Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Výtvarná výchova - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)

Studijní program
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání ZŠ - maior

Studijní program v kostce

Chcete se zdokonalit v kresbě, grafice, malbě nebo prostorové tvorbě, dozvědět se, jak se proměňovalo výtvarné umění a výtvarná kultura od pravěku po 20. století, a získat základy pedagogických a psychologických disciplín?

Atraktivní studijní program vyváženě kombinuje teoretické předměty vyučované přednáškovou a seminární formou s praktickou ateliérovou výukou, jejíž součástí jsou dva pětidenní kursy výtvarných aktivit v přírodě. Kromě dějin výtvarného umění v kulturních a společenských souvislostech se seznámíte se základy vizuální gramotnosti a získáte základní přehled o problematice výchovy a vzdělávání a rozvíjení osobnosti z pedagogického i psychologického hlediska.

Studijní program Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (pro 2. stupeň ZŠ) představuje (v kombinaci s druhým oborem) první stupeň přípravy k získání učitelské kvalifikace pro druhý stupeň základních škol. Absolventi se v praxi mohou ihned uplatnit jako asistenti pedagoga, vychovatele nebo pedagoga volného času, případně v profesích vyžadujících bakalářskou úroveň vzdělání v oboru výtvarná výchova.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Výtvarná výchova

Výtvarnou výchovu u nás můžete studovat v několika studijních programech. Po jejich absolvování získáte znalosti a dovednosti, díky kterým se uplatníte jako asistenti pedagogů nebo učitelé výtvarné výchovy na ZŠ, SŠ či ZUŠ.

Co od vás očekáváme?

Ke studiu se mohou přihlásit absolventi všech typů středních škol nebo učebních oborů s maturitou. Podmínkou přijetí je absolvování pohovoru nad portfoliem autorských prací, který zjišťuje Vaši připravenost, zájem o výtvarné umění a výchovu; během pohovoru jsou rovněž ověřovány základní znalosti dějin výtvarného umění.

Co se naučíte?

Používat základní výrazové prostředky plošné (kresba, grafika, malba), prostorové (sochařství) a časoprostorové (intermédia) tvorby.
Jak se proměňovalo výtvarné vyjadřování od pravěku po 20. století.
Co je vizuální komunikace; jak rozumět obrazům a používat jich ke komunikaci.
Jak kultivovat vizuální vnímání, výtvarnou paměť a výtvarné myšlení.
Jak pomoci druhým (především dětem na 2. stupni ZŠ) rozvíjet své výtvarné vyjadřování.
Jak připravit výstavu autorské výtvarné tvorby.
Jak řešit komunikační problémy.

Kde a jak se uplatníte?

Jako asistenti učitele na druhém stupni základních škol, v galerii nebo muzeu ve funkci asistentů galerijních nebo muzejních pedagogů. Asistovat můžete také lektorům v zájmových mimoškolních útvarech a v rehabilitačních zařízeních s výtvarnými dílnami. Uplatnitelnost absolventů na trhu práce je přibližně 90 procent. Studijně můžete pokračovat na českých i zahraničních vysokých školách v navazujících magisterských učitelských i jiných studijních programech zaměřených na výtvarnou výchovu.

Konkrétní pracovní pozice

Asistent učitele výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ.
Asistent galerijního nebo muzejního pedagoga.
Asistent lektora v mimoškolních institucích s výtvarnými dílnami.

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

  • dosažené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
  • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,47 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušky nelze prominout a musejí je vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací zkouška probíhá formou Motivačního pohovoru z výtvarné výchovy.

  • Rozbor domácích prací uchazečů (kolekce minimálně dvaceti a maximálně dvaceti pěti prací by měla obsahovat práce z kresby, malby, popřípadě z jiných výtvarných technik) - (max. 50 bodů).
  • Diskuze s uchazečem nad jeho znalostmi z dějin výtvarné kultury - (max. 50 bodů).

Minimum bodů pro vyhovění: 50

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.