OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Učitelství odborných předmětů
Typ studia:navazující
Forma studia:kombinované
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra technické a pracovní výchovy
Anotace oboru:Cílem magisterského studijního oboru Učitelství odborných předmětů je připravit učitele odborných předmětů zvoleného zaměření pro výuku na středních odborných učilištích a středních odborných školách. Jejich uplatnění se předpokládá v kategoriích H , E a M oboru vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a maturitou. Zaměření Strojírenství a elektrotechnika připravuje učitele strojírenských, materiálovědních a elektrotechnických předmětů. Zaměření Obchod a služby připravuje učitele pro předměty orientované na obchod a poskytování služeb.
Profil absolventa:Cílem magisterského studijního oboru Učitelství odborných předmětů je připravit učitele odborných předmětů zvoleného zaměření pro výuku na středních odborných učilištích a středních odborných školách. Jejich uplatnění se předpokládá v kategoriích H , E a M oboru vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a maturitou. Zaměření Strojírenství a elektrotechnika připravuje učitele strojírenských, materiálovědních a elektrotechnických předmětů. Zaměření Obchod a služby připravuje učitele pro předměty orientované na obchod a poskytování služeb.
Absolvent oboru:
- je kvalifikován pro vedení a organizaci odborných předmětů svého zaměření
- spolehlivě se orientuje v odborné problematice
- je připraven vyučovat odborné předměty svého zaměření
- znalosti z pedagogiky, psychologie a sociální pedagogiky je schopen uplatnit v práci učitele
- má v oboru potřebné didaktické znalosti a zkušenosti
- je schopen realizovat úkoly vyplývající z RVP a ŠVP
- dovede aplikovat teoretické poznatky do výuky a řídit jejich zavádění
- je schopen ověřovat zavádění nových metod a poznatků do výuky za využití pedagogického výzkumu
- dovede analyzovat, prognózovat, řídit a hodnotit vyučovací proces
- je schopen realizovat materiálně didaktickou přípravu na výuku
- je vybaven znalostmi z oblasti řízení (včetně platné legislativy), aby mohl vykonávat řídicí funkce ve školských zařízeních
- je schopen využívat vzdělávací technologie v podmínkách středních škol
- získává kompetence také pro uplatnění mimo oblast středního odborného školství (vedoucí funkce v technické praxi, vedoucí provozoven, státní správa, personalistika, poradenství, obchodní firmy,?)

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemný test odborných znalostí v rozsahu státní bakalářské zkoušky studijního oboru Učitelství odborných předmětů realizovaného Pedagogickou fakultou OU
Obsah přijímací zkoušky: 100 testových otázek - 65 z oblasti pedagogicko-psychologických disciplín a 35 otázek z oblasti odborného zaměření
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání přijímacího testu - rozhoduje počet bodů získaných v testu
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura:

Není doporučena žádná speciální literatura. Vhodné jsou základní tituly z pedagogiky, psychologie, didaktiky a zvoleného odborného zaměření.

Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:12.-19. května 2018
Požadavky pro přijetí:

Úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie vysokoškolského diplomu.

Okruhy pro přijímací řízení:
  • základy pedagogiky, psychologie, didaktiky a odborného zaměření v rozsahu bakalářského studia Učitelství odborných předmětů
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že v přijímacím řízení vyhoví méně než 20 uchazečů, obor neotevřít.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida, email: ; telefon: +420 597 091 234, mobil: +420 733 784 095.
facebook
rss
social hub