Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Informatika pro SŠ - Psychologie pro SŠ

Studijní program
Učitelství pro střední školy
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Učitelství informatiky pro SŠ

Studijní program v kostce

Být učitelem je posláním, což takhle být učitelem Informatiky ... to je IN. Proto Vám nabízíme dvouleté studium učitelství informatiky, díky kterému získáte všechny potřebné znalosti a dovednosti od tvorby informačního systému po didaktiku informatiky. Nejen prohloubíte znalosti z oboru informatiky, ale osvojíte si i vědomosti a dovednosti potřebné pro kvalitní výuku, které vedou ke zvýšení počítačové gramotnosti a informatického myšlení mladé generace.Během studií se setkáte jak s teoretickou přípravou v pedagogice, psychologii a didaktice, tak i proniknete do života školy a vše si vyzkoušíte během pedagogické praxe. Na naší katedře Vás čekají moderně vybavené laboratoře a nejnovější didaktické pomůcky (interaktivní tabule/televize, roboti, aj.). To není vše! Dále nabízíme zapojení do různých projektů nebo Erasmu+, kde získáte zkušenosti a nové nápady na výuku z jiných zemí.

Cílem našeho studia je připravit absolventy, aby získali potřebně kompetence pro výkon učitelské praxe. Předměty jsou nabízené mezioborově, abychom Vám nabídli ucelený pohled na didaktické nebo výchovné problémy (např. motivace žáků, komunikace s žáky a rodiči). Nad rámec učitelské profese klademe důraz na působení v pozici školního administrátora informačních systémů či počítačových sítí. Proto výhodou našeho studia je, že absolvent se může uplatnit i mimo oblast školství.

Co od vás očekáváme?

Navazující studium staví na základech teoretických a praktických dovedností osvojených v rámci bakalářského studia. Ale hlavně musíte mít chuť a odhodlání se dále vzdělávat, učit se nové věci a rozvíjet své informatické myšlení.

Co se naučíte?

Jako budoucí učitel Informatiky:

 • budete ovládat proces algoritmizace a programování, tj. transformace programování a algoritmizace ve výuce, tj. stanovení cílů výuky, kritickou analýzu, interpretaci a stanovení struktury učiva, výběr vhodných forem, učebních prostředků a metod výuky s ohledem na potřeby žáků
 • budete umět ovládat informační a komunikační technologie vhodné pro výuku informatiky
 • budete schopni aplikovat informatické myšlení a nové přístupy ve výuce informatiky
 • budete umět aplikovat multimediální prostředky do výuky informatiky
 • budete schopni aplikovat poznatky obecné psychologie, pedagogiky a didaktiky do procesu vyučování informatiky
 • budete znát vhodné metody hodnocení a zpětné vazby v rámci vyučovacího procesu
 • budete schopni plánovat výuku vzhledem k cílům stanoveným v kurikulárních dokumentech a s ohledem na individuální možnosti žáků
 • budete schopni volit a aplikovat vhodné výzkumné metody pro řešení problému z oblasti didaktiky informatiky
 • budete umět strukturovat a koncipovat odborný text, užívat odbornou terminologii a prezentovat své výsledky

Kde a jak se uplatníte?

Absolvent programu najde uplatnění jako středoškolský učitel s aprobací v informatice a druhém přírodovědném oboru, případně může nastoupit na pozici správce sítě na střední škole s pedagogickou kompetencí vyučovat informatiku. Ale můžete se uplatit i mimo školství, protože tam kde je vůle, je i cesta k úspěchu.

Konkrétní pracovní pozice

 • učitel informatiky
 • programátor
 • správce informačních systémů
 • správce počítačových sítí

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Písemná přijímací zkouška z informatiky. Minimální počet bodů je 40.

Každý uchazeč o navazující magisterské studium Učitelství pro střední školy koná kromě přijímací zkoušky z příslušné specializace také písemnou zkoušku z pedagogiky a psychologie, z níž musí získat alespoň 40 bodů.

Datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno v elektronické přihlášce uchazeče a na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději 26. dubna 2024. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně, termín přijímací zkoušky jim bude také zaslán na kontaktní email.

Náhradní termín přijímací zkoušky je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem státních závěrečných zkoušek, hospitalizace, karanténa apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF OU.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii VŠ diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období 26. – 28. srpna 2024 nebo po podání žádosti v náhradním termínu do 30. září 2024. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni prostřednictvím informačního systému po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách PřF OU a zaslány na kontaktní emaily uchazečů.

Podmínkou přijetí ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce je současně prokázání znalosti českého jazyka, schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Znalost českého jazyka lze prokázat v den zápisu (viz předchozí odstavec) takto:

 1. úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka nebo
 2. státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské republiky nebo
 3. složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v České republice nebo
 4. dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1 (CCE-B1) - Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo
 5. úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém nebo slovenském jazyce.

Certifikáty z jazykových škol mimo bodu d) nebudou akceptovány.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Prominutí přijímací zkoušky z informatiky

Přijímací zkouška bude prominuta uchazeči, který je absolventem nebo studentem posledního ročníku bakalářského studijního programu Informatiky nebo programu příbuzného.

O prominutí PZk je nutno požádat děkanku fakulty (prostřednictvím studijního oddělení) nejpozději v pracovní den předcházející dni konání PZk. Součástí žádosti musí být úředně ověřená kopie přílohy diplomu (Diploma supplement) nebo originál výpisu absolvovaných předmětů bakalářského studia (= „Průběh studia“) potvrzený studijním oddělením v dubnu 2024. Absolventi Přírodovědecké fakulty OU po roce 2010 nemusí Průběh studia k žádosti dokládat.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Teoretická informatika:

 • Teorie formálních jazyků a automatů
 • Logické základy umělé inteligence

Aplikace informatiky:

 • Databáze
 • Základy počítačové grafiky

Programovací prostředky:

 • Algoritmy a datové struktury
 • Objektově orientované programování

Technické a systémové prostředky:

 • Architektura počítačů
 • Počítačové sítě
 • Operační systémy

Okruhy pro přijímací zkoušku z pedagogiky a psychologie:

Při přijímací zkoušce by měl uchazeč prokázat základní orientaci v teoretických poznatcích z oblasti pedagogiky a psychologie a dovést aplikovat tyto poznatky ve výchovně-vzdělávacích situacích.

Jednotlivé zkouškové okruhy přitom vycházejí z kurikula základní pedagogicko-psychologické přípravy oborů bakalářského studia, která byla nabízena v rámci povinně-volitelných předmětů.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom o absolvování bakalářského studijního programu na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v navazujících magisterských programech doloží úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.