Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Tělesná výchova - Dějepis

Studijní program
Učitelství pro střední školy
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2022 - 15. 03. 2023

Tělesná výchova

Studijní program v kostce

Pokud je mezi vámi někdo, kdo je rád mezi lidmi, má rád pohyb a dokáže si představit, že by v pozitivním slova smyslu ovlivňoval mladé lidi. Neváhejte a pojďte studovat navazující magisterský studijní program Učitelství tělesné výchovy. V rámci bakalářského studijního programu Ostravské univerzity Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání nebo v rámci podobně zaměřeného studijního programu na některé z univerzit jste se seznámili s mnoha vědomostmi a praktickými dovednostmi v oblasti tělesné výchovy a pohybové aktivity. Navazující magisterský studijní program navazuje na studijní program Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a  je zaměřen na to, vám studentům ukázat, jak je možné přistupovat k výuce tělesné výchovy v současné době v duchu naplňování specifických cílů: harmonické kultivace pohybového rozvoje dětí a mládeže bez rizik negativních důsledků záměrné pohybové aktivity, budovat u dětí a mládeže pozitivní vztah k pohybové aktivitě jako k celoživotní aktivitě, seznamovat dětí a mládež se širokým spektrem sportovních disciplín.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme kladný vztah k pohybové aktivitě a sportu, chuť pracovat s dětmi a mládeži, schopnost pracovat s literaturou včetně zahraniční. Úspěšné absolvování bakalářského studijního programu (zahrnující dvě aprobace) podle studijního plánu se zaměřením na vzdělávání (tj. součástí studijního plánu byla povinná pedagogicko-psychologická složka studia) nebo úspěšné absolvování bakalářského studijního programu (zahrnující dvě aprobace), jehož součástí nebyl studijní plán se zaměřením na vzdělávání, ale získali jste v rámci bc. studia minimálně 20 kreditů z pedagogicko-psychologických disciplín (rozsah disciplín je obsahově adekvátní předmětům pedagogicko-psychologické složky v bc. studiu na Ostravské univerzitě) nebo úspěšné absolvovaní bakalářského studia, které nebylo zaměřeno na vzdělávání. V tomto případě ještě k přijímací zkoušce ze dvou aprobačních složek přibude přijímací zkouška z pedagogicko-psychologické složky v rozsahu bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání.

Co se naučíte?

Získáte znalosti z atraktivních vědních oborů věd o lidském pohybu (Antropomotorika, Biomechanika pohybu člověka, Fyziologie, Řízení pohybu a motorické učení, Etika v kinantropologii).

Získáte znalosti z Didaktiky tělesné výchovy v klíčových oblastech tělesné výchovy (plavání, gymnastika, atletika, sportovní hry, zimní sporty).

Získáte praktické didaktické dovednosti v klíčových oblastech tělesné výchovy (plavání, gymnastika, atletika, sportovní hry, zimní sporty).

Získáte dovednosti v odborné činnosti při realizaci závěrečné práce.

Kde a jak se uplatníte?

Naši absolventi jsou uplatnitelní jako kvalifikovaní učitelé tělesné výchovy na středních školách a všude tam, kde je vyžadováno magisterské vzdělání v oblasti tělesné výchovy.

Konkrétní pracovní pozice

Učitel tělesné výchovy na střední škole

Přijímací řízení

e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

  • ukončené studium alespoň bakalářského studijního programu se zaměřením na vzdělávání tělesné výchovy nebo jiné programově příbuzné studium zaměřené na vzdělávání tělesné výchovy
  • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek
  • doložení způsobilosti ke studiu tělesné výchovy - Potvrzení lékaře soubor pdf 0,09 MB

Uchazeči přijatí ke studiu oboru odevzdají potvrzený formulář až u zápisu do studia, spolu s ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Žádné dokumenty se předem na fakultu nezasílají.

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,44 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Teoretickou část představuje písemný test prověřující základní znalosti z oblasti kinantropologického základu a biomedicínských oborů, které tvoří východisko pro studium učitelství tělesné výchovy.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Doporučená literatura k přípravě na státní bakalářskou zkoušku z programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Uchazeči přijatí ke studiu oboru odevzdají potvrzený formulář až u zápisu do studia, spolu s ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Žádné dokumenty se předem na fakultu nezasílají.

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.