Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Výtvarná výchova - Pedagogika

Studijní program
Učitelství pro střední školy
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Pedagogika

Studijní program v kostce

Zajímá vás, jaké jsou současné a nejnovější teorie vzdělávání?
Pronikli jste do tajů základních didaktických kategorií a víte, v čem spočívá podstata učení?
Víte, jaké by měly být požadavky na profesní činnosti a kompetence učitele?
Jak by měly vypadat stavby vyučovacích hodin z hlediska obsahu a jednotlivých fází a co se skrývá pod pojmem kurikulum?
A jak vůbec má fungovat škola?
To vše se dovíte v průběhu absolvování našeho studijního programu.

Co se naučíte?

Budete umět: projektovat vlastní výuku, navrhnout přípravu a dokonce i hodnotit vyučovací hodiny.

Budete zvládat samostatně plánovat a řídit vyučovací proces, tvořit tematické plány a navrhovat kurikulum pro vlastní školu.

Zvládnete diagnostikovat vyučovací styl učitele a učební styly žáků, reflektovat vzdělávací potřeby a zájmy žáků, identifikovat rizikové charakteristiky studentů a volit přiměřenou prevenci a intervenci. Rozpoznáte projevy základních poruch a duševních nemocí.

A co se týká osobnostně vás samotných?

Dovíte se, jak reflektovat osobní vlastnosti a tendence seberozvoje, jak realizovat výzkumné šetření a budete schopni nejen porozumět anglicky psanému odbornému textu ze svého oboru, ale rovněž vytvořit vlastní odborný text v anglickém jazyce.

Kde a jak se uplatníte?

Uplatníte se především jako učitelé na 2. stupni základních škol včetně výkonu základních specializovaných pozic ve škole (např. předseda předmětové komise, koordinátor dalších školních a projektových aktivit). Dále také jako vychovatelé, asistenti pedagoga, pedagogové volného času, lektoři, či po absolvování čtyřleté praxe jako pedagogové v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Přijímací řízení

e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

  • ukončené studium alespoň bakalářského studijního programu Pedagogika nebo jiné oborově příbuzné studium zaměřené na vzdělávání
  • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,44 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací zkouška pro Učitelství pedagogiky má formu Motivačního pohovoru z pedagogiky. Uchazeč prezentuje vlastní motivaci k budoucímu výkonu profese (oboru, na který se hlásí) a ke studiu. S oporou o teoretické zázemí v odborné literatuře prokazuje schopnost aplikovat své znalosti a zkušenosti v edukačním procesu (např. na modelové situaci, na odborném tématu), své pedagogické zkušenosti. Reflektuje vlastní úspěchy, neúspěchy a proces vlastního rozvoje. Uchazeč předkládá seznam prostudované literatury a odborných zdrojů, na které je v průběhu ústní rozpravy dotazován, a seznam dosud absolvované pedagogické praxe (včetně potvrzení organizace, na kterou praxi vykonával). Může předložit také sebeprezentující portfolio, do něhož lze zahrnout např. životopis, dosažené vzdělání a absolvované kurzy v rámci celoživotního či jiného vzdělávání apod. Hodnotí se způsob sebeprezentace, kultura projevu, motivace, schopnost vést odbornou diskusi, schopnost argumentovat, hloubka přehledu v oboru, předpoklady pro edukaci jiných osob.

Minimum bodů pro vyhovění z pohovoru: 40
Minimum bodů pro vyhovění z pohovoru v kombinacích s aprobacemi nabízených Přírodovědeckou fakultou OU: 80

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

BREZINKA, W. Filozofické základy výchovy. Praha : Zvon, 1996.
FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha : Portál, 2003.
HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha : Grada, 2005.
HRABAL, V. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka. Praha : SPN, 2002.
KALHOUS, Z., OBST, O. Školní didaktika. Sekundární škola. Praha : Portál, 2002.
KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. et al. Člověk – prostředí – výchova. Brno: Paido, 2001.
MALACH, J. Obecná pedagogika. Ostrava : PdF OU, 2003.
NELEŠOVSKÁ, A. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha : GRADA, 2005.
PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 2004.
PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2002.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.