Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

Podle pořadí dosaženého u přijímací zkoušky se uchazeči dělí do tří skupin:

  1. vyhověl a přijat - uchazeč dosáhl alespoň minimální bodové hranice pro přijetí
    Uchazeči je zaslán Návrh na přijetí; pokud u zápisu do studia předloží doklad o ukončeném předchozím vzdělání (maturitní vysvědčení, bakalářský diplom), příp. prokáže splnění dalších podmínek, jsou-li požadovány (způsobilost ke studiu tělesné výchovy), bude mu u zápisu do studia vydáno Rozhodnutí o přijetí.
  2. vyhověl, ale nepřijat z kapacitních důvodů - uchazeč dosáhl alespoň minimální hranice pro vyhovění, ale nedosáhl minimální hranice pro přijetí (byli přijati uchazeči, kteří u přijímací zkoušky dosáhli lepšího výsledku)
  3. nevyhověl - uchazeč nedosáhl minimální hranice pro vyhovění

Rozhodnutí o nepřijetí je uchazečům doručeno doporučeně do vlastních rukou. Fakultou je rozhodnutí vyhotoveno nejpozději 30 dnů od data zasedání přijímací komise.

Žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Žádost podává děkanovi fakulty ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí převzal. Děkan může žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi. Rektor může změnit pouze rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřními předpisy univerzity nebo fakulty. Žádost uchazeč zasílá na adresu: Studijní oddělení PdF OU, Mlýnská 5, 701 03 Ostrava 1.

Uchazečům jsou před doručením písemného rozhodnutí k dispozici výsledky přijímacího řízení na internetových stránkách (odkaz výše Pořadí uchazečů u přijímací zkoušky). Tyto informace však mají pouze informativní charakter, na jehož základě nelze zasílat odvolání proti nepřijetí ke studiu. Taková odvolání jsou bezpředmětná a fakultou nejsou vyřizována.