Konference Výtvarná výchova v interakcích

Konferenci organizuje Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity ve spolupráci s Centrem vizuálních studií Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a Českou sekcí INSEA pod záštitou děkana Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, doc. Mgr. Daniela Jandačky, Ph.D. Konference se uskuteční za účasti prezidenta InSEA, prof. Glena Couttse a členky světové rady InSEA Susan M Coles.

Ostrava, City Campus, pá–so, 13.–14. října 2023


Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat k účasti na mezinárodní vědecké konferenci, která proběhne ve dnech 13.–14. října 2023 na půdě Pedagogické fakulty Ostravské uni verzity. Konference se mohou aktivně účastnit akademičtí a vědečtí pracovníci, odborníci z praxe, učitelé, umělci, doktorandi a další studenti z domácích i zahraničních pracovišť, jejichž odborné zaměření vychází z oblasti výtvarné pedagogiky, výtvarného umění a dalších společenských a humanitních věd. Vítány jsou rovněž příspěvky interdisciplinárního charakteru z příbuzných vědeckých a uměleckých oblastí.

Hlavním cílem konference je odborná, didaktická a společenská reflexe výtvarné výchovy v kontextu vzdělávacího systému, jakož i v sociokulturních a uměleckých souvislostech. Nová koncepce vzdělávací oblasti Umění a kultura v rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání nás konfrontuje nejen se skutečným stavem vzdělávacího oboru výtvarná výchova, ale také s jeho obrazem ve veřejném mínění. Je proto důležité nejen řešit vztah výtvarné výchovy k ostatním vzdělávacím oborům a hledat místo výtvarné výchovy v současném světě, ale i kriticky zhodnotit naši schopnost obor prezentovat a zkvalitňovat v praxi. Směrem k budoucnosti hledíme s obavami, a proto se nám jeví nezbytné konat v takových intencích, jež budou společensky relevantní a dostatečně srozumitelné, aby odbornou veřejností sdílené povědomí o oboru jako o klíčovém nástroji postindustriální transformace společnosti se stalo všeobecně sdílenou názorovou platformou, jejíž extenzí nepochybně bude celá řada nově realizovaných socio-ekonomických, kulturních aj. příležitostí. Důležitou součástí této reflexe je nové zhodnocení odkazu výtvarné výchovy nejen v historickém rámci, ale především v kontextu aktuálních celosvětových problémů. Jedině tato šíře vhledu je předpokladem toho, abychom byli schopni obhájit postavení oboru v dnešní globální společnosti, respektive představit jej jako autentický nástroj efektivní komparace různých obsahů nejen v oblasti umění, ale abychom byli i schopni nabídnout jej jako případný plnohodnotný ekosystém organismů s rozvinutými vizuálními kompetencemi, lidí empaticky spolu-žijících se svým živým a neživým okolím.

Současná doba, jejímž imperativem je nedávno odeznělá globální pandemie i právě probíhající hrůzný válečný konflikt na Ukrajině, nám ukazuje, že je nutné nejen se zamýšlet nad svou rolí v celospolečenském kontextu, ale také konat – v rámci svých možností a svých kompetencí – tak, aby prožitá skutečnost pokud možno našla svůj svébytný obraz v realizaci konkrétních změn vedoucích k vytvoření oborových podmínek pro smart and empathetic people for smart and empathetic world.

Jednání na konferenci bude vymezeno těmito tematickými okruhy:

 • Proměny role a pojetí výtvarné výchovy v systému vzdělávání
 • Kulturně-historické dědictví a edukace v kultuře
 • Výtvarná výchova a vizuální gramotnost
 • Výtvarná výchova a její historický odkaz
 • Nová média a digitální technologie – přínos, nebo útlum tvořivosti
 • Inovace ve vzdělávání výtvarné výchovy
 • Kulturní kompetence v základním vzdělávání
 • Výtvarná výchova a veřejný prostor
 • Narativy ve výtvarné výchově a jejich proměny

Typy příspěvků:

 • Klasický konferenční příspěvek (15 min.)
 • Poster (tisková data ve formátu .pdf, A2)
 • Audiovizuální obsah (bude prezentován v online galerii audiovizuálních, příspěvků na webové platformě konference)

Konferenční jazyky:

 • Angličtina
 • Čeština
 • Slovenština
 • Polština

Registrační poplatek:

 • Aktivní účastníci: 1 500 Kč
 • Členky a členové INSEA – aktivní účastníci: 1 000 Kč
 • Doktorandi, studenti a pasivní účastníci: 1 000 Kč

Přihláška:

Na konferenci se přihlásíte prostřednictvím webového formuláře.
Aktivní účastníci se na konferenci prostřednictvím webového formuláře mohou přihlásit do 15. září 2023, pasivní do 12. října 2023.

O zařazení příspěvku na konferenci budete vyrozuměni nejpozději do 16. září 2023 prostřednictvím e-mailu. V případě přijetí budete vyzváni k platbě registračního poplatku a dodání dat (pokud se účastníte posterové či audiovizuální sekce). Data pro posterovou a audiovizuální sekci odevzdejte na mail konference.ostrava2023@gmail.com nejpozději do 1. října 2023.

Kolektivní monografie:

Výstupem mezinárodní vědecké konference bude kolektivní monografie. Bližší informace o plánované kolektivní monografii budou zaslány aktivním účastníkům po akceptaci jejich přihlášky na konferenci a zaplacení konferenčního příspěvku.

Odevzdané příspěvky projdou recenzním řízením a autoři budou do dvou měsíců od deadlinu odevzdání příspěvku vyrozuměni o jeho případném přijetí či nepřijetí. Předpokládáme, že kapitoly aspirující na publikaci budou mít charakter odborné studie. Deadline pro odevzdání příspěvků je stanoven na 1. listopadu 2023.

Kontaktní údaje:

Katedra výtvarné výchovy
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Fráni Šrámka 3
709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
konference.ostrava2023@gmail.com

Call for papers soubor pdf 3,03 MB


Poster


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 08. 2023