Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Informační a komunikační technologie - Technická výchova

Studijní program
Učitelství pro 2. stupeň základních škol
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Technická výchova

Studijní program v kostce

Baví vás inovace a zajímavé experimenty v science centrech? Rádi tvoříte? Chcete rozšířit své znalosti o popularizaci vědy a techniky?

Magisterské studium oboru Technická výchova pro vzdělávání je zaměřeno na rozšířenou a moderní výuku učitelů základních škol v oblasti vytváření pozitivního vztahu k vědě a technice. Obor se zabývá problematikou technologií, světem práce a řemesel, podnikáním i ekonomií. Technika je oborem, který integruje poznatky přírodních věd a vede k pochopení mezipředmětových vztahů ve výuce.

Další obsahovou dimenzí je oblast technické výchovy, která klade důraz na řešení technických problémů modelováním s uplatněním tvořivosti ve vztahu k environmentálním tématům. Katedra vzdělává studenty v tematických oborech strojírenství, obchodu a služeb, elektrotechniky, technologií materiálů, modelářství, volnočasových aktivit, popularizace vědy a dalších oborů včetně pedagogického výzkumu.

Co od vás očekáváme?

Tento obor nevyžaduje žádné mimořádné matematické, fyzikální či chemické znalosti. Očekáváme však, že nemáte problémy s jemnou motorikou a disponujete zájmem o vědu a techniku, práci a experimentování s materiály. Očekáváme, znalost přírodních věd v rozsahu středoškolského studia, komunikativní dovednosti a slušné vychování.

Co se naučíte?

 • Rozšíříte si kompetence pro vyučování techniky pro základní vzdělávání s nadstavbou vysokoškolské výuky, která umožňuje aktualizaci učiva v predikci rozvoje technologií, zpřístupnění nových poznatků vědy v aplikaci současných technologických znalostí.
 • Naučíte se zpracovávat, navrhovat a řešit s žáky technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí.
 • Naučíte se vytvářet a učit a kontrolovat technickou dokumentaci.
 • Budete se orientovat v pracovních postupech a návodech a technologických principech didaktických stavebnic, experimentálních sestav.
 • Dovedete zpracovat pracovní postupy k finálnímu výrobku nebo řešení problému.
 • Naučíte se měřit fyzikální veličiny v technické praxi ve vztahu ke konstruování a vlastním návrhům technologických artefaktů.
 • Budete seznámeni s historickou genezi vývoje techniky a charakterizovat hlavní milníky ve vývoji řemesel a technologií.
 • Budete umět aplikovat teoretické poznatky do výukových materiálů a modelů, realizovat vlastní experimenty, inovace a náměty pro tvořivou práci.
 • Důležitým aspektem znalostí je oblast popularizace technologií a poznatků vědy.
 • Nedílnou oblastí znalostí je oblast environmentální výchovy a vlivu technologií na životní styl.

Kde a jak se uplatníte?

Obor je určen především pro učitele technické výchovy na základních školách. Naši absolventi díky širokému oborovému záběru, nacházejí pracovní místa především jako učitelé ZŠ a SŠ, organizátoři volnočasových aktivit, popularizátoři v science centrech, ale také v oblasti průmyslu, obchodu, bezpečnostních složkách, vězeňské službě a dalších oborech.

Konkrétní pracovní pozice

Učitel techniky v základní škole. Učitel praktického vyučování SŠ. Pracovník science centra. Vychovatel vězeňské služby. Naši absolventi díky širokému oborovému záběru a technologické praxi, nacházejí pracovní místa jako organizační a specialisté ve firmách a dalších oborech.

Specifika kombinované/distanční formy studia

Vzhledem k tomu, že využíváme dlouhodobé technické tradice regionu, využíváme rovněž možnosti výuky mimo kasické prostory fakulty (učebny,dílny a laboratoře). Výuka probíhá rovněž formou exkurzí, environmentálních seminářů v exteriéru, science centrech a muzeích.

Přijímací řízení

e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

 • ukončené studium alespoň bakalářského studijního programu Technická výchova se zaměřením na vzdělávání nebo jiné specializačně příbuzné studium zaměřené na vzdělávání

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,44 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška se nekoná.

V případě velkého zájmu o studium (více jak 20 uchazečů) se bude konat přijímací zkouška formou Testu odborných znalostí v rozsahu výuky bakalářského programu Technická výchova se zaměřením na vzdělávání realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity. V případě konání nelze Zkoušku prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

 • Materiály - dřevo, kov, plasty - vlastnosti, postupy obrábění.
 • Technická mechanika - síly a jejich účinky, návrh jednoduchých strojních součástí na základě nauky o pružnosti a pevnosti.
 • Elektrotechnika, elektronika, základy automatizace.

Minimum bodů pro vyhovění z testu (v případě konání): 40

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.