Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Hudební výchova - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)

Studijní programHudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Specializace kombinaceHudební výchova se zaměřením na vzdělávání ZŠ - maior (maior)
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání - minor (minor)
FakultaPedagogická fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant programuPhDr. David Kozel, Ph.D.
Garant specializacedoc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.

Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání - minor

Studijní program v kostce

Jak dávné civilizace ovlivnily naší současnost? Jak vznikaly moderní národy? Na jakých pilířích stojí současná evropská kultura?

Studium občanské výchovy je napínavou cestou dějinami a současností, která Vám odkryje vše podstatné, co byste měli vědět o naší minulosti a dnešní době. Budou Vás na ní doprovázet pracovníci katedry občanské výchovy, s jejichž tvářemi se občas setkáte i na televizních obrazovkách nebo jejich hlas uslyšíte z radiových přijímačů (např. s docentem Tomášem Jarmarou nebo doktorem Józefem Szymeczkem).Pracovníci katedry výchovy k občanství - přední odborníci z řad historiků, politologů, filozofů a sociologů Vám v rámci přednášek a seminářů zodpoví tyto a jiné otázky na příkladu sledu evropských událostí v historii a současnosti. Událostí a jevů, které vytvořily a uchovávají národní jazyky, náboženství, mýty, kulturu, hospodářské a politické vztahy, ideologie a filozofie, vzdělávací systémy či společenské a sociální jevy a vazby. Pro aktivní studenty občanské výchovy se u nás otevírá možnost výjezdu na zahraniční univerzity nejen v sousedních zemích (Polsko, Slovensko, Německo), ale i v atraktivních destinacích (Španělsko, Portugalsko, Anglie).

Studium je tříleté, bakalářské v studijním programu Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání. Občanskou výchovu můžete v tomto studijním programu studovat v  různých oborových kombinacích. Po úspěšném absolvování studia a složení státní závěrečné zkoušky získáte titul „bakalář“.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme všeobecné znalosti na středoškolské úrovni v takovém rozsahu, aby Vám umožnily uspět u přijímací zkoušky sestávající z písemného testu obecných studijních předpokladů.

Co se naučíte?

Důkladně si osvojíte základy oboru občanská výchova tak, abyste mohli pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Úspěšné ukončení studia představuje první stupeň pregraduální přípravy vedoucí k získání učitelské kvalifikace pro druhý stupeň základní školy. Jako absolvent studijního programu:

 • budete umět vysvětlit základní filozofické a etické pojmy
 • budete umět charakterizovat hlavní vývojové etapy dějin filozofie od starověku do současnosti
 • budete umět podat přehled církví a náboženských společnosti na území České republiky
 • budete schopni vysvětlit klíčové události českých a československých dějin 20. století
 • budete umět popsat základní společenské jevy a procesy a také vybrané sociopatologické jevy ve společnosti
 • budete umět vysvětlit základní pojmy a koncepty sociologie rodiny
 • budete schopni popsat politický systém České republiky, vysvětlit různé formy participace, vysvětlit pojmy politika, svoboda demokracie, rovnost a mnoho dalších
 • budete znát hlavní právní normy z oblasti občanského, rodinného, pracovního a trestního práva
 • budete umět definovat základní ekonomické pojmy a charakterizovat principy finanční gramotnosti a jejího rozvíjení ve školním prostředí

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi bakalářského studijního programu Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání budete mít možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Pokud nebudete hodlat dále studovat, můžete se uplatnit v neziskových státních, veřejných nebo soukromých institucích zaměřených na realizaci kulturních a společenských projektů. Můžete najít také uplatnění v mediální sféře.

Specifika kombinované/distanční formy studia

Výuka probíhá v pondělí v odpoledních hodinách. Studenti mají k dispozici e-learningové materiály dostupné prostřednictvím Moodle.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.


Přijímací řízení

50
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem prokazující splnění podmínky je vysvědčení o maturitní zkoušce. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého vysvědčení o maturitní zkoušce. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Uchazeči budou konat test předpokladů ke studiu organizovaný Pedagogickou fakultou OU. Minimální počet bodů je 30.

Test předpokladů ke studiu

 • elektronický test (na počítači) v délce 45 minut, má 3 samostatné části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
 • neobsahuje žádná odborná témata ve vazbě na konkrétní program a obor
 • uchazeč test koná jen jednou, bez ohledu na počet přihlášených programů (bakalářských a magisterský); výsledek je započítán uchazečům do všech přihlášených programů
 • otázky v testu mají podle obtížnosti rozdílné bodové ohodnocení

Detailnější informace k testu

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. PhDr. Denisa Labischová, PhD.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.