Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Občanská výchova - Informační a komunikační technologie

Studijní program
Učitelství pro 2. stupeň základních škol
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 15. 03. 2022

Informační a komunikační technologie

Studijní program v kostce

Vážená bakalářko, vážený bakaláři, k tomu, stát se kvalifikovaným učitelem na 2. stupni ZŠ, je nutné absolvovat toto studium. Naše dvouleté studium Vám poskytne vše potřebné, abyste se orientovali v oblastech informatiky, pedagogiky a didaktiky a byli tak dobře připraveni na Váš první školní den v roli učitele. V průběhu studia se můžete s členy naší katedry spolupodílet na zajímavých výzkumných projektech a při jejich řešení souběžně pracovat na Vaší diplomové práci. Když rádi soutěžíte, máte také možnost přihlásit Vaši diplomovou práci do soutěže zaměřenou na didaktiku informatiky. Jako bonus můžete nejenom zabojovat o hodnotné ceny, ale poznat inspirativní kolegy z jiných univerzit. Po absolvování studia můžete dále pokračovat na doktorské studium a stát se tak plnohodnotným vědeckým pracovníkem v oblasti vědy a výzkumu nebo vykonat rigorózní řízení a stát se doktorem filozofie (PhDr.).

Co od vás očekáváme?

Když jste absolvovali předchozí bakalářské studium (Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání) anebo jiné příbuzné studium a disponujete tak základním balíkem znalostí a dovedností – nejenom z oblasti informačních a komunikačních technologií, ale i z pedagogicko-psychologické oblasti – tak neváhejte a pojďte studovat do navazujícího magisterského studia. Podmínkou pro přijetí je úspěšné splnění přijímacího řízení.

Co se naučíte?

Získáte široké znalosti týkající se informačních a komunikačních technologií z hlediska jejich obecného použití v běžném životě, poznáte systém kutikulárních dokumentů základního školství a víte je správně „uchopit“ zejména ve vztahu k oblasti ICT.

Dokážete vytvářet nejenom dílčí interaktivní výukové objekty, ale i komplexní elektronický studijní materiál.

Dokážete zvolit tu nejefektivnější metodu jak v tradiční výuce, tak v e-learningu za využití konkrétních digitálních prostředků, software a aplikací, která povede k vytýčenému vzdělávacímu cíli.

Co nemůžeme a ani nechceme opomenout je, že Vaše nabyté dovednosti odpovídají standardu ECDL Expert!

Nemáte problém využívat techniky algoritmického a kritického myšlení, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při Vašem dalším vzdělávaní, koordinovat a plánovat vedení vyučovacího procesu a kreativně využívat hardware i software k prezentaci výsledků Vaší práce v odborné i široké veřejnosti.

Kde a jak se uplatníte?

Všechny nabyté znalosti, dovednosti a způsobilosti vedou k tomu, abyste se mohli stát kvalifikovaným učitelem na 2. stupni základných škol a mimo jiné zastávat i tzv. specializované pozice – předseda předmětové komise, koordinátor projektových aktivit, ... Pozor, po ukončení navazujícího magisterského studijního programu, máte možnost dále studovat tříletý doktorský studijní program (Ph.D.) nebo vykonat rigorózní zkoušku (PhDr.).

Konkrétní pracovní pozice

Mimo pracovní pozice, které může vykonávat absolvent našeho bakalářského studia, se absolvent navazujícího studia uplatní v těchto profesích:

  • Kvalifikovaný učitel na 2. stupni ZŠ v oblasti informačních a komunikačních technologií
  • Odborný lektor v mimoškolských institucích zaměřených na práci s ICT
  • Odborný pracovník ve vědeckovýzkumných organizacích.

Specifika kombinované/distanční formy studia

Pokud jste pracovně vytíženi, případně existují nějaké další důvody, které Vám neumožňují studovat v prezenční formě, můžete si zvolit kombinovanou formu studia. Výuka je převážně realizovaná blokově – dvouhodinové, trojhodinové nebo šestihodinové bloky, zpravidla v pátek v odpoledních hodinách (14:10 – 16:25, případně 14:10 – 19:05).Pro distanční část studia Vám budou poskytnuty studijní opory – skripta, soubor přednášek, části programů, vzorové aplikace apod. Pro každý předmět máme vytvořený e-kurz v systému Moodle, kde najdete kromě studijního materiálů i různé interaktivní cvičeni a aktivity nebo testy ověřující Vaše nabyté znalosti. Systém Moodle můžete také využít pro komunikaci mezi Vašimi spolužáky nebo pro kontaktování vyučujícího.

Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého diplomu. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Podmínkou přijetí do navazujících magisterských programů a aprobací je ukončené bakalářské vzdělání ve vymezených programech (oborech):

Učitelství informačních a komunikačních technologií pro základní školy: Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání nebo jiné oborově příbuzné studium zaměřené na vzdělávání.

Pokud uchazeč řádně neukončil nebo není v posledním roce studia studijního programu nebo oboru, který je příbuzný navazujícímu magisterskému programu nebo oboru, na který se hlásí, nesplňuje tuto podmínku pro přijetí. Příbuznost hodnotí zkušební komise na příslušné katedře. Není-li splněna podmínka příbuznosti programu/oboru, obdrží uchazeč 0 bodů.

Bez přijímací zkoušky, v případě velkého zájmu o program zkouška formou testu ze znalostí z oboru.

Minimum bodů pro vyhovění je 40.

Test znalostí z oboru

Zkouška odborných znalostí v rozsahu výuky příslušného bakalářského oboru realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity, v případě mezifakultních kombinací pak s Přírodovědeckou a Filozofickou fakultou Ostravské univerzity.

Test nelze prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.

Detailnější informace k testům jsou umístěny na webových stránkách příslušných kateder Pedagogické fakulty OU v sekci přijímací řízení.

Test z pedagogiky a psychologie

Přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie je nedílnou součástí přijímací zkoušky programů Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro SŠ. Obsahem přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie jsou vědomosti z předmětů pedagogicko-psychologického základu bakalářského studia. Zkoušku lze uznat uchazečům programu Učitelství pro SŠ, kteří v rámci předcházejícího studia na vysoké škole absolvovali státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie nebo úspěšně absolvovali předměty z pedagogicko-psychologického základu, obsahově adekvátní předmětům pedagogicko-psychologické složky v bakalářském studiu na Ostravské univerzitě. Doložit výše uvedené skutečnosti musí uchazeči do 30. dubna 2020.

Uchazečům programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ nelze test prominout a musejí ho vykonat.

Detailnější informace k testu jsou umístěny na webových stránkách katedry pedagogiky a andragogiky v sekci přijímací řízení.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Tomáš Javorčík, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.