Užitečná symbióza II – výtvarná kultura v interakcích

II. ročník mezinárodní vědecké konference, 22. 11.–23. 11. 2017

pořadatel: Katedra výtvarné výchovy PdF OU
výstup konference: kolektivní monografie

Konference se aktivně zúčastnili akademičtí a vědečtí pracovníci, odborníci a doktorandi z domácích i zahraničních pracovišť, jejichž odborné zaměření vychází z expresivních oborů: socha, malba, kresba, grafika, intermédia, multimédia, soundart ad., ale i z rámce oborů teoretických: didaktika výtvarné výchovy, muzejní pedagogika, muzeologie, pedagogika volného času, vizuální studia, mediální studia, kulturní dějiny, urbánní dějiny, dějiny umění, architektura, gender studies, antropologie, filozofie, sociologie, památková péče, etnografie, politická a kulturní geografie ad.

První ročník s názvem Užitečná symbióza, jenž proběhl v roce 2011 v Olomouci, přinesl řadu pozoruhodných příspěvků a ukázal, že zvolené téma poskytuje vhodnou platformu pro interdisciplinární diskuzi. V letošním roce bude v centru naší pozornosti výtvarná kultura a její místo a role v komplexním spektru vztahů a vazeb.

Pro soudobou výtvarnou kulturu je určujícím hlediskem její provoz, tj. každodenní a autoregulativní výkon sebeorganizace, který ovlivňuje nejen externí – sociokulturní konsekvence, ale nebývalou mírou inheruje i samotná kriteriální hodnocení a jakostní měřítka, která jsou pro orientaci tvůrců i konzumentů výtvarné kultury nezbytná. Síť, respektive pole vztahů, skrze které je možno provozní stránku výtvarné každodennosti nahlížet, nabízí široké spektrum impulsů vhodných pro vědecký zájem.

Konference proběhla pod záštitou rektora OU prof. MUDr. Jana Laty, CSc.


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 01. 2021