Vyhlášení doplňujících voleb do Akademického senátu Pedagogické fakulty OU – kurie akademických pracovníků

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s Volebním řádem AS PdF OU, článek 13, odstavec 3 doplňující volby do Akademického senátu Pedagogické fakulty OU do kurie akademických pracovníků.

Tyto doplňující volby se budou konat ve dnech 8. – 14. června 2023 formou elektronického hlasování prostřednictvím aplikace na Portále OU.

AS PdF OU ustavil dne 22. května 2023 volební komisi ve složení: RNDr. Radek Krpec, Ph.D., (akademický pracovník), Mgr. Ondřej Šimik, Ph.D., (akademický pracovník), Mgr. Lukáš Slovák (student), Klára Siposová (studentka).

Navrhovat kandidáty ze seznamu oprávněných voličů pro doplňující volby do AS PdF OU může každý člen akademické obce PdF OU v souladu s čl. 3, odst. 4. Členové kurie akademických pracovníků mají právo navrhovat a volit pouze členy do komory akademických pracovníků.

Doručení návrhu na kandidáta:

V zalepené obálce s označením „Volby do AS PdF OU“ doručené kterémukoliv členovi volební komise, na podatelnu OU nebo na sekretariát děkana PdF OU na formuláři, který je přílohou tohoto Vyhlášení.

Součástí návrhu musí být písemný souhlas navrženého kandidáta s kandidaturou.

Návrhy na kandidáty mohou být doručeny nejpozději do 2. června 2023 do 14:00 hodin.

Seznamy voličů budou zveřejněny 24. května 2023 na Portále OU.

Výsledky voleb budou vyhlášeny 15. června 2023.

doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D., v. r.
děkan PdF OU

Přílohy:


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 05. 2023