Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Fyzika pro SŠ - Hudební výchova pro SŠ

Studijní programUčitelství pro střední školy
Specializace kombinaceUčitelství fyziky pro SŠ (maior)
Hudební výchova pro SŠ (minor)
Společný základ učitelství pro SŠ
FakultaPřírodovědecká fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant specializacedoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.

Učitelství fyziky pro SŠ

Studijní program v kostce

Navazující magisterské studium programu Učitelství se specializací Učitelství fyziky pro SŠ rozšiřuje znalosti získané v oblasti teoretické a experimentální fyziky v předcházejících formách studia. Je zaměřeno na výuku fyziky na středních školách s možností vyučovat fyziku také na základních školách. Specializace Učitelství fyziky pro SŠ má v navazující formě studia za cíl prohloubit znalosti studentů v oblasti didaktiky fyziky a experimentálních metod, vhodných pro demonstrace školních pokusů. V rámci specializace Učitelství fyziky pro SŠ studenti absolvují učitelskou praxi na základních a středních školách. Studenti této specializace získají vědomosti, dovednosti a zkušenosti s výukou fyziky.

Co od vás očekáváme?

Od uchazečů o studium očekáváme:

 • ukončené bakalářské studium se zaměřením na fyziku
 • znalosti fyziky v rozsahu bakalářského programu Fyzika na PřF OU
 • zájem o budoucí zaměstnání spojené s výukou fyziky na školách
 • zodpovědný, aktivní a pečlivý přístup ke studiu

Co se naučíte?

Jako student programu Učitelství fyziky pro SŠ:

 • si rozšíříte znalosti v oblasti didaktiky fyziky, tzn. dozvíte se, jak vyučovat fyziku
 • budete umět teoretickou výuku obohatit o názornou demonstraci fyzikálních experimentů
 • naučíte se využívat moderní didaktické pomůcky a technologie
 • budete mít možnost získat praktické zkušenosti v rámci pedagogických praxí na školách

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolvent programu Učitelství fyziky pro SŠ najdete uplatnění především jako učitel fyziky na středních školách s možností učit také na základních školách, popř. také v  institucích zabývajících se vzděláváním, např. v science centrech apod.

Konkrétní pracovní pozice

 • učitel fyziky na střední škole
 • učitel fyziky na základní škole
 • vedoucí pracovník v laboratořích
 • odborný pracovník oddělení výzkumu a vývoje

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.


Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia od 19. do 26. srpna 2020 nebo v náhradním termínu v září 2020. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni poštou po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Písemná zkouška z fyziky formou písemného testu. Minimální počet bodů je 50.

Každý uchazeč o navazující magisterské studium Učitelství pro střední školy koná kromě přijímací zkoušky z příslušné specializace také písemnou zkoušku z pedagogiky a psychologie, z níž musí získat alespoň 30 bodů.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

ANO

Přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie bude prominuta uchazeči, který úspěšně absolvoval státní zkoušku z pedagogiky a psychologie nebo uchazeči, který absolvoval v rámci bakalářského studia předměty pedagogicko-psychologických disciplín v rozsahu a obsahu adekvátním předmětům pedagogicko-psychologické složky v bakalářském studiu na Ostravské univerzitě.

Příjímací zkouška z fyziky bude prominuta uchazeči, který je absolventem nebo studentem posledního ročníku bakalářského studijního programu Fyzika nebo programu příbuzného.

O prominutí přijímací zkoušky je nutno požádat děkana fakulty (prostřednictvím studijního oddělení) nejpozději v pracovní den předcházející dni konání přijímací zkoušky. Součástí žádosti musí být úředně ověřená kopie přílohy diplomu (Diploma supplement) nebo originál výpisu absolvovaných předmětů bakalářského studia (= „Průběh studia“) potvrzený studijním oddělením v květnu 2020.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obecná fyzika

