Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Anglický jazyk - Výchova ke zdraví

Studijní program
Učitelství pro 2. stupeň základních škol
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Výchova ke zdraví

Studijní program v kostce

Navazující magisterský studijní obor „Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. st. základní školy“ poskytuje absolventům kompletní orientaci v problematice zdraví. V průběhu studia je kladen důraz na primární prevenci před negativními faktory, které ovlivňují lidské zdraví a na možnosti tvořivého výchovně vzdělávacího působení na děti a mládež. Hlavním cílem studia je, aby absolventi získali úplné vysokoškolské vzdělání opravňující je k vykonávání učitelské profese na základní škole. Absolventi se mohou také uplatnit také jako odborníci v oborech, které úzce souvisí s problematikou lidského zdraví. Mimo to najdou uplatnění jako metodici primární prevence. Hlavním posláním dvouoborového navazujícího magisterského oboru je prohloubení didaktických kompetencí. Zároveň se velmi intenzivně posilují sociálně-komunikativní a diagnostické znalosti a dovednosti studenta.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme od vás znalosti oboru výchova ke zdraví v rozsahu standardně vyučovaném na bakalářských studijních programech. Předpokládáme dobrou orientaci v základních psychologických a pedagogických disciplínách, protože výuka na tyto znalosti navazuje a dále je prohlubuje a rozvíjí. Vyžadujeme dále od posluchačů entusiasmus, odhodlání a touhu dále rozvíjet své poznání a vědomosti.

Co se naučíte?

Studium magisterského oboru „Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. st. základní školy“:

 • Vás vybaví znalostmi z oblasti zdravotní prevence a otázek spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví.
 • Vám dá kompetence ke vzdělávání dětí a mládeže k výchově ke zdraví na 2. stupni ZŠ.
 • Vás seznámí s tím, jaký zvolit individuální přístup k dětem a dospívajícím dle jejich osobních potřeb.
 • Vás naučí komunikovat s odborníky v interdisciplinárním pracovním týmu v rámci školských, zdravotnických, speciálních a výchovných zařízení.

Kde a jak se uplatníte?

Absolvent je připraven uplatnit se především jako učitel na 2. stupni základních škol, příp. v jiných školských zařízeních zaměřených na výuku pubescentních žáků (nižší stupeň gymnázií, školy při nemocnicích, lázeňských zařízeních apod.). Absolvent je také připraven na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a může nalézt uplatnění v dalších profesích, které souvisejí s ochranou zdraví.

Konkrétní pracovní pozice

Možné pracovní uplatnění:

 • učitel na 2. stupni základních škol
 • metodik primární prevence
 • v profesích a institucích vyžadujících sociálně-komunikativní dovednosti
 • pedagogický pracovník na základní škole
 • pedagogický pracovník v komunitních centrech nebo ubytovacích institucích (internáty apod.)

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

 • ukončené studium alespoň bakalářského studijního programu
 • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,47 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška má dvě části

Test znalostí z oboru

Požadováno je vzdělání alespoň bakalářského studijního programu zaměřeného na sociální, pedagogické a psychologické vědy, specializace zaměřené na organizaci volného času s podporou zdraví, případně specializace lékařské fakulty se zaměřením na pedagogickou činnost. Pokud uchazeč uvedené vzdělání nesplňuje je pozván k přijímací zkoušce, která ověří znalosti z příslušné aprobace. Příbuznost hodnotí zkušební komise na příslušné katedře. Uchazeč splnění podmínky příbuznosti zjistí v elektronické přihlášce ke studiu podle bodů za zkoušku, a to nejpozději do konce dubna. Nula bodů znamená, že vzdělání ještě nebylo posouzeno. Jeden bod znamená, že předchozí vzdělání bylo posouzeno jako nepříbuzné. Uchazeč se musí zúčastnit testu znalostí z oboru a v systému mu bude zobrazen termín zkoušky. Po vykonání zkoušky budou doplněny skutečně získané body ze zkoušky. U vzdělání, které je posouzeno jako příbuzné, obdrží uchazeč sto bodů a neuvidí termín zkoušky.

Motivační pohovor k učitelství

Motivační pohovor nelze prominout a musejí jej vykonat všichni uchazeči.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Test znalostí z oboru

Přijímací zkouška probíhá formou Testu odborných znalostí v rozsahu výuky bakalářského programu Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity.

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 50

Motivační pohovor k učitelství

Přijímací pohovor s využitím portfolia

Obsah:

 1. Osobní vize a očekávání spojené se studiem učitelství a vlastní zkušenost s edukačními aktivitami: max. 40 bodů, min. 20 bodů.
 2. Pedagogicko-psychologická připravenost ke studiu prostřednictvím řešení modelových pedagogických situací a jejich kvalifikovaného odůvodnění (v rozsahu studia pedagogicko-psychologického základu bakalářských programů zaměřených na vzdělávání.): max. 20 bodů, min. 10 bodů.
 3. Orientace uchazeče v oborovém základu obou aprobací (specializaci) v rozsahu studia předmětů bakalářských programů zaměřených na vzdělávání
  1. oborový základ 1: max. 20 bodů, min. 10 bodů,
  2. oborový základ 2: max. 20 bodů, min. 10 bodů.

Minimum bodů pro vyhovění z pohovoru: 50

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.