Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

PROHLÍŽÍTE SI INFORMACE Z PŘEDCHOZÍHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Právě pracujeme na aktualizaci nabídky studijních programů a podmínek k přijetí a budeme s tím hotovi 15. listopadu 2021, kdy pro vás také otevřeme přihlášku do studia.


Tělesná výchova - Český jazyk a literatura

Studijní programUčitelství pro střední školy
Specializace kombinaceTělesná výchova (maior)
Český jazyk a literatura (minor)
Společný základ učitelství pro SŠ
FakultaPedagogická fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant programudoc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.
Garant specializaceMgr. Martin Tomášek, Ph.D.

Český jazyk a literatura

Studijní program v kostce

Chcete prohloubit své dosavadní znalosti o českém jazyce a literatuře a osvojit si metody jeho výuky?

Dvouletý navazující magisterský studijní program Učitelství pro střední školy - obor Český jazyk a literatura rozšiřuje znalosti studentů v oblastech jako současná česká i světová jazykověda, starší literatura a světová literatura, a zvyšuje tak jejich dosavadní kvalifikaci v oboru bohemistika. Současně je připravuje jako kvalifikované učitele pro výuku českého jazyka a literatury na středních školách. Absolventi mohou pokračovat v doktorském studiu (Ph.D., tzv. velký doktorát).

Navazující magisterský studijní program Učitelství pro střední školy - obor Český jazyk a literatura nabízí výuku specializovaných předmětů z jazykovědy, literární historie a didaktiky českého jazyka a literatury. Po absolvování povinných a povinně volitelných předmětů završíte dosavadní bohemistické vzdělání, seznámíte se s moderními metodami výuky českého jazyka a literatury a získáte kvalifikaci pro výuku tohoto předmětu na středních školách.

V jazykovědné a literárněvědné části studia např. získáte přehled o vývoji myšlení o spisovném jazyce, dějinách lingvistiky i současných lingvistických trendech, poznáte dějiny literatury v širším světovém a komparativním kontextu, seznámíte se se starší českou literaturou a dozvíte se, jaké jsou možnosti propojení lingvistiky s literární vědou a aplikace lingvistických přístupů na analýzu literárních textů. To vše nejen v průběhu výuky, ale také prostřednictvím přednášek významných domácích a zahraničních odborníků hostujících na Ostravské univerzitě. V didaktické části studia se zaměříte na osvojování moderních metod a způsobů výuky českého jazyka a literatury, osvojíte si tvořivý přístup k jazykovému a literárnímu vzdělávání, zúčastníte se náslechů v hodinách českého jazyka a literatury na vybraných ostravských středních školách a absolvujete souvislou pedagogickou praxi.

V rámci studia se můžete zapojit i do vědecko-výzkumné činnosti na katedře českého jazyka i katedře české literatury a literární vědy ve studentské grantové soutěži. Umožníme vám účastnit se výzkumu v terénu v rámci projektových seminářů či exkurzí a vyjíždět na studijní pobyty do zahraničí. Především vám však poskytneme prostor, kde můžete (a dokonce musíte) přemýšlet, uvažovat, diskutovat a bádat, a to nejen o otázkách českého jazyka, literatury a kultury.

Český jazyk a literatura

Pokud tě láká profese copywritera, redaktora nebo třeba učitele češtiny, pusť si naše video. Michal Místecký z katedry českého jazyka přiblíží, proč by vás studium českého jazyka mohlo bavit a co všechno se za ním skrývá. Český jazyk a literatura jsou však spojené nádoby. Kdo tíhne spíše k literatuře, měl by se seznámit s krátkým videem prof. Jana Malury, který popisuje, proč je studium literatury na Ostravské univerzitě dobrou volbou.Co od vás očekáváme?

Studijní program je určen především absolventům tříletého bakalářského programu Český jazyk a literatura nebo programů/oborů s podobnou studijní náplní. Očekáváme zájem o studovaný obor, touhu číst a o přečteném přemýšlet a prohlubovat dosavadní znalosti.

Co se naučíte?

Jako absolvent oboru budete

 • schopen orientace ve vývoji myšlení o spisovném jazyce
 • znát dějiny lingvistiky i současné lingvistické trendy
 • mít přehled o středověké, renesanční a barokní literatuře
 • znát dějiny české literatury v širším světovém kontextu
 • umět aplikovat moderní lingvistické metody na analýzu literárních textů
 • schopen kriticky pracovat se zdroji a využívat je při psaní odborných textů
 • umět prezentovat své znalosti a dovednosti na veřejnosti a především ve školské praxi
 • mít přehled o moderních metodách výuky českého jazyka a literatury
 • schopen tvořivě přistupovat k jazykovému a literárnímu vzdělávání
 • mít zkušenosti z pedagogické praxe na střední škole
 • mít kvalifikaci k výuce českého jazyka a literatury na středních školách.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi najdete uplatnění zejména jako učitelé českého jazyka a literatury na středních školách. Zároveň však můžete působit ve všech oblastech, v nichž je vyžadována odborná znalost českého jazyka a literatury. Můžete pracovat v nakladatelstvích, různých typech médií, kulturních institucích, akademických pracovištích, státní správě i v soukromém sektoru na pozicích vyžadujících komunikační dovednosti, kritickou práci s textovými zdroji či tvorbu a úpravu textů.

