Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Chemie pro SŠ - Pedagogika pro SŠ

Studijní program
Učitelství pro střední školy
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 15. 03. 2022

Pedagogika

Studijní program v kostce

Zajímá vás, jaké jsou současné a nejnovější teorie vzdělávání?
Pronikli jste do tajů základních didaktických kategorií a víte, v čem spočívá podstata učení?
Víte, jaké by měly být požadavky na profesní činnosti a kompetence učitele?
Jak by měly vypadat stavby vyučovacích hodin z hlediska obsahu a jednotlivých fází a co se skrývá pod pojmem kurikulum?
A jak vůbec má fungovat škola?
To vše se dovíte v průběhu absolvování našeho studijního programu.

Co se naučíte?

Budete umět: projektovat vlastní výuku, navrhnout přípravu a dokonce i hodnotit vyučovací hodiny.

Budete zvládat samostatně plánovat a řídit vyučovací proces, tvořit tematické plány a navrhovat kurikulum pro vlastní školu.

Zvládnete diagnostikovat vyučovací styl učitele a učební styly žáků, reflektovat vzdělávací potřeby a zájmy žáků, identifikovat rizikové charakteristiky studentů a volit přiměřenou prevenci a intervenci. Rozpoznáte projevy základních poruch a duševních nemocí.

A co se týká osobnostně vás samotných?

Dovíte se, jak reflektovat osobní vlastnosti a tendence seberozvoje, jak realizovat výzkumné šetření a budete schopni nejen porozumět anglicky psanému odbornému textu ze svého oboru, ale rovněž vytvořit vlastní odborný text v anglickém jazyce.

Kde a jak se uplatníte?

Uplatníte se především jako učitelé na 2. stupni základních škol včetně výkonu základních specializovaných pozic ve škole (např. předseda předmětové komise, koordinátor dalších školních a projektových aktivit). Dále také jako vychovatelé, asistenti pedagoga, pedagogové volného času, lektoři, či po absolvování čtyřleté praxe jako pedagogové v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého diplomu. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Podmínkou přijetí do navazujících magisterských programů a aprobací je ukončené bakalářské vzdělání ve vymezených programech (oborech):

Učitelství pedagogiky pro střední školy: Pedagogika nebo jiné oborově příbuzné studium zaměřené na vzdělávání.

Pokud uchazeč řádně neukončil nebo není v posledním roce studia studijního programu nebo oboru, který je příbuzný navazujícímu magisterskému programu nebo oboru, na který se hlásí, nesplňuje tuto podmínku pro přijetí. Příbuznost hodnotí zkušební komise na příslušné katedře. Není-li splněna podmínka příbuznosti programu/oboru, obdrží uchazeč 0 bodů.

Minimum bodů pro vyhovění je 40.

Test znalostí z oboru

Zkouška odborných znalostí v rozsahu výuky příslušného bakalářského oboru realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity, v případě mezifakultních kombinací pak s Přírodovědeckou a Filozofickou fakultou Ostravské univerzity.

Test nelze prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.

Detailnější informace k testům jsou umístěny na webových stránkách příslušných kateder Pedagogické fakulty OU v sekci přijímací řízení.

Test z pedagogiky a psychologie

Přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie je nedílnou součástí přijímací zkoušky programů Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro SŠ. Obsahem přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie jsou vědomosti z předmětů pedagogicko-psychologického základu bakalářského studia. Zkoušku lze uznat uchazečům programu Učitelství pro SŠ, kteří v rámci předcházejícího studia na vysoké škole absolvovali státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie nebo úspěšně absolvovali předměty z pedagogicko-psychologického základu, obsahově adekvátní předmětům pedagogicko-psychologické složky v bakalářském studiu na Ostravské univerzitě. Doložit výše uvedené skutečnosti musí uchazeči do 30. dubna 2020.

Uchazečům programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ nelze test prominout a musejí ho vykonat.

Detailnější informace k testu jsou umístěny na webových stránkách katedry pedagogiky a andragogiky v sekci přijímací řízení.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.