Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Matematika - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)

Studijní programMatematika se zaměřením na vzdělávání
Specializace kombinaceMatematika se zaměřením na vzdělávání - maior (maior)
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání ZŠ - minor (minor)
FakultaPedagogická fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant programuRNDr. Radek Krpec, Ph.D.
Garant specializaceRNDr. Radek Krpec, Ph.D.

Matematika se zaměřením na vzdělávání - maior

Studijní program v kostce

Chcete se rozvíjet v oblasti matematiky?

Bakalářský studijní program Matematika se zaměřením na vzdělávání nabízí přípravu jak v základních teoretických matematických disciplínách potřebných pro zvládnutí navazujícího studia učitele matematiky, tak i v oblasti teorie vyučování matematiky a v neposlední řadě i v oblasti praktické. Již v bakalářském studiu budete mít možnost vyzkoušet si učit v rámci volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení matematických dovedností. V rámci studia se mimo jiné seznámíte s možnostmi využití různého matematického software díky učebně vybavené mobilními počítači, který Vám bude nápomocen při řešení různých matematických úloh a pomůckou pro zvládnutí řady matematických disciplín. Studijní program vás primárně připravuje pro možnost pokračovat ve studiu magisterského programu Učitelství matematiky pro základní školy. V rámci studia se seznámíte se základními přístupy k výuce matematiky na základních školách, na což v dalším studiu můžete navázat anebo využít při různých volnočasových aktivitách zaměřených na matematiku.

Co od vás očekáváme?

Neočekáváme od Vás žádné speciální znalosti či dovednosti, kromě středoškolských znalostí a dovedností v oblasti matematiky. Očekáváme především zájem a nadšení pro práci s dětmi a zájem o studium jak teoretických, tak i praktických disciplín v oblasti matematiky.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu:

 • budete znát základy Matematické analýzy, Lineární algebry, Teorie množin, Syntetické a analytické geometrie, Kombinatoriky, pravděpodobnosti a statistiky,
 • budete umět řešit úlohy z oblastí uvedených disciplín,
 • budete umět použít k řešení některých matematických úloh vhodný software, či jiné pomůcky (kalkulátor s grafickým výstupem, mobilní zařízení, apod.)
 • budete mít praktické zkušenosti s výukou matematiky v rámci volnočasových aktivit.

Kde a jak se uplatníte?

Absolvování bakalářského studijního programu umožňuje přihlásit se na navazující magisterské studium učitelství matematiky a následně se uplatnit jako učitel matematiky na daném typu školy. Po absolvování bakalářského studijního programu se můžete pracovně realizovat v oblasti školní i mimoškolní.

Konkrétní pracovní pozice

Možné pracovní pozice jsou:

 • pedagogický pracovník (asistent učitele matematiky)
 • vedoucí a organizátor matematicky zaměřených zájmových aktivit dětí a mládeže (školní a mimoškolská zařízení).

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.


Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem prokazující splnění podmínky je vysvědčení o maturitní zkoušce. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého vysvědčení o maturitní zkoušce. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Bez přijímací zkoušky, v případě velkého zájmu o program zkouška formou testu studijních předpokladů organizovaných Pedagogickou fakultou OU. Uchazeči z něj následně musí získat minimálně 30 bodů.

Test předpokladů ke studiu

 • elektronický test (na počítači) v délce 45 minut, má 3 samostatné části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
 • neobsahuje žádná odborná témata ve vazbě na konkrétní program a obor
 • uchazeč test koná jen jednou, bez ohledu na počet přihlášených programů (bakalářských a magisterský); výsledek je započítán uchazečům do všech přihlášených programů
 • otázky v testu mají podle obtížnosti rozdílné bodové ohodnocení

Detailnější informace k testu

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce RNDr. Radek Krpec, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.