Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

PROHLÍŽÍTE SI INFORMACE Z PŘEDCHOZÍHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Právě pracujeme na aktualizaci nabídky studijních programů a podmínek k přijetí a budeme s tím hotovi 15. listopadu 2021, kdy pro vás také otevřeme přihlášku do studia.


Psychologie - Anglický jazyk

Studijní programUčitelství pro střední školy
Specializace kombinacePsychologie (maior)
Anglický jazyk (minor)
Společný základ učitelství pro SŠ
FakultaPedagogická fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant programudoc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.
Garant specializaceMgr. Andrea Holešová, Ph.D.

Anglický jazyk

Studijní program v kostce

Vystudovali jste angličtinu v bakalářském programu v kombinaci s nějakým dalším oborem a rozhodli jste se, že byste chtěli v budoucnu vyučovat angličtinu na střední škole anebo na 2. stupni základních škol? Pak je pro vás určen studijní program Učitelství pro střední školy - Anglický jazyk v kombinaci s jednou další aprobací.

Cílem tohoto studijního programu je připravit kvalifikované učitele pro výuku na středních nebo základních školách 21. století. Při studiu projdete jak předměty společnými pro všechny aprobace, tak oborovou didaktikou či metodikou a reflektovanou profesní praxí na školách. Zároveň si v rámci jazykovědných kurzů budete dále rozvíjet své kompetence v angličtině, na jejichž kvalitu by měly být u učitelů kladeny obzvláště vysoké nároky. Všechny předměty jsou koncipovány tak, aby vás podpořily ve vašem rozhodnutí stát se učiteli a připravily vás na možná úskalí práce s dětmi a mladými dospělými. Prostřednictvím pedagogických, psychologických a didaktických předmětů budete mít příležitost podívat se na výuku pohledem učitele a získáte potřebné znalosti a dovednosti pro vaši budoucí profesi, například v oblasti diagnosticko-intervenční i v oblasti pedagogické legislativy. Na hodinách profesních praxí budete pracovat na dovednosti sebereflexe a rozvoji znalostí a dovedností z oblasti digitálních technologií ve vzdělávání.

V rámci vašeho aprobačního oboru Anglický jazyk se budete nadále zabývat vybranými kapitolami z britské i americké literatury, získáte přehled o filosofickém, dějinném, společenském a uměleckém kontextu americké a britské kultury druhé poloviny 20. století a budete si moci tříbit své interpretační schopnosti a schopnost kritického myšlení. Dále se budete zabývat vývojem anglického jazyka ve všech jeho fázích a číst jednodušší staroanglické, středoanglické a raně novoanglické texty, ze kterých získáte povědomí o fonologickém, gramatickém a lexikálním plánu těchto období. V jazykovědných kurzech proniknete pod povrch každodenní zkušenosti a prozkoumáte, jak jazyk funguje v běžné i odborné komunikaci, jak v různých komunikačních situacích odráží i vytváří vztahy mezi jejich účastníky a co nám říká o mluvčích i společnosti, ve které žijí.

Budete se moci zapojit do různých projektů studentů a vyučujících na středních i základních školách. Oblíbené jsou například Didaktické intervence v centru PANT, kde probíhají diskuse nad různými didaktickými problémy a kde budete mít možnost realizovat inovativní nápady vedoucí k zefektivnění výuky angličtiny. Zajímavou možností, jak rozšířit zkušenosti přímo z praxe také přináší projekt Patronus, díky kterému se můžete podílet na výuce nebo přípravě na ni s vámi vybranými učiteli, kteří vám budou individuálními mentory a patrony vašeho rozvoje. A pokud máte již nyní jasno v tom, že výuka nemá být statická a transmisivní, ale především dynamická a interaktivní, můžete se připojit k naší proslulé divadelní skupině ELTO (English Language Theater of Ostrava), která každý semestr pobaví svým představením v angličtině široké publikum od žáků na ZŠ přes studenty na SŠ po kolegy z VŠ.

Co od vás očekáváme?

Ke studiu Učitelství anglického jazyka pro střední školy nepotřebujete žádné speciální lingvistické vědomosti, bude pro Vás důležitá výborná znalost angličtiny (na úrovni C1) a akademické předpoklady pro přípravu a psaní magisterské diplomové práce. Nejvíce vám studium přinese, když do něj nastoupíte se zájmem o výuku angličtiny a budete se snažit v tomto ohledu co nejvíce rozvíjet. Vaše motivace, jazyková kompetence i akademické dovednosti jsou také předmětem přijímací zkoušky.

Co se naučíte?