 1. Mechanika hmotného bodu
  Veličiny popisující pohyb hmotného bodu, soustavy hmotných bodů a těles. Druhy pohybů, křivočarý pohyb, pohyb po kružnici. Newtonovy pohybové zákony. Hybnost, síla a impuls síly. Zákon zachování hybnosti. Inerciální a neinerciální vztažné soustavy. Setrvačné síly. Mechanická práce a energie. Disipativní síly. Zákon zachování mechanické energie.
 2. Mechanika tuhého tělesa
  Rotace tuhého tělesa. Moment síly, moment hybnosti, moment setrvačnosti. Zákon zachování momentu hybnosti.
 3. Gravitační pole
  Gravitační pole a jeho matematické modely (intenzita, potenciál). Pohyb volné částice v radiálním a homogenním gravitačním poli.
 4. Mechanika tekutin
  Tlak v tekutině. Zákony statiky a dynamiky ideálních tekutin, Rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice a jejich využití v praxi, proudění skutečné kapaliny.
 5. Základy termodynamiky
  První termodynamický zákon. Druhý termodynamický zákon a účinnost tepelných strojů. Entropie. Třetí termodynamický zákon.
 6. Ideální a reálný plyn
  Ideální plyn a jeho vlastnosti. Děje v ideálním plynu, stavová rovnice. Vnitřní energie tělesa a její změny konáním práce a tepelnou výměnou.
 7. Struktura kapalin a pevných látek
  Struktura a vlastnosti kapalin. Povrchové napětí, jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny. Kapilarita, teplotní roztažnost kapalin. Struktura pevných látek. Deformace pevného tělesa, teplotní roztažnost.
 8. Fázové přechody
  Změny skupenství látek. Tání a tuhnutí, sublimace, vypařování a var, kapalnění, fázový diagram, vlhkost vzduchu.
 9. Elektrostatika
  Elektrické pole a jeho matematické modely, Gaussův zákon, princip superpozice, polarizace.
 10. Elektrický proud a jeho vedení v látkách
  Mechanismus vedení proudu v kovech, kapalinách, plynech a polovodičích. Zákony vedení elektrického proudu Ohmův zákon, Faradayovy zákony). Charakteristiky prvků elektrického obvodu. Kirchhoffovy zákony.
 11. Magnetické pole
  Modely magnetického pole, Biotův-Savartův zákon, princip superpozice, magnetizace.
 12. Nestacionární elektromagnetické pole
  Měření elektrických fyzikálních veličin (I, U, R, C, L). Elektromagnetická indukce, střídavé proudy. Kmitavý elektrický obvod.
 13. Kmitání a vlnění
  Mechanické kmity a vlny, akustika. Spektrum elektromagnetických vln.
 14. Světlo jako elektromagnetické vlnění
  Emise záření (samovolná, stimulovaná), holografie.
 15. Fotometrie plošného a bodového zdroje
  Základní fotometrické veličiny. Comptonův jev, fotoelektrický jev.
 16. Odraz, lom a šíření světla v anizotropním prostředí
  Základy optického zobrazení (zrcadla, tenké čočky). Optické přístroje (lupa, oko, mikroskop, dalekohled).
 17. Interference a ohyb
  Koherence, interference a její aplikace, ohyb na mřížce. Interakce světla a látky (polarizace, absorpce, disperze a rozptyl světla).

Základy moderní fyziky

 1. Východiska kvantové teorie
 2. Postuláty kvantové mechaniky
 3. Stacionární Schrödingerova rovnice, volná částice
 4. Jednoduché kvantově-mechanické systémy
 5. Nestacionární Schrödingerova rovnice
 6. Východiska atomové teorie a modely atomu
 7. Řešení Schrödingerovy rovnice pro atom vodíku
 8. Víceelektronové atomy a interakce atomů
  Atomový orbital, kvantová čísla a základní principy výstavby atomového obalu. Periodický systém prvků (princip jeho tvorby a základní orientace).
 9. Molekuly
  Pojem molekuly. Klasifikace chemických vazeb (z hlediska polarizace a lokalizace). Spektrum molekul (elektronové, rotační a vibrační).
 10. Struktura a vlastnosti atomového jádra
  Struktura atomového jádra (vývoj modelů atomového jádra, objev protonu a neutronu) a jeho základní charakteristiky. Jaderné síly (základní vlastnosti, vazebná energie a hmotnostní úbytek, objev mezonů).
 11. Radioaktivita a jaderné reakce
  Radioaktivita a stabilita atomových jader (typy přeměn, zákon radioaktivní přeměny, graf stability jader, graf závislosti vazebné energie na jeden nukleon na nukleonovém čísle). Jaderné reakce a zákony zachování. Reakce štěpná a termojaderná.
 12. Fyzika elementárních částic
  Systém elementárních částic a zástupci jednotlivých skupin. Fyzikální charakteristiky částic a zákony zachování při přeměnách částic. Kvarková hypotéza. Základní fyzikální interakce a kvanta jejich polí (základní typy interakcí, relativní síla interakcí a jejich dosah). Současný systém základních částic látky a pole. Sjednocující teorie.
 13. Lorentzova transformace a její důsledky
 14. Prostoročas a relativistická dynamika
 15. Vybrané důsledky speciální teorie relativity

Okruhy pro přijímací zkoušku z pedagogiky a psychologie:

Při přijímací zkoušce by měl uchazeč prokázat základní orientaci v teoretických poznatcích z oblasti pedagogiky a psychologie a dovést aplikovat tyto poznatky ve výchovně-vzdělávacích situacích.

Jednotlivé zkouškové okruhy přitom vycházejí z kurikula základní pedagogicko-psychologické přípravy oborů bakalářského studia, která byla nabízena v rámci povinně-volitelných předmětů.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom o absolvování bakalářského studijního programu na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v navazujících magisterských programech doloží úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.