Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Český jazyk - Informační a komunikační technologie

Studijní program
Učitelství pro 2. stupeň základních škol
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 15. 03. 2022

Český jazyk

Studijní program v kostce

UVAŽUJETE O DRÁZE PEDAGOGA? CHCETE UPLATNIT SVŮJ ZÁJEM O ČESKÝ JAZYK A LITERATURU VE ŠKOLNÍ PRAXI NA 2. STUPNI ZŠ? TENTO STUDIJNÍ PROGRAM VÁM UMOŽNÍ ZÍSKAT POTŘEBNÉ VĚDOMOSTI A PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI K DOSAŽENÍ DANÝCH CÍLŮ.

Studijní program navazuje na předchozí bakalářský program. Završuje jej rozsahem teoretických a praktických poznatků tak, aby byl absolvent co nejlépe vybaven pro kariéru učitele českého jazyka na 2. stupni ZŠ. Studia prohlubují vědní základ získaný v bakalářském programu. Absolventa profilují dále odborně v oboru český jazyk a literatura a připojují disciplíny posilující kompetence didaktické (např. didaktika českého jazyka, didaktika literární výchovy). S tím souvisí i zapojení dalších disciplín, které se obecně zaměřují na vzdělávání v oblasti pedagogické a psychologické (např. obecná didaktika, vývojová a sociální psychologie, pedagogická psychologie). Velkou pozornost věnuje tento studijní program průběžné a souvislé profesní praxi, která vydatně přispívá k přípravě absolventa pro jeho povolání.

Co od vás očekáváme?

Základní podmínkou je úspěšné absolvování bakalářského programu odpovídajícího oboru českého jazyka a literatury. Výhodou pro studium oboru je zájem prohloubit své dosavadní znalosti, zejména v rovině jeho uplatnění v pedagogické praxi, nebo vůbec v práci s mládeží.

Co se naučíte?

Jako student oboru se naučíte:

 • lépe rozumět jazykovému systému, prohlubovat nejen řízeným studiem, ale i samostatným přístupem poznatky o jazyce, literatuře a čtenářství
 • vyhledávat a využívat potřebné odborné poznatky z oboru pro vlastní profesní růst
 • aplikovat své odborné znalosti o jazyce a literatuře ve výukové praxi na 2. stupni ZŠ
 • zdokonalovat průběžně vlastní čtenářskou zkušenost zejména v oblasti tvorby adresované dětem a mládeži
 • objevovat způsoby stimulování čtenářských aktivit žáků
 • aplikovat pedagogické a psychologické znalosti v práci učitele, v jeho působení na dětský kolektiv
 • objevovat postupy a metody vedoucí ke zkvalitnění výuky českého jazyka a literatury
 • zdokonalovat své analytické schopnosti potřebné nejen pro práci s uměleckým textem

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi studijního oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. st. ZŠ (navazující magisterský) získávají uplatnění především v pedagogické praxi základní školy. Jsou cíleně připravováni pro pozici učitele českého jazyka a literatury na 2. stupni ZŠ. Mohou rovněž působit na různých dalších pozicích v prostředí školních zařízení a podílet se v nich na procesu vzdělávání žáků staršího školního věku. Studium jazyka a literatury je možno uplatnit i v dalších institucích, kde je výhodou komunikativnost, schopnost kvalitního ústního a písemného projevu, práce s texty, s knihami, literaturou (knihovna, editorská činnost, publicistika, práce v nakladatelství).

Konkrétní pracovní pozice

Možné pracovní pozice:

 • učitel českého jazyka a literatury
 • asistent pedagoga, vychovatel
 • vedoucí zájmových aktivit pro děti a mládež
 • korektor, editor
 • redaktor (média, nakladatelství)
 • knihovník

Specifika kombinované/distanční formy studia

Tento typ studia klade důraz na samostudium. Výuka probíhá jednou týdně, ke každému předmětu má student k dispozici oporu v moodle a další studijní opory a distanční texty na Studijních materiálech Portálu OU. Vyučující jsou připraveni konzultovat se studenty osobně či mailovou formou.

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého diplomu. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Podmínkou přijetí do navazujících magisterských programů a aprobací je ukončené bakalářské vzdělání ve vymezených programech (oborech):

Učitelství českého jazyka pro základní školy: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání nebo jiný příbuzný obor, jehož náplní je doložitelné absolvování základních lingvistických a literárněvědných disciplín (morfologie, lexikologie, syntax, stylistika, vývoj české literatury, literární teorie).

Pokud uchazeč řádně neukončil nebo není v posledním roce studia studijního programu nebo oboru, který je příbuzný navazujícímu magisterskému programu nebo oboru, na který se hlásí, nesplňuje tuto podmínku pro přijetí. Příbuznost hodnotí zkušební komise na příslušné katedře. Není-li splněna podmínka příbuznosti programu/oboru, obdrží uchazeč 0 bodů.

Minimum bodů pro vyhovění je 40.

Test znalostí z oboru

Zkouška odborných znalostí v rozsahu výuky příslušného bakalářského oboru realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity, v případě mezifakultních kombinací pak s Přírodovědeckou a Filozofickou fakultou Ostravské univerzity.

Test nelze prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.

Detailnější informace k testům jsou umístěny na webových stránkách příslušných kateder Pedagogické fakulty OU v sekci přijímací řízení.

Test z pedagogiky a psychologie

Přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie je nedílnou součástí přijímací zkoušky programů Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro SŠ. Obsahem přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie jsou vědomosti z předmětů pedagogicko-psychologického základu bakalářského studia. Zkoušku lze uznat uchazečům programu Učitelství pro SŠ, kteří v rámci předcházejícího studia na vysoké škole absolvovali státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie nebo úspěšně absolvovali předměty z pedagogicko-psychologického základu, obsahově adekvátní předmětům pedagogicko-psychologické složky v bakalářském studiu na Ostravské univerzitě. Doložit výše uvedené skutečnosti musí uchazeči do 30. dubna 2020.

Uchazečům programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ nelze test prominout a musejí ho vykonat.

Detailnější informace k testu jsou umístěny na webových stránkách katedry pedagogiky a andragogiky v sekci přijímací řízení.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.