Konkrétní pracovní pozice

 • učitel českého jazyka a literatury na střední škole
 • novinář
 • redaktor
 • moderátor
 • PR pracovník
 • tiskový mluvčí
 • jazykový poradce
 • jazykovědný/literárněvědný badatel
 • muzejní pracovník
 • dokumentátor
 • copywriter
 • editor
 • korektor

Jaké předměty budete studovat?
+

Přijímací řízení

25
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout vysokoškolského vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do studia. Zápis do studia se bude konat v září. Uchazeči navržení na přijetí obdrží konkrétní termín zápisu do studia po skončení přijímacích zkoušek.

Pokud uchazeči nebyl do data zápisu do studia vydán vysokoškolský diplom, dodá uchazeč hodnověrné potvrzení o úspěšném ukončení vysokoškolského vzdělání. Ověřenou kopii diplomu dodá následně ihned po jeho obdržení.

Maximální ohodnocení, které může uchazeč hlásící se do navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy získat, je 300 bodů.

Podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy je kromě splnění podmínek pro přijetí u jednotlivých aprobací též úspěšné vykonání přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie. Pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie musí uchazeč získat alespoň 30 bodů.

Uchazeč o studium navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy nemusí konat přijímací zkoušku z pedagogiky a psychologie (bude mu započteno z této zkoušky 100 bodů), pokud doloží, že:

 1. v rámci předcházejícího studia na vysoké škole absolvoval státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie nebo
 2. úspěšně absolvoval předměty z pedagogicko-psychologického základu bakalářského studia.

Doložit výše uvedené skutečnosti lze pouze ve dvou termínech: do 15. března 2020, nebo v den konání přijímací zkoušky.

Uchazeči v rámci aprobace Český jazyk a literatury konají písemnou zkoušku z českého jazyka a ústní zkoušku z české literatury.

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů (maximum je 100 bodů), přičemž se sčítají body z písemné a ústní části.

Písemná část (český jazyk; min. 0, max. 50 bodů; odpovědi hodnoceny 2 nebo 3 body dle náročnosti úkolu) je tvořena testovými otázkami, které prověřují uchazečovy

 1. znalosti z oblasti lingvistiky a českého jazyka v rozsahu předchozího bakalářského studia programu Český jazyk a literatura nebo příbuzného programu (viz též seznam doporučené literatury);
 2. kompetenci vyhledat informace v textu a správně je interpretovat;
 3. schopnost posoudit jazykové kvality textu;
 4. orientaci v oboru a aktuálním dění v jazykovědě.

Ústní část (česká literatura; min. 0, max. 50 bodů) má podobu pohovoru. Komise zadá uchazeči dvě otázky, každá z nich je hodnocena na škále 0 až 25 bodů podle úrovně odpovědi. Východiskem je seznam přečtené beletrie a prostudované odborné literatury, který student u ústní části předloží. Uchazeč musí prokázat znalosti základní literárněvědné terminologie, velmi dobrou orientaci v dějinách literatury a schopnost srozumitelně vyložit literární dílo v širším kontextu. Ústní část také sleduje předpoklady a motivace uchazečů pro studium učitelství.

Přijímací zkouška se bude konat v termínu daném harmonogramem přijímacího řízení.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Uchazeč musí prokázat:

 1. znalosti z oblasti lingvistiky a českého jazyka v rozsahu předchozího bakalářského studia programu Český jazyk a literatura nebo příbuzného programu (viz též seznam doporučené literatury);
 2. kompetenci vyhledat informace v textu a správně je interpretovat;
 3. schopnost posoudit jazykové kvality textu;
 4. orientaci v oboru a aktuálním dění v jazykovědě;
 5. znalost základní literárněvědné terminologie, velmi dobrou orientaci v dějinách literatury a schopnost srozumitelně vyložit literární dílo v širším kontextu.

Ústní část také sleduje předpoklady a motivace uchazečů pro studium učitelství.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

CVRČEK, V. Mluvnice současné češtiny 1. Praha: Karolinum, 2015.
ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum, 2001.
KARLÍK, P. - NEKULA, M. - PLESKALOVÁ, J. (eds.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2017.
KARLÍK, P. - NEKULA, M. - RUSÍNOVÁ, Z. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2012.
LAMPRECHT, A. - ŠLOSAR, D. - BAUER, J. Historická mluvnice češtiny. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986.
LEHÁR, J. - STICH, A. - JANÁČKOVÁ, J. - HOLÝ, J. Česká literatura od počátku k dnešku. Praha: NLN, 1998.
MOCNÁ Dagmar - PETERKA Josef a kol., Encyklopedie literárních žánrů (Praha - Litomyšl: Paseka, 2004.
PETR, J. a kol. Mluvnice češtiny 1-3. Praha: Academia, 1986-1987.
PRAVDOVÁ, M. - SVOBODOVÁ, I. (eds.). Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2019.
ŠTÍCHA, F. a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.