Osvojíte si znalosti a dovednosti potřebné k profesionální práci s jazykem, k práci učitele a k práci v mezinárodním prostředí

 • získáte inspirativní a solidní lingvistické zázemí pro moderní výuku anglického jazyka;
 • zorientujete se v základních možných přístupech k analýze textu;
 • osvojíte si kritické čtení textu, například odhalíte pravděpodobné komunikační cíle, které text sleduje, stejně jako strategie, jimiž se autor snaží své cíle naplnit;
 • seznámíte se se současnými teoriemi vzdělávání, současným stavem oborově-didaktické teorie a praxe a základními didaktickými kategoriemi;
 • proniknete do tajů zákonitostí procesů motivace a hodnocení ve výuce;
 • porozumíte konceptu lingua franca a angličtina jako lingua franca na pozadí přístupů bilingvismu a multilingvismu a dokáže je konfrontačně zařadit do současných přístupů ke studiu mnohojazyčnosti;
 • budete se rozvíjet v profesních činnostech a kompetencích učitele;
 • získáte přehled o aktuální učebnicové produkci a dostupných oborových edukačních materiálech a médiích;

Kde a jak se uplatníte?

Naši absolventi jsou aktivními, motivovanými učiteli s velmi dobrými komunikačními schopnostmi a pedagogickými dovednostmi. Nejčastěji se uplatňují v souladu se  zaměřením studijního programu na různých typech státních či soukromých škol. Mohou však nalézt uplatnění i v jiných typech institucí vyžadujících zaměstnance, kteří jsou schopni komunikovat anglicky v odborných a profesních kontextech - např. v oblasti kultury, v mezinárodních organizacích a firmách, ve státních institucích aj.

Konkrétní pracovní pozice

 • učitel AJ na SŠ a 2. stupni ZŠ,
 • lektor v jazykové škole,
 • kulturní referent

Jaké předměty budete studovat?
+

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout vysokoškolského vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do studia. Zápis do studia se bude konat v září. Uchazeči navržení na přijetí obdrží konkrétní termín zápisu do studia po skončení přijímacích zkoušek.

Pokud uchazeči nebyl do data zápisu do studia vydán vysokoškolský diplom, dodá uchazeč hodnověrné potvrzení o úspěšném ukončení vysokoškolského vzdělání. Ověřenou kopii diplomu dodá následně ihned po jeho obdržení.

Maximální ohodnocení, které může uchazeč hlásící se do navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy získat, je 300 bodů.

Podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy je kromě splnění podmínek pro přijetí u jednotlivých aprobací též úspěšné vykonání přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie. Pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie musí uchazeč získat alespoň 30 bodů.

Uchazeč o studium navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy nemusí konat přijímací zkoušku z pedagogiky a psychologie (bude mu započteno z této zkoušky 100 bodů), pokud doloží, že:

 1. v rámci předcházejícího studia na vysoké škole absolvoval státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie nebo
 2. úspěšně absolvoval předměty z pedagogicko-psychologického základu bakalářského studia.

Doložit výše uvedené skutečnosti lze pouze ve dvou termínech: do 15. března 2021, nebo v den konání přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška má podobu písemné přijímací zkoušky a posouzení portfolia, které se skládá z motivačního dopisu a shrnutí bakalářské práce v angličtině. Motivační dopis a shrnutí bakalářské práce musí být vytvořeno ve formuláři, který strukturovaně zaznamená odpovědi na jednotlivé body. Formuláře jsou k dispozici ke stažení v sekci Přijímací řízení. Odpovědi v číslovaných kolonkách musí být rozsahu 400–500 znaků (včetně mezer). Uchazeč je povinen portfolio nahrát ve formátu pdf do aplikace e-přihlášky, a to do 15. března 2021.

Obsah přijímací zkoušky a požadavky na portfolio

 1. Test anglické jazykové kompetence včetně eseje ověřující pokročilou úroveň jazykové kompetence - zkušený/výše pokročilý uživatel cizího jazyka (úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).
 2. Součástí přihlášky bude portfolio, které bude obsahovat:
  1. strukturovaný motivační dopis v angličtině v rozsahu 2500 znaků včetně mezer; uchazeči v něm uvedou rovněž související zájmy a zkušenosti mimo Bc. studium a uchazeči rovněž vysvětlí zájem o učitelství,
  2. strukturované shrnutí bakalářské práce v angličtině v rozsahu 2500 znaků včetně mezer. V případě, že vypracování bakalářské práce a její obhajoba nebyla součástí výstupů nutných pro úspěšné ukončení předchozího studia, musí uchazeč doložit esej v angličtině („paper“ v rozsahu 2500 znaků) na odborné téma z předchozího studia.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky a portfolia
Celkový počet bodů je 100. Pro přijetí je nutné dosáhnout alespoň 60 bodů.

 1. Test anglické jazykové kompetence včetně eseje na úrovni C1 (dle SERR): uchazeč může získat až 60 bodů. Za nesprávná řešení nebudou odečítány body. Pokud uchazeč zvolí dvě či více řešení, z nichž jedno bude nesprávné, bude celé řešení považováno za nesprávné.

