Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Výchova ke zdraví - Výtvarná výchova

Studijní program
Učitelství pro 2. stupeň základních škol
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 15. 03. 2022

Výchova ke zdraví

Studijní program v kostce

Navazující magisterský studijní obor „Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. st. základní školy“ poskytuje absolventům kompletní orientaci v problematice zdraví. V průběhu studia je kladen důraz na primární prevenci před negativními faktory, které ovlivňují lidské zdraví a na možnosti tvořivého výchovně vzdělávacího působení na děti a mládež. Hlavním cílem studia je, aby absolventi získali úplné vysokoškolské vzdělání opravňující je k vykonávání učitelské profese na základní škole. Absolventi se mohou také uplatnit také jako odborníci v oborech, které úzce souvisí s problematikou lidského zdraví. Mimo to najdou uplatnění jako metodici primární prevence. Hlavním posláním dvouoborového navazujícího magisterského oboru je prohloubení didaktických kompetencí. Zároveň se velmi intenzivně posilují sociálně-komunikativní a diagnostické znalosti a dovednosti studenta.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme od vás znalosti oboru výchova ke zdraví v rozsahu standardně vyučovaném na bakalářských studijních programech. Předpokládáme dobrou orientaci v základních psychologických a pedagogických disciplínách, protože výuka na tyto znalosti navazuje a dále je prohlubuje a rozvíjí. Vyžadujeme dále od posluchačů entusiasmus, odhodlání a touhu dále rozvíjet své poznání a vědomosti.

Co se naučíte?

Studium magisterského oboru „Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. st. základní školy“:

 • Vás vybaví znalostmi z oblasti zdravotní prevence a otázek spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví.
 • Vám dá kompetence ke vzdělávání dětí a mládeže k výchově ke zdraví na 2. stupni ZŠ.
 • Vás seznámí s tím, jaký zvolit individuální přístup k dětem a dospívajícím dle jejich osobních potřeb.
 • Vás naučí komunikovat s odborníky v interdisciplinárním pracovním týmu v rámci školských, zdravotnických, speciálních a výchovných zařízení.

Kde a jak se uplatníte?

Absolvent je připraven uplatnit se především jako učitel na 2. stupni základních škol, příp. v jiných školských zařízeních zaměřených na výuku pubescentních žáků (nižší stupeň gymnázií, školy při nemocnicích, lázeňských zařízeních apod.). Absolvent je také připraven na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a může nalézt uplatnění v dalších profesích, které souvisejí s ochranou zdraví.

Konkrétní pracovní pozice

Možné pracovní uplatnění:

 • učitel na 2. stupni základních škol
 • metodik primární prevence
 • v profesích a institucích vyžadujících sociálně-komunikativní dovednosti
 • pedagogický pracovník na základní škole
 • pedagogický pracovník v komunitních centrech nebo ubytovacích institucích (internáty apod.)

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého diplomu. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Podmínkou přijetí do navazujících magisterských programů a aprobací je ukončené bakalářské vzdělání ve vymezených programech (oborech):

Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy: sociální, pedagogické a psychologické vědy, obory zaměřené na organizaci volného času s podporou zdraví, případně obory lékařské fakulty se zaměřením na pedagogickou činnost.

Minimum bodů pro vyhovění je 40.

Test znalostí z oboru

Zkouška odborných znalostí v rozsahu výuky příslušného bakalářského oboru realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity, v případě mezifakultních kombinací pak s Přírodovědeckou a Filozofickou fakultou Ostravské univerzity.

Test nelze prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.

Detailnější informace k testům jsou umístěny na webových stránkách příslušných kateder Pedagogické fakulty OU v sekci přijímací řízení.

Test z pedagogiky a psychologie

Přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie je nedílnou součástí přijímací zkoušky programů Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro SŠ. Obsahem přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie jsou vědomosti z předmětů pedagogicko-psychologického základu bakalářského studia. Zkoušku lze uznat uchazečům programu Učitelství pro SŠ, kteří v rámci předcházejícího studia na vysoké škole absolvovali státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie nebo úspěšně absolvovali předměty z pedagogicko-psychologického základu, obsahově adekvátní předmětům pedagogicko-psychologické složky v bakalářském studiu na Ostravské univerzitě. Doložit výše uvedené skutečnosti musí uchazeči do 30. dubna 2020.

Uchazečům programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ nelze test prominout a musejí ho vykonat.

Detailnější informace k testu jsou umístěny na webových stránkách katedry pedagogiky a andragogiky v sekci přijímací řízení.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. PhDr. Lucia Lacková, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.