Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Hudební výchova - Dějepis

Studijní program
Učitelství pro střední školy
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 15. 03. 2022

Hudební výchova

Studijní program v kostce

Specializace Hudební výchova připravuje vzdělané a kvalifikované učitele hudební výchovy na středních školách. Absolvováním studia získáte všechny potřebné (nejen) hudební dovednosti a znalosti, které jsou potřebné k vykonávání osobnostně naplňující a kreativní profese učitele hudební výchovy. Obsahem studia jsou hudebněpraktické disciplíny, ve kterých rozvinete své hudební schopnosti a dovednosti z předchozího bakalářského studia. Jde zvláště o dovednosti pěvecké (sólový i sborový zpěv), instrumentální (hra na klavír, ale i jiné nástroje). Tato část studia je převážně praktická a probíhá v interakci s vyučujícími i dalšími studenty. Podstatnou součástí studia jsou hudebněpedagogické a hudebnědidaktické disciplíny, jejichž prostřednictvím získáte potřebné znalosti a dovednosti k porozumění hudbě a jejímu efektivnímu vyučování. Další náplní studia jsou hudebněhistorické disciplíny, jejichž prostřednictvím proniknete do historie a současnosti hudby v dostatečné hloubce a kvalitě. Vše si ověříte a vyzkoušíte v praxi, kterou budete absolvovat na vybraných školách v průběhu výuky.

Co od vás očekáváme?

Předpokladem studia jsou rozvinuté hudební schopnosti a dovednosti v oblasti hudby (pěvecké, instrumentální a sbormistrovské), které jste získali během předchozího bakalářského studia. Stejným způsobem předpokládáme vaše znalosti z hudební teorie a dějin hudby. Především očekáváme vaši motivaci k rozvíjení schopností v oblasti hudby a učitelství.

Co se naučíte?

Během studia se naučíte:

  • poslechově analyzovat hudební skladby 20. a 21. století
  • pěvecky a instrumentálně interpretovat skladby od období baroka po 21. století
  • didakticky využívat pěvecké, rytmické, instrumentální, poslechové a hudebněpohybové činnosti ve výuce hudební výchovy
  • aplikovat hudební teorii a dějiny hudby do hudební výchovy

Kde a jak se uplatníte?

Specializace Hudební výchova (střední školy) je zaměřena učitelsky, připravuje proto budoucí učitele v oblasti školství pro jejich praxi. Práce učitele hudební výchovy nezahrnuje pouze výuku hudební výchovy jako předmětu, ale realizujete se např. jako vedoucí instrumentálních souborů a sbormistři školních pěveckých těles.

Konkrétní pracovní pozice

Učitel hudební výchovy

Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého diplomu. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Podmínkou přijetí do navazujících magisterských programů a aprobací je ukončené bakalářské vzdělání ve vymezených programech (oborech):

Učitelství hudební výchovy pro střední školy: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání nebo jiné oborově příbuzné studium zaměřené na vzdělávání.

Pokud uchazeč řádně neukončil nebo není v posledním roce studia studijního programu nebo oboru, který je příbuzný navazujícímu magisterskému programu nebo oboru, na který se hlásí, nesplňuje tuto podmínku pro přijetí. Příbuznost hodnotí zkušební komise na příslušné katedře. Není-li splněna podmínka příbuznosti programu/oboru, obdrží uchazeč 0 bodů.

Bez přijímací zkoušky, v případě velkého zájmu o program zkouška formou testu ze znalostí z oboru.

Minimum bodů pro vyhovění je 40.

Test znalostí z oboru

Zkouška odborných znalostí v rozsahu výuky příslušného bakalářského oboru realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity, v případě mezifakultních kombinací pak s Přírodovědeckou a Filozofickou fakultou Ostravské univerzity.

Test nelze prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.

Detailnější informace k testům jsou umístěny na webových stránkách příslušných kateder Pedagogické fakulty OU v sekci přijímací řízení.

Test z pedagogiky a psychologie

Přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie je nedílnou součástí přijímací zkoušky programů Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro SŠ. Obsahem přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie jsou vědomosti z předmětů pedagogicko-psychologického základu bakalářského studia. Zkoušku lze uznat uchazečům programu Učitelství pro SŠ, kteří v rámci předcházejícího studia na vysoké škole absolvovali státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie nebo úspěšně absolvovali předměty z pedagogicko-psychologického základu, obsahově adekvátní předmětům pedagogicko-psychologické složky v bakalářském studiu na Ostravské univerzitě.

Uchazečům programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ nelze test prominout a musejí ho vykonat.

Detailnější informace k testu jsou umístěny na webových stránkách katedry pedagogiky a andragogiky v sekci přijímací řízení.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.