Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Informační a komunikační technologie - Matematika

Studijní program
Učitelství pro 2. stupeň základních škol
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Garant specializace
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Matematika

Studijní program v kostce

Cílem studijního programu je příprava budoucích učitelů matematiky na druhém stupni základních škol. Navazující magisterské studium učitelství pro druhý stupeň základních škol je dvouleté. Studijní program se skládá ze společné části a specializace, která zahrnuje oborově-vědní předměty a oborově-didaktické předměty.

Studium se skládá především z praktických disciplín, které staví na vašich znalostech a dovednostech z bakalářského studia. Jde především o aplikace matematických znalostí do výuky matematiky na 2. stupni ZŠ, kterým jsou věnovány matematickodidaktické disciplíny. Získané dovednosti v oblasti matematiky si pak ověříte v praxi na kvalitních základních školách v regionu.

Po úspěšném absolvování studia a složení státní závěrečné zkoušky získáte titul „magistr“.

Co od vás očekáváme?

Předpokládáme znalost profilového předmětu v rozsahu bakalářského studia (matematická analýza, algebra, syntetická a analytická geometrie). Dále se očekává nadšení pro práci s dětmi a pedagogická dovednost.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu budete umět:

 • aplikovat teoretické didaktické poznatky ve výuce
 • projektovat vlastní výuku, navrhnout přípravu na hodinu a následně analyzovat a hodnotit vyučovací hodinu příslušného vzdělávacího oboru / vyučovacího předmětu
 • navrhovat kurikulum pro vlastní školu a hodnotit učebnice při výběru vlastní výuky,
 • kriticky identifikovat hlavní problémy oboru a zastávat odborně fundována stanoviska v rámci svého oboru,
 • reflektovat vzdělávací potřeby a zájmy žáků a uvědomit si také limity svého pedagogického působení,
 • realizovat výzkumné šetření,
 • vyhledávat domácí i zahraniční odborné zdroje a pracovat s nimi,
 • okáže připravit scénář dle daného přístupu k vyučování matematiky z oblasti matematiky na ZŠ,
 • využívat induktivních a deduktivních metod ve výuce matematiky,
 • využívat prvků matematické organizace empirického materiálu ve výuce matematiky na ZŠ,
 • správně třídit pojmy a formulovat definice a matematické věty,
 • aplikovat moderní didaktické pomůcky ve výuce matematiky (kalkulátory, výukový software, interaktivní tabule),
 • orientovat se a je připraven pracovat s povinnou pedagogickou dokumentací,
 • umí hodnotit a klasifikovat výkony žáků a vyvozovat závěry ze zjištěných nedostatků.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi navazujícího magisterského studia v rámci studijního programu učitelství pro druhý stupeň se uplatníte jako učitel na druhém stupni základní školy.

Konkrétní pracovní pozice

Učitel matematiky pro 2. st. ZŠ

Přijímací řízení

e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

 • ukončené studium alespoň bakalářského studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání nebo jiné specializačně příbuzné studium matematiky zaměřené na vzdělávání

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,44 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška se nekoná.

V případě velkého zájmu o studium (více jak 20 uchazečů) se bude konat přijímací zkouška formou Testu odborných znalostí v rozsahu výuky bakalářského programu Matematika se zaměřením na vzdělávání realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity. V případě konání nelze test prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací zkouška probíhá formou Testu odborných znalostí v rozsahu výuky bakalářského programu Matematika se zaměřením na vzdělávání realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity.

Minimum bodů pro vyhovění z testu (v případě konání):

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.