Mimořádné přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 na Pedagogické fakultě

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje mimořádné přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 v prezenčním bakalářském studijním programu Angličtina se zaměřením na vzdělávání. Standardní doba studia činí 3 roky. Program je nabízen jako sdružené studium.

Nabízené bakalářské sdružené programy (pro základní školy):
STUDIJNÍ PROGRAM FORMAZPŮSOB OVĚŘENÍMAX. POČET PŘIJÍMANÝCH
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PSAJ40
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PSOSP10
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PSB (OSP)10
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PSB (OSP)10
Matematika se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PSB (OSP)10
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PSOSP10
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PSB (OSP)10
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PSOSP10
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PSB (MP)10
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PSTĚL10

Vysvětlivky

 • PS - prezenční studium
 • AJ - test z anglického jazyka
 • B (MP) - bez přijímací zkoušky, v případě velkého zájmu o program zkouška formou motivačního pohovoru
 • B (OSP) - bez přijímací zkoušky, v případě velkého zájmu o program zkouška formou OSP
 • OSP - test obecných studijních předpokladů v režii PdF OU
 • TĚL - praktická zkouška z tělesné výchovy

U bakalářských sdružených studií si uchazeči volí kombinaci dvou programů, přičemž u jednoho volí studijní plán maior a u druhého minor (v rámci studijního plánu maior píše bakalářskou práci). Např. Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (maior) – Matematika se zaměřením na vzdělávání (minor), bakalářská práce je realizována z anglického jazyka. Maior program je vždy uveden jako první. Nabízené kombinace programů nalezne uchazeč v e-přihlášce ke studiu.


Termíny a organizace přijímacího řízení

Ke studiu na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity se podává pouze elektronická přihláška, žádné dokumenty se na fakultu neposílají.

Platba za přihlášku pokrývá náklady celého přijímacího řízení, bez ohledu na počet částí přijímací zkoušky. Poplatek se nevrací, a to ani v případech, kdy si uchazeč podání přihlášky rozmyslí, když se ke zkoušce nedostaví, když nebude přijat, nebo když bude přijímací zkouška prominuta.

Poplatek:
Poplatek spojený s přijímacím řízením:560 Kč
Číslo účtu:931761/0710 (ČNB)
Variabilní symbol:451011
Specifický symbol:vygenerován při podání e-přihlášky
Název účtu adresáta:Ostravská univerzita, Dvořákova 7, Ostrava 1
Termíny:
30. 6. 2019mezní termín pro podání přihlášky ke studiu a její úhrada
20. 8. 2019přijímací zkoušky
26. 8. 2019zasedání přijímací komise
28. 8. 2019možnost nahlédnutí do materiálů spojených s přijímacím řízením
18. 9. 2019zápis do studia

Podmínky pro přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Vzdělání se dokládá ověřenou kopií maturitního vysvědčení. Uchazeč je povinen ověřenou kopii doložit při zápisu do studia.

Pokud uchazeč vykonal maturitní zkoušku v zahraničí, je povinen předložit doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaným podle školského zákona nebo podle dřívějších právních předpisů.

Ustanovení pro nostrifikaci neplatí v případě udělení Evropského bakalaureátu nebo v případě, pokud Česká republika podle svých mezinárodních závazků považuje zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou za automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu. V těchto případech uchazeč předloží pouze ověřenou kopii dokladu.

Ke studiu programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání je podmínkou přijetí doložení lékařského potvrzení o způsobilosti absolvovat studium daného programu bez omezení. Uchazeč je povinen potvrzení odevzdat při zápisu do studia.


Obsah a forma přijímacích zkoušek

Praktická zkouška z tělesné výchovy

Složena ze sedmi disciplín:

 • Vytrvalostní běh (běh na 1500 m)
 • Cvičení na hrazdě (shyby na hrazdě doskočné u mužů a výdrž ve shybu na hrazdě dosažné u žen)
 • Sprint, atletika (běh na 100 m)
 • Akrobatická cvičení z gymnastiky (povinná akrobatická sestava)
 • Plavání (vybraná plavecká disciplína na 100 m)
 • Basketbal (průpravná hra 3 : 3)
 • Volejbal (průpravná hra 4 : 4)

Detailnější informace ke zkoušce jsou umístěny na webových stránkách katedry studií lidského pohybu v sekci přijímací řízení.