 2. Hodnocení portfolia - uchazeč může získat až 40 bodů:
  1. Strukturovaný motivační dopis v angličtině: uchazeč může získat až 20 bodů podle toho, jak adekvátně se vyjádřil k níže uvedeným bodům:
   1. Co očekáváte od studia v navazujícím magisterském programu? (0 - 5 bodů, odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer)
   2. Které z vašich předchozích zájmů a zkušeností studijních i mimo Bc. studium souvisejí se studiem v tomto navazujícím magisterském programu? Uveďte jak. (0-5 bodů, odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer)
   3. Uveďte, jak studium v tomto navazujícím magisterském programu souvisí s vaší budoucí profesí učitele. (0 - 5 bodů, odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer).
   4. Uveďte, co vás na zvoleném studijním oboru nejvíce zajímá/čím vás zvolený program nejvíce zaujal a napište, jaká je vaše představa o tématu magisterské práce (0 - 5 bodů, odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer).
   Motivační dopis musí mít rozsah max. 2500 znaků (včetně mezer). Veškerý další text nad tento stanovený rozsah nebude do hodnocení započítán.

  2. Shrnutí bakalářské práce v angličtině (20 bodů) Text shrnutí musí mít rozsah max. 2500 znaků (včetně mezer). Veškerý další text nad tento stanovený rozsah nebude do hodnocení započítán. Uchazeč může získat až 20 bodů podle toho, jak adekvátně se vyjádřil k níže uvedeným bodům, které shrnutí musí obsahovat:
   1. téma bakalářské práce a jeho zařazení do oborového kontextu (0 - 3 body, odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer);
   2. cíle výzkumu (0 - 3 body, odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer);
   3. výzkumná metodologie s odkazy a návazností na teoretický rámec práce (0 - 4 body, odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer);
   4. zkoumaný korpus/materiál (0 - 3 body, odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer);
   5. výsledky výzkumu a jejich interpretace a vysvětlení (0 - 4 body, odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer);
   6. výhledy/doporučení pro další výzkum (0 - 3 body, odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer).
   V případě, že vypracování bakalářské práce a její obhajoba nebyly součástí výstupů nutných pro úspěšné ukončení předchozího studia, musí uchazeč doložit esej v angličtině („paper“) v rozsahu 2500 znaků (včetně mezer) na odborné téma z předchozího studia.
   Uchazeč může získat 20 bodů podle toho, jak adekvátně se vyjádřil k níže uvedeným bodům, které shrnutí musí obsahovat:
   1. odborné téma a jeho zařazení do oborového kontextu (0 - 3 body, odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer);
   2. cíle výzkumu (0 - 3 body, odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer);
   3. výzkumná metodologie s odkazy a návazností na teoretický rámec práce (0 - 4 body, odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer);
   4. zkoumaný korpus/materiál (0 - 3 body, odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer);
   5. výsledky výzkumu a jejich interpretace a vysvětlení (0 - 4 body, odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer);
   6. výhledy/doporučení pro další výzkum (0 - 3 body, odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer).

Přijímací zkouška se bude konat v termínu 31. května - 4. června 2020. O přesném termínu budou uchazeči informováni.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

 1. Test anglické jazykové kompetence včetně eseje ověřující pokročilou úroveň jazykové kompetence - zkušený/výše pokročilý uživatel cizího jazyka (úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).
 2. Součástí přihlášky bude portfolio, které bude obsahovat:
  1. strukturovaný motivační dopis v angličtině v rozsahu 2500 znaků včetně mezer: uchazeči v něm uvedou rovněž související zájmy a zkušenosti mimo Bc. studium,
  2. strukturované shrnutí bakalářské práce v angličtině v rozsahu 2500 znaků včetně mezer. Motivační dopis a shrnutí bakalářské práce musí být vytvořeno ve formuláři, který strukturovaně zaznamená odpovědi na jednotlivé body. Formuláře jsou k dispozici ke stažení v sekci Přijímací řízení. V případě, že vypracování bakalářské práce a její obhajoba nebyla součástí výstupů nutných pro úspěšné ukončení předchozího studia, musí uchazeč doložit esej v angličtině („paper“ v rozsahu 2500 znaků) na odborné téma z předchozího studia.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Alexander, M. A History of English Literature. New York: Palgrave, 2007.
Crystal, D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Malden: Blackwell, 2008.
Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: CUP, 2002.
Downing, A., Locke, P. A University Course in English Grammar. London: Routledge, 2002.
Dušková, L. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia, 1994.
High, P. An Outline of American Literature. London: Longman, 1986.
Mair, C. English Linguistics. Tübingen: GNV, 2008.
Nangonová, S. An Outline of British History. Ostrava: Ostravská univerzita, 1995.
Ruland, R., Bradbury, M. Od puritanismu k postmodernismu. Praha: Mladá fronta, 1997.
Štekauer, P. (ed.). Rudiments of English Linguistics. Prešov: Slovacontact, 2000.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Andrea Holešová, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.