Doporučení k podávání odvolání proti nepřijetí ke studiu

  • Odvolání se proti nepřijetí ke studiu je možno podat až poté, co bylo rozhodnutí doručeno uchazeči o studium. Výsledky zpřístupněné prostřednictvím webových stránek nenahrazují rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Mají pouze informační povahu pro uchazeče. Uchazeči musí vždy uvést i číslo jednací obdržené písemnosti.

  • Odvolání je právní institut, který slouží jako prostředek ochrany práva v situaci, kdy účastník řízení má subjektivní pocit, že rozhodnutí vydané v jeho věci nesplňuje náležitosti předepsané zákonem, tedy byla porušena některá z procesních zásad, která se na řízení vztahuje, přičemž porušení této zásady vedlo k nesprávnosti či nezákonnosti vydaného rozhodnutí.

  • Fakulta v případě potřeby doplnění kapacity osloví další uchazeče, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů. Fakultou jsou v takovém případě oslovováni uchazeči na základě dosaženého pořadí sestupně. Podané odvolání na oslovení či neoslovení nemá žádný vliv, jediným kritériem je pořadí uchazečů.

  • Účelem odvolání není řešení problémů spojených s doplňováním volné kapacity studijních programů.

  • V žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, uvádějte relevantní důvody pro přezkoumání. Uváděné skutečnosti prosím doložte.

  • Odvolání se podává písemnou formou, nelze zasílat elektronicky prostřednictvím e-mailu, viz pasáž poučení v rozhodnutí o nepřijetí.

  • Nepodepsaná žádost o přezkoumání je neplatná.

  • Doporučujeme k podání žádosti využít připravený formulář.

Další informace k podávání odvolání


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2020