Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy

Studijní program
Učitelství pro střední školy
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2022 - 15. 03. 2023

Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy

Studijní program v kostce

Chcete se zdokonalit v kresbě, grafice, malbě, prostorové a fotografické tvorbě a umělecké práci s novými médii, dozvědět se, jak se proměňovalo výtvarné umění a výtvarná kultura od přelomu 19. a 20. století do současnosti, a stát se kvalifikovaným učitelem výtvarné výchovy na střední a základní umělecké škole?

Atraktivní studijní program vyváženě kombinuje teoretické předměty vyučované přednáškovou a seminární formou s praktickou ateliérovou výukou; důraz je kladen na pedagogické a psychologické disciplíny, oborové didaktiky a praxi. Kromě dějin moderního výtvarného umění v kulturních a společenských souvislostech se dále seznámíte především s problematikou nových médií v umění a získáte základní znalosti galerijní edukace.

Absolventi se uplatňují jako učitelé výtvarné výchovy na středních a základních uměleckých školách. Jsou profesně způsobilí pracovat jako odborní lektoři v galerii či muzeu, případně v mimoškolních kulturně vzdělávacích institucích a v rehabilitačních zařízeních s výtvarně tvůrčími dílnami.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Výtvarná výchova

Výtvarnou výchovu u nás můžete studovat v několika studijních programech. Po jejich absolvování získáte znalosti a dovednosti, díky kterým se uplatníte jako asistenti pedagogů nebo učitelé výtvarné výchovy na ZŠ, SŠ či ZUŠ.

Co od vás očekáváme?

Absolvované bakalářské studium výtvarného zaměření. Podmínkou přijetí je absolvování pohovoru nad portfoliem autorských prací, který zjišťuje míru připravenosti a zájmu o výtvarné umění a výtvarnou kulturu; součástí pohovoru jsou otázky z teorie a dějin výtvarného umění na úrovni znalostí požadovaných Státní závěrečnou zkouškou bakalářského studia.

Co se naučíte?

Jak odpovědně učit výtvarnou výchovu na středních a základních uměleckých školách.
Používat pokročilé výrazové prostředky výtvarné tvorby (kresba, grafika, malba, sochařství, fotografie, intermédia, digitální média).
Jak se proměňovalo výtvarné vyjadřování od impresionismu po počátek 21. století.
Principům vizuální komunikace a jejich využívání ve výuce i každodenním životě.
Pracovat s dětmi nebo studenty v muzeu či galerii, vytvořit animační program.
Samostatně kriticky přemýšlet o soudobé výtvarné kultuře.
Jak připravit autorskou výstavu a presentovat výtvarnou tvorbu dalších umělců.
Samostatně a odpovědně řešit komunikační problémy, včetně problémů ve vizuální komunikaci.

Kde a jak se uplatníte?

Jako učitelé výtvarné výchovy na středních a základních uměleckých školách. Pracovat můžete také ve funkci odborných lektorů v galerii či muzeu, případně v mimoškolních kulturně vzdělávacích institucích a v rehabilitačních zařízeních s výtvarnými dílnami. Uplatnit se rovněž může ve vědeckovýzkumných organizacích. Uplatnitelnost absolventů na trhu práce je přibližně 90 procent. Ve studiu můžete dále pokračovat na českých i zahraničních vysokých školách v doktorských studijních programech s výtvarným zaměřením.

Konkrétní pracovní pozice

Učitel výtvarné výchovy na střední a základní umělecké škole. Odborný lektor v galerii nebo muzeu.
Lektor v mimoškolních institucích s výtvarnými dílnami.
Odborný pracovník ve vědeckovýzkumných organizacích, např. galeriích či muzeích.

Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého diplomu. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Podmínkou přijetí do navazujících magisterských programů a aprobací je ukončené bakalářské vzdělání ve vymezených programech (oborech):

Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ: bakalářský obor s výtvarným zaměřením nebo jiné oborově příbuzné studium.

Test z pedagogiky a psychologie

Přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie je nedílnou součástí přijímací zkoušky programů Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro SŠ. Obsahem přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie jsou vědomosti z předmětů pedagogicko-psychologického základu bakalářského studia. Zkoušku lze uznat uchazečům programu Učitelství pro SŠ, kteří v rámci předcházejícího studia na vysoké škole absolvovali státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie nebo úspěšně absolvovali předměty z pedagogicko-psychologického základu, obsahově adekvátní předmětům pedagogicko-psychologické složky v bakalářském studiu na Ostravské univerzitě. Doložit výše uvedené skutečnosti musí uchazeči do 30. dubna 2020.

Uchazečům programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ nelze test prominout a musejí ho vykonat.

Detailnější informace k testu jsou umístěny na webových stránkách katedry pedagogiky a andragogiky v sekci přijímací řízení.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.