Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Technická výchova - Výchova ke zdraví (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)

Studijní program
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 15. 03. 2022

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání - minor

Studijní program v kostce

Absolvent bakalářského studia bude obeznámený s preventivní ochranou zdraví a bude se orientovat v problematice lidského zdraví. V průběhu celého studia je kladen důraz na primární prevenci před negativními faktory ovlivňujícími lidské zdraví, na možnosti výchovného působení na děti a mládež a na pozitivní upevňování optimálních návyků posilujících přirozené determinanty zdraví. Dosažené vzdělání umožní absolventovi aplikovat tyto poznatky především v rámci vzdělávání a výchovy. Vychází se z předpokladu, že posluchač bude tento obor kombinovat s jiným bakalářským oborem na PdF. Nabízíme širokou škálu bakalářských kurzů v oblastech zdraví, které posluchačům předávají nejen současné znalosti, ale také procvičí jejich obecné dovednosti v oblasti výzkumu, kritického myšlení, statistické analýzy dat a písemné a ústní komunikace. Navazující magisterský program pak poskytuje další intenzivní odborné vzdělávání a příležitost pro pokročilé studium této disciplíny.

Pedagogická a školní psychologie

Dosažené vzdělání umožní absolventovi psychologie aplikovat psychologické poznatky především v rámci vzdělávání a výchovy. Absolvent studia výchovy ke zdraví bude obeznámený s preventivní ochranou zdraví a bude se orientovat v problematice lidského zdraví.

Co od vás očekáváme?

Neočekáváme od vás a ani nepožadujeme žádné specifické znalosti oboru, který jste se rozhodli studovat. Předpokládáme, že uchazeč disponuje běžnými znalostmi přírodních a humanitních věd v rozsahu učiva střední školy. Co však vyžadujeme je entusiasmus, odhodlání a touhu dále rozvíjet své poznání a vědomosti.

Co se naučíte?

Studium bakalářského oboru „Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání“:

 • Vás naučí jak uplatnit znalosti o psychologických aspektech při podpoře rozvoje individuálních kvalit osobností žáků.
 • Vás seznámí s tím, jak se orientovat v náročných životních situacích a jak je co nejefektivněji řešit.
 • Vás vybaví komunikačními znalostmi a dovednostmi a jejich úspěšným využitím v praxi.
 • Vás seznámí s tím, jak použít prostředky pedagogické diagnostiky ve vyučování a jakým způsobem řešit školní výchovné situace.
 • Vám umožní osvojit si základní strategie vyučování v teoretické i praktické rovině a jejich propojení se znalostmi psychologie.
 • Vás vybaví znalostmi všeobecného rozhledu v oblasti filozofie, kultury a zdravého životního stylu a naučí vás, jak působit na formování postojů žáků.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi získají ucelené vědomosti a dovednosti vztahující se k problematice lidského zdraví, které mohou uplatnit v oborech souvisejících se zdravím a s životním stylem. Absolventi získají také možnost k dalšímu vzdělávání formou navazujícího magisterského studia „Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy“. Absolventi se mohou uplatnit jako asistenti učitele na základních školách, výchovní pracovníci v centrech volného času, pracovníci v domovech dětí a mládeže, metodici primární prevence, případně v dalších profesích, které souvisejí s ochranou zdraví.

Konkrétní pracovní pozice

Možné pracovní uplatnění:

 • v profesích a institucích vyžadujících sociálně-komunikativní dovednosti
 • pedagogický pracovník (asistent) na základní škole
 • pedagogický pracovník v institucích volného času (domy dětí a mládeže)
 • pedagogický pracovník v komunitních centrech nebo ubytovacích institucích (internáty apod.)

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem prokazující splnění podmínky je vysvědčení o maturitní zkoušce. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého vysvědčení o maturitní zkoušce. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Uchazeči konají písemnou přijímací zkoušku formou tesu předpokladů ke studiu organizovaných Pedagogickou fakultou OU. Minimální počet získaných bodů z testu je 30.

Test předpokladů ke studiu

 • elektronický test (na počítači) v délce 45 minut, má 3 samostatné části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
 • neobsahuje žádná odborná témata ve vazbě na konkrétní program a obor
 • uchazeč test koná jen jednou, bez ohledu na počet přihlášených programů (bakalářských a magisterský); výsledek je započítán uchazečům do všech přihlášených programů
 • otázky v testu mají podle obtížnosti rozdílné bodové ohodnocení

Detailnější informace k testu

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. PhDr. Lucia Lacková, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.