Situation Silesia 2019: Koncept Śląski

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Koncept Śląski je finální částí výstavního cyklu Situation Silesia 2019 prezentovaného v Galerii 36,6 v Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego v Cieszynie, jehož předchozí části se konaly letos v létě v ostravských galeriích Důl Michal, Jáma 10, GAFU a Kalerie s čupr uměním Saigon.

Vernisáž: 6. listopadu 2019 Výstava: 7. listopadu – 8. prosince 2019

Kurátorský koncept výstavy Situation Silesia 2019 pracuje s premisou, že geografický prostor Horního Slezska na polské straně a Slezska na straně české je kulturně homogenním celkem, jehož historie byla zásadním způsobem ovlivňována expanzí těžkého průmyslu, těžby uhlí a s těmito fenomény související dynamikou sociokulturních transferů, jež však byly v rámci jednotlivých republik vnímány podobně temně: jako život „kdesi na konci světa“.

Situation Silesia 2019 je projektem reprezentativně představující pozoruhodnou dynamiku Slezska v Česku a Horního Slezska v Polsku na poli soudobé výtvarné tvorby. Kulturní veřejnosti na české a polské straně budou prezentována díla více než stovky autorů. Výtvarná přehlídka tohoto charakteru se dosud neuskutečnila. Do výstavního projektu jsou zahrnuti autoři, kteří významným způsobem ovlivnili dění na slezské výtvarné scéně na počátku devadesátých let, ale i autoři výrazným způsobem formující výtvarný projev v následujících dekádách, jakož i výrazné výtvarné talenty na výtvarnou scénu právě nastupující. Důležitým faktorem formujícím vysokou kvalitativní úroveň výtvarného života na obou stranách hranice Slezského regionu byl vznik fakult umění (Fakulta umění Ostravské univerzity a Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego v Cieszynie). Mnozí z vystavujících autorů, ale i teoretici a dramaturgové výstavy byli a jsou s těmito institucemi profesně spojeni. Je proto logické, že právě z těchto institucí vzešla iniciativa směřující k výstavě Situace Silesia 2019, navazující na bilanční přehlídku OVA 95–05 a na projekt Situace Ostrava 2017, na nichž byla představena současná výtvarná tvorba autorů, avšak působících pouze na české straně Slezska.

Projekt je realizován díky finanční podpoře z Visegrad Funds.

Vystavující autoři: Karel Adamus, Matěj Frank, Jakub Guziur, Martin Klimeš, Tomáš Knoflíček, Dáša Lasotová, Libor Novotný, Ladislav Szpyrc, Jiří Šigut, Dušan Urbaník

Kurátor: František Kowolowski

Slezský koncept

„Co vchází do zjevu, musí se ozvláštnit, aby se mohlo jevit.“
J. Wolfgang Goethe

Výstava Slezský koncept, jež volně navazuje na projekt Situation Silesia 2019, odkazuje na autory, v jejichž tvorbě můžeme spatřit určité charakteristické formální rysy, které navazují na konceptuální, post konceptuální a reduktivní způsoby vytváření uměleckých děl. Skrze tyto platformy práce nahlížíme na tvorbu v časoprostorových souvislostech, v gestických zkratkách, v influentních a propojených metodách, či strukturách, které pojmenovávají uměleckou strategii jako obraz tvořený v mysli, v kontextech, významech a nespokojí se se zaběhlým formálně zobrazujícím modelem umělecké praxe. Experiment je zde chápán v kategoriích imanentní strukturace odkazující na podstatu a význam sdělení. Forma je zde podřízena tomuto systému, je částečně nezjevena, částečně pomíjí redundantní, narativní schémata, která jsou součástí velkých příběhů a jsou v protikladu s přímou ontologickou zkušeností autorů, kteří vnímají nevyjevené, hraniční, naznačené jako důležitý moment ontologického pojmenovávání sebe sama v tomto světě. Toto zvažování možných charakteristik hraničních významů vede autory často k otázkám po smyslu času, zjevených, nevyslovitelných, neuchopitelných nebo nezobrazitelných realit. To vše v sobě zahrnuje i protiklady a dialektický názor. Výstava prezentuje autory různých generací, jež tvoří v místě severního Slezska a jsou nepřehlédnutelnými osobnostmi nejenom v lokálním kontextu, ale i mimo něj. Mohli bychom hledat v jejich tvorbě spojitelné formální znaky či metody, tak či onak vstupujeme do osobních krajin autorů, jejichž tvorba samozřejmě navazuje na generaci tvůrců, kteří modifikovali a přicházeli s novým názorovým konceptem umění v „rozšířeném“ rámci. Tyto strategie umělecké praxe u mnoha autorů navazují na formotvorné koncepty jazyka a vizuální poezie, jako snaha emancipovat významy a slova do vizuálních struktur. Ve stavbě uměleckých děl mnoha autorů rezonují rozhodné odkazy na performativní a časová hlediska umělecké praxe, transformují zvuk, pohled do časových transverzálních vztahů přítomnosti, záznamu gest, minimálních rezonancí až radikální oduševnělosti. Mohlo by se zdát, že tyto projevy nezačleňují realitu či sociální podmínky do umělecké praxe. Opak je pravdou. Na první pohled tyto odtažené koncepty přece přesvědčivě prezenčně pracují s analýzou různých médií jako prostředky, které utváří naši přítomnost. Do důsledku bychom mohli říct, že krajina vytvářena jedním tahem se stává zároveň antropologickou konstantou. Také technický obraz směřující do základního pixelového modelu nás odkazuje na nečitelnost zobrazujícího i na limity těchto obrazů (V. Flusser). Objekty technického charakteru obsahují radikální poetiku. Kurátorským záměrem výstavy je poukázat na charakteristické modelové příklady autorů, kteří ve své práci používají post konceptuální přístupy.

František Kowolowski
Kurátor výstavy


poster


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 11. 2019