Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

PROHLÍŽÍTE SI INFORMACE Z PŘEDCHOZÍHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Právě pracujeme na aktualizaci nabídky studijních programů a podmínek k přijetí a budeme s tím hotovi 15. listopadu, kdy pro vás také otevřeme e-přihlášku do studia.


Český jazyk - Technická výchova

Studijní program
Učitelství pro 2. stupeň základních škol
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2022 - 15. 03. 2023

Český jazyk

Studijní program v kostce

UVAŽUJETE O DRÁZE PEDAGOGA? CHCETE UPLATNIT SVŮJ ZÁJEM O ČESKÝ JAZYK A LITERATURU VE ŠKOLNÍ PRAXI NA 2. STUPNI ZŠ? TENTO STUDIJNÍ PROGRAM VÁM UMOŽNÍ ZÍSKAT POTŘEBNÉ VĚDOMOSTI A PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI K DOSAŽENÍ DANÝCH CÍLŮ.

Studijní program navazuje na předchozí bakalářský program. Završuje jej rozsahem teoretických a praktických poznatků tak, aby byl absolvent co nejlépe vybaven pro kariéru učitele českého jazyka na 2. stupni ZŠ. Studia prohlubují vědní základ získaný v bakalářském programu. Absolventa profilují dále odborně v oboru český jazyk a literatura a připojují disciplíny posilující kompetence didaktické (např. didaktika českého jazyka, didaktika literární výchovy). S tím souvisí i zapojení dalších disciplín, které se obecně zaměřují na vzdělávání v oblasti pedagogické a psychologické (např. obecná didaktika, vývojová a sociální psychologie, pedagogická psychologie). Velkou pozornost věnuje tento studijní program průběžné a souvislé profesní praxi, která vydatně přispívá k přípravě absolventa pro jeho povolání.

Co od vás očekáváme?

Základní podmínkou je úspěšné absolvování bakalářského programu odpovídajícího oboru českého jazyka a literatury. Výhodou pro studium oboru je zájem prohloubit své dosavadní znalosti, zejména v rovině jeho uplatnění v pedagogické praxi, nebo vůbec v práci s mládeží.

Co se naučíte?

Jako student oboru se naučíte:

 • lépe rozumět jazykovému systému, prohlubovat nejen řízeným studiem, ale i samostatným přístupem poznatky o jazyce, literatuře a čtenářství
 • vyhledávat a využívat potřebné odborné poznatky z oboru pro vlastní profesní růst
 • aplikovat své odborné znalosti o jazyce a literatuře ve výukové praxi na 2. stupni ZŠ
 • zdokonalovat průběžně vlastní čtenářskou zkušenost zejména v oblasti tvorby adresované dětem a mládeži
 • objevovat způsoby stimulování čtenářských aktivit žáků
 • aplikovat pedagogické a psychologické znalosti v práci učitele, v jeho působení na dětský kolektiv
 • objevovat postupy a metody vedoucí ke zkvalitnění výuky českého jazyka a literatury
 • zdokonalovat své analytické schopnosti potřebné nejen pro práci s uměleckým textem

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi studijního oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. st. ZŠ (navazující magisterský) získávají uplatnění především v pedagogické praxi základní školy. Jsou cíleně připravováni pro pozici učitele českého jazyka a literatury na 2. stupni ZŠ. Mohou rovněž působit na různých dalších pozicích v prostředí školních zařízení a podílet se v nich na procesu vzdělávání žáků staršího školního věku. Studium jazyka a literatury je možno uplatnit i v dalších institucích, kde je výhodou komunikativnost, schopnost kvalitního ústního a písemného projevu, práce s texty, s knihami, literaturou (knihovna, editorská činnost, publicistika, práce v nakladatelství).

Konkrétní pracovní pozice

Možné pracovní pozice:

 • učitel českého jazyka a literatury
 • asistent pedagoga, vychovatel
 • vedoucí zájmových aktivit pro děti a mládež
 • korektor, editor
 • redaktor (média, nakladatelství)
 • knihovník

Specifika kombinované/distanční formy studia

Tento typ studia klade důraz na samostudium. Výuka probíhá jednou týdně, ke každému předmětu má student k dispozici oporu v moodle a další studijní opory a distanční texty na Studijních materiálech Portálu OU. Vyučující jsou připraveni konzultovat se studenty osobně či mailovou formou.

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

 • ukončené studium alespoň bakalářského studijního programu Český jazyk se zaměřením na vzdělávání nebo jiná příbuzná specializace, jejíž náplní je doložitelné absolvování základních lingvistických a literárněvědných disciplín (morfologie, lexikologie, syntax, stylistika, vývoj české literatury, literární teorie)
 • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,44 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací zkouška probíhá formou Testu odborných znalostí v rozsahu výuky bakalářského programu Český jazyk se zaměřením na vzdělávání realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity.

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 40

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.