2022 - 15. 05. 2023

Studijní program v kostce

Doktorský studijní program Pedagogika byl na naší fakultě akreditován na počátku roku 2020 v oblasti vzdělávání Učitelství, z čehož vyplývá, že by měl připravovat odborníky na zkoumání otázek spojených s vyučováním pedagogickým disciplínám od středních škol až po školy vysoké a také na lektorské působení v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jinými slovy lze říci, že tento program se zabývá předmětovou didaktikou, a to didaktikou věd o výchově. Studenti se mohou vědecky zabývat například otázkami vývoje středního, vyššího a vysokoškolského vzdělávání v oboru pedagogika nebo výukou pedagogických disciplín v historickém i komparativním pohledu, strategiemi realizace příslušného kurikula, učebnicemi pedagogických věd a dalšími médii, aplikacemi digitálních technologií ve výuce pedagogických disciplín i problematikou hodnocení a evaluace uplatňovaných v jejich výuce na výše uvedených stupních škol i v celoživotním vzdělávání pedagogických pracovníků. Takto zaměřené studium nebylo dosud v České republice akreditováno na žádné z univerzit a jeho nasměrování na zkoumání vyučování pedagogice jej činí jedinečným.

Cílem studijního programu je zajistit, aby studující získali odborné znalosti, dovednosti a kompetence nezbytné pro vědecké zkoumání cílů, obsahu a procesů vyučování věd o výchově na základě zvládnuté metodologie pedagogického výzkumu, znalostí cizích jazyků, nejnovějších poznatků edukačních věd a teorie i praxe jejich vyučování i učení se.

Co se naučíte?

Studium je plánováno jako čtyřleté a uchazeči si mohou zvolit prezenční i kombinovanou formu studia, které se v požadavcích na studenty nijak neliší. Během studia studenti konají zkoušky z předmětů povinných, např. z Metodologie pedagogického výzkumu, z Didaktiky věd o výchově nebo Cizího jazyka a z předmětů povinně volitelných, které si vybírají z 22 nabízených předmětů s ohledem na své předchozí magisterské studium a ve vztahu k tématu své disertační práce. Během studia se předpokládá zapojení studentů do výuky pedagogických předmětů na fakultě, při níž si mohou ověřovat své inovativní náměty a verifikovat výzkumné předpoklady. Studenti jsou vedeni k tomu, aby se zapojovali do výzkumu a již od prvního roku studia publikovali jeho výsledky v odborném tisku a na vědeckých konferencích, včetně zahraničních. Je povinností studentů realizovat více krátkodobých nebo jednu dlouhodobou zahraniční stáž na partnerské univerzitě. Každý ze studentů je veden svým školitelem z řad docentů a profesorů.

O mnoha studijních otázkách rozhoduje Oborová rada programu složená z 15 docentů a profesorů z naší fakulty a dalších domácích a zahraničních univerzit. Na začátku každého akademického roku schvaluje „Individuální studijní plány“ všech studentů a na konci jejich hodnocení, z něhož vyplývá doporučení pro pokračování studenta ve studiu. Na formální průběh studia i na jeho kvalitu dohlíží jeho tříčlenná Programová rada, v níž je zastoupen i jeden student, který tak může tlumočit názory ostatních studentů a jejich požadavky a přání.

Studenti prezenčního studia pobírají za práci konanou pro katedru stipendium, které může z větší části pokrýt jejich životní náklady. Zapojují se rovněž do univerzitních grantových soutěží a do řešení výzkumných úloh na jejich školícím pracovišti, což bývá spojeno s odměnou za vykonané výzkumné aktivity.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi mohou působit jako akademičtí pracovníci na fakultách připravujících učitele a další pedagogické profesionály, jako učitelé středních a vyšších pedagogických škol, lektoři dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, tvůrci vzdělávacích programů a (on-line) kurzů, výzkumní a vývojoví pracovníci pro tvorbu učebních médií a vytváření příslušného digitálního učebního prostředí i pracovníci veřejné správy pro oblast školství a celoživotního učení.

Přijímací řízení

5
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

  • ukončené studium magisterského studijního programu nejlépe se zaměřením na pedagogiku, učitelství, vzdělávání a výchovu
  • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,44 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru s uchazečem. V přijímacím pohovoru je ověřována úroveň uchazečových vědomostí, jeho znalost relevantní odborné literatury (včetně zahraniční), jeho předpoklady pro získávání hlubších teoretických znalostí a pro samostatnou tvůrčí odbornou činnost. V přijímacím pohovoru uchazeč představí svou dosavadní odbornou a publikační činnost. K přijímacímu pohovoru předloží vstupní projekt, v němž jednak odůvodní volbu své specializace, jednak představí návrh tématu své zamýšlené disertační práce.

Návrh témat disertačních prací soubor pdf 0,08 MB

Návrh disertačního záměru zašle uchazeč na e-mail garanta studijního programu – spolu s podáním přihlášky ke studiu. Součástí přijímacího pohovoru je i ověření znalostí anglického jazyka.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.