Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Matematika - Výtvarná výchova

Studijní program
Učitelství pro 2. stupeň základních škol
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Garant specializace
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 15. 03. 2022

Matematika

Studijní program v kostce

Cílem studijního programu je příprava budoucích učitelů matematiky na druhém stupni základních škol. Navazující magisterské studium učitelství pro druhý stupeň základních škol je dvouleté. Studijní program se skládá ze společné části a specializace, která zahrnuje oborově-vědní předměty a oborově-didaktické předměty.

Studium se skládá především z praktických disciplín, které staví na vašich znalostech a dovednostech z bakalářského studia. Jde především o aplikace matematických znalostí do výuky matematiky na 2. stupni ZŠ, kterým jsou věnovány matematickodidaktické disciplíny. Získané dovednosti v oblasti matematiky si pak ověříte v praxi na kvalitních základních školách v regionu.

Po úspěšném absolvování studia a složení státní závěrečné zkoušky získáte titul „magistr“.

Co od vás očekáváme?

Předpokládáme znalost profilového předmětu v rozsahu bakalářského studia (matematická analýza, algebra, syntetická a analytická geometrie). Dále se očekává nadšení pro práci s dětmi a pedagogická dovednost.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu budete umět:

 • aplikovat teoretické didaktické poznatky ve výuce
 • projektovat vlastní výuku, navrhnout přípravu na hodinu a následně analyzovat a hodnotit vyučovací hodinu příslušného vzdělávacího oboru / vyučovacího předmětu
 • navrhovat kurikulum pro vlastní školu a hodnotit učebnice při výběru vlastní výuky,
 • kriticky identifikovat hlavní problémy oboru a zastávat odborně fundována stanoviska v rámci svého oboru,
 • reflektovat vzdělávací potřeby a zájmy žáků a uvědomit si také limity svého pedagogického působení,
 • realizovat výzkumné šetření,
 • vyhledávat domácí i zahraniční odborné zdroje a pracovat s nimi,
 • okáže připravit scénář dle daného přístupu k vyučování matematiky z oblasti matematiky na ZŠ,
 • využívat induktivních a deduktivních metod ve výuce matematiky,
 • využívat prvků matematické organizace empirického materiálu ve výuce matematiky na ZŠ,
 • správně třídit pojmy a formulovat definice a matematické věty,
 • aplikovat moderní didaktické pomůcky ve výuce matematiky (kalkulátory, výukový software, interaktivní tabule),
 • orientovat se a je připraven pracovat s povinnou pedagogickou dokumentací,
 • umí hodnotit a klasifikovat výkony žáků a vyvozovat závěry ze zjištěných nedostatků.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi navazujícího magisterského studia v rámci studijního programu učitelství pro druhý stupeň se uplatníte jako učitel na druhém stupni základní školy.

Konkrétní pracovní pozice

Učitel matematiky pro 2. st. ZŠ

Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého diplomu. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Podmínkou přijetí do navazujících magisterských programů a aprobací je ukončené bakalářské vzdělání ve vymezených programech (oborech):

Učitelství matematiky pro základní školy: Matematika se zaměřením na vzdělávání nebo jiné oborově příbuzné studium matematiky zaměřené na vzdělávání.

Pokud uchazeč řádně neukončil nebo není v posledním roce studia studijního programu nebo oboru, který je příbuzný navazujícímu magisterskému programu nebo oboru, na který se hlásí, nesplňuje tuto podmínku pro přijetí. Příbuznost hodnotí zkušební komise na příslušné katedře. Není-li splněna podmínka příbuznosti programu/oboru, obdrží uchazeč 0 bodů.

Bez přijímací zkoušky, v případě velkého zájmu o program zkouška formou testu ze znalostí z oboru.

Minimum bodů pro vyhovění je 40.

Test znalostí z oboru

Zkouška odborných znalostí v rozsahu výuky příslušného bakalářského oboru realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity, v případě mezifakultních kombinací pak s Přírodovědeckou a Filozofickou fakultou Ostravské univerzity.

Test nelze prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.

Detailnější informace k testům jsou umístěny na webových stránkách příslušných kateder Pedagogické fakulty OU v sekci přijímací řízení.

Test z pedagogiky a psychologie

Přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie je nedílnou součástí přijímací zkoušky programů Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro SŠ. Obsahem přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie jsou vědomosti z předmětů pedagogicko-psychologického základu bakalářského studia. Zkoušku lze uznat uchazečům programu Učitelství pro SŠ, kteří v rámci předcházejícího studia na vysoké škole absolvovali státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie nebo úspěšně absolvovali předměty z pedagogicko-psychologického základu, obsahově adekvátní předmětům pedagogicko-psychologické složky v bakalářském studiu na Ostravské univerzitě. Doložit výše uvedené skutečnosti musí uchazeči do 30. dubna 2020.

Uchazečům programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ nelze test prominout a musejí ho vykonat.

Detailnější informace k testu jsou umístěny na webových stránkách katedry pedagogiky a andragogiky v sekci přijímací řízení.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce RNDr. Radek Krpec, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.