Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Anglický jazyk - Výchova ke zdraví

Studijní program
Učitelství pro 2. stupeň základních škol
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 15. 03. 2022

Anglický jazyk

Studijní program v kostce

Po absolvování studijního programu se stanete plně kvalifikovaným učitelem anglického jazyka na 2. stupni základní školy. Prohloubíte si znalosti lingvistických disciplín a anglofonní literatury a kultury. Jelikož se jedná o učitelskou přípravu, důraz bude kladen na pedagogické a psychologické disciplíny a oborovou didaktiku. Značný prostor bude věnován pedagogické praxi na základních školách a vytvoření dovedností profesní sebereflexe.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme od vás ukončené bakalářské studium Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (nebo jiné oborově příbuzné studium), zájem se dále rozvíjet v oboru a touhu předat nadšení pro anglický jazyk dalším generacím.

Co se naučíte?

Seznámíte se s přístupy a metodami výuky cizích jazyků z hlediska historického vývoje i současných trendů, klíčovými pojmy a tématy didaktiky anglického jazyka jako cizího jazyka. Naučíte se plánovat, realizovat a hodnotit výuku, rozvíjet řečové dovednosti žáků, tj. poslech, mluvení, čtení a psaní, a ve výuce používat různé metody výuky. Získáte přehled o základních principech a cílech obsahově a jazykově integrovaného vyučování (CLIL) a zapojíte tak cizí jazyk do výuky dalších předmětů. Budete schopni zvolit si vhodné učebnice a doplňkové materiály pro výuku anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. Propojíte znalosti z teoretických disciplín se zkušenostmi z pedagogické praxe.

Kde a jak se uplatníte?

Po úspěšném absolvování studia se uplatníte jako plně kvalifikovaný učitel anglického jazyka na 2. stupni základní školy.

Konkrétní pracovní pozice

Učitel anglického jazyka na 2. stupni základní školy

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého diplomu. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Podmínkou přijetí do navazujících magisterských programů a aprobací je ukončené bakalářské vzdělání ve vymezených programech (oborech):

Učitelství anglického jazyka pro základní školy: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání nebo jiné oborově příbuzné studium.

Pokud uchazeč řádně neukončil nebo není v posledním roce studia studijního programu nebo oboru, který je příbuzný navazujícímu magisterskému programu nebo oboru, na který se hlásí, nesplňuje tuto podmínku pro přijetí. Příbuznost hodnotí zkušební komise na příslušné katedře. Není-li splněna podmínka příbuznosti programu/oboru, obdrží uchazeč 0 bodů.

Minimum bodů pro vyhovění je 40.

Test znalostí z oboru

Zkouška odborných znalostí v rozsahu výuky příslušného bakalářského oboru realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity, v případě mezifakultních kombinací pak s Přírodovědeckou a Filozofickou fakultou Ostravské univerzity.

Test nelze prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.

Detailnější informace k testům jsou umístěny na webových stránkách příslušných kateder Pedagogické fakulty OU v sekci přijímací řízení.

Test z pedagogiky a psychologie

Přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie je nedílnou součástí přijímací zkoušky programů Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro SŠ. Obsahem přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie jsou vědomosti z předmětů pedagogicko-psychologického základu bakalářského studia. Zkoušku lze uznat uchazečům programu Učitelství pro SŠ, kteří v rámci předcházejícího studia na vysoké škole absolvovali státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie nebo úspěšně absolvovali předměty z pedagogicko-psychologického základu, obsahově adekvátní předmětům pedagogicko-psychologické složky v bakalářském studiu na Ostravské univerzitě. Doložit výše uvedené skutečnosti musí uchazeči do 30. dubna 2020.

Uchazečům programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ nelze test prominout a musejí ho vykonat.

Detailnější informace k testu jsou umístěny na webových stránkách katedry pedagogiky a andragogiky v sekci přijímací řízení.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Michaela Trnová
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.