Test obecných studijních předpokladů

 • elektronický test (na počítači) v délce 45 minut, má 3 samostatné části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
 • neobsahuje žádná odborná témata ve vazbě na konkrétní program a obor
 • uchazeč test koná jen jednou, bez ohledu na počet přihlášených programů (bakalářských a magisterský); výsledek je započítán uchazečům do všech přihlášených programů

Detailnější informace k testu jsou umístěny na webových stránkách fakulty.

Test z anglického jazyka

Písemná zkouška znalostí v rozsahu středoškolského učiva angličtiny – vědomosti na úrovni B2, samostatný uživatel jazyka. Test je zaměřen na ověření jazykové kompetence uchazeče a čtení textu s porozuměním.

Bez přijímacích zkoušek

V případě velkého zájmu o studium v programu se bude konat přijímací zkouška. U programů hudební výchova, informační a komunikační technologie, matematika a technická výchova formou testu obecných studijních předpokladů. U programu výtvarná výchova formou motivačního pohovoru.


Uchazečům o studium budou na základě výsledku přijímacích zkoušek přiděleny body. Celkové pořadí uchazečů bude stanoveno podle získaných bodů. Přijímáni jsou uchazeči, kteří dosáhnou nejvyššího bodového hodnocení – rozhoduje pořadí nejlepších.

Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu je uveden v tabulce programů výše.


Obecné pokyny a upozornění

Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je podání elektronické přihlášky a zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději do 30. června 2019 s tím, že v případě nezaplacení nebo uvedení nesprávných údajů platby či jejich neuvedení vůbec, nebude platba s přihláškou spojena a přihláška bude posouzena jako neplatná.

Nejpozději 14 dnů před datem přijímací zkoušky obdrží uchazeč pozvánku s detailními pokyny.

Hlásí-li se uchazeč ke studiu více oborů, musí si pro každý z nich podat samostatnou přihlášku, poplatek se platí za každou podanou přihlášku zvlášť. Společná platba za více podaných přihlášek není možná, byla by považována za chybnou.

Uchazeči budou konat předepsanou přijímací zkoušku jen jednou, bez ohledu na počet přihlášených programů; výsledek bude započítán do všech přihlášených programů se stejnou zkouškou.

Převody přihlášek nejsou možné.

Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že v přijímacím řízení vyhoví méně než 20 uchazečů, obor neotevřít. Uchazečům pak bude vrácen poplatek za přijímací řízení v plné výši.

Platbu za přihlášku je nutné provést přesně podle instrukcí v e-přihlášce, uvést všechny spojovací symboly (číslo účtu, variabilní a specifický symbol). Pokud jakýkoliv údaj nebude uveden, nebo bude uveden nesprávně, přihláška bude vyřazena jako neplatná. Pokud si uchazeč podává více přihlášek, ke každé se vztahuje jiný specifický symbol. Poplatek nelze platit na univerzitě v hotovosti.

Chybné a pozdě uhrazené platby jsou uchazečům vráceny. Fakulta v těchto případech účtuje manipulační poplatek ve výši 100 Kč. K chybné platbě dojde vlivem neuvedení nebo chybného uvedení spojovacích symbolů pro platbu, příp. uhrazením částky v chybné výši. Pozdě uhrazená platba je taková, která byla odeslána po 30. červnu 2019.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Má-li uchazeč se specifickými potřebami jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, může se obrátit na Centrum Pyramida OU: e-mail: ; telefon: +420 553 46 1234, mobil: +420 733 784 095. Uchazeč bez specifických potřeb kontaktuje se svým dotazem studijní oddělení fakulty.


Adresa pro doručování písemností:

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, studijní oddělení, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1

Adresa pro osobní návštěvu, sídlo fakulty:

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, budova SA - Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory;

e-mail: ; telefon: 553 46 2525


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 04. 2019