Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Biologie pro SŠ - Tělesná výchova pro SŠ

Studijní program
Učitelství pro střední školy
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 15. 03. 2022

Tělesná výchova

Studijní program v kostce

Pokud je mezi vámi někdo, kdo je rád mezi lidmi, má rád pohyb a dokáže si představit, že by v pozitivním slova smyslu ovlivňoval mladé lidi. Neváhejte a pojďte studovat navazující magisterský studijní program Učitelství tělesné výchovy. V rámci bakalářského studijního programu Ostravské univerzity Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání nebo v rámci podobně zaměřeného studijního programu na některé z univerzit jste se seznámili s mnoha vědomostmi a praktickými dovednostmi v oblasti tělesné výchovy a pohybové aktivity. Navazující magisterský studijní program navazuje na studijní program Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a  je zaměřen na to, vám studentům ukázat, jak je možné přistupovat k výuce tělesné výchovy v současné době v duchu naplňování specifických cílů: harmonické kultivace pohybového rozvoje dětí a mládeže bez rizik negativních důsledků záměrné pohybové aktivity, budovat u dětí a mládeže pozitivní vztah k pohybové aktivitě jako k celoživotní aktivitě, seznamovat dětí a mládež se širokým spektrem sportovních disciplín.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme kladný vztah k pohybové aktivitě a sportu, chuť pracovat s dětmi a mládeži, schopnost pracovat s literaturou včetně zahraniční. Úspěšné absolvování bakalářského studijního programu (zahrnující dvě aprobace) podle studijního plánu se zaměřením na vzdělávání (tj. součástí studijního plánu byla povinná pedagogicko-psychologická složka studia) nebo úspěšné absolvování bakalářského studijního programu (zahrnující dvě aprobace), jehož součástí nebyl studijní plán se zaměřením na vzdělávání, ale získali jste v rámci bc. studia minimálně 20 kreditů z pedagogicko-psychologických disciplín (rozsah disciplín je obsahově adekvátní předmětům pedagogicko-psychologické složky v bc. studiu na Ostravské univerzitě) nebo úspěšné absolvovaní bakalářského studia, které nebylo zaměřeno na vzdělávání. V tomto případě ještě k přijímací zkoušce ze dvou aprobačních složek přibude přijímací zkouška z pedagogicko-psychologické složky v rozsahu bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání.

Co se naučíte?

Získáte znalosti z atraktivních vědních oborů věd o lidském pohybu (Antropomotorika, Biomechanika pohybu člověka, Fyziologie, Řízení pohybu a motorické učení, Etika v kinantropologii).

Získáte znalosti z Didaktiky tělesné výchovy v klíčových oblastech tělesné výchovy (plavání, gymnastika, atletika, sportovní hry, zimní sporty).

Získáte praktické didaktické dovednosti v klíčových oblastech tělesné výchovy (plavání, gymnastika, atletika, sportovní hry, zimní sporty).

Získáte dovednosti v odborné činnosti při realizaci závěrečné práce.

Kde a jak se uplatníte?

Naši absolventi jsou uplatnitelní jako kvalifikovaní učitelé tělesné výchovy na středních školách a všude tam, kde je vyžadováno magisterské vzdělání v oblasti tělesné výchovy.

Konkrétní pracovní pozice

Učitel tělesné výchovy na střední škole

Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého diplomu. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Podmínkou přijetí do navazujících magisterských programů a aprobací je ukončené bakalářské vzdělání ve vymezených programech (oborech):

Učitelství tělesné výchovy pro střední školy: obor se zaměřením na vzdělávání tělesné výchovy nebo jiné oborově příbuzné studium zaměřené na vzdělávání tělesné výchovy.

Pokud uchazeč řádně neukončil nebo není v posledním roce studia studijního programu nebo oboru, který je příbuzný navazujícímu magisterskému programu nebo oboru, na který se hlásí, nesplňuje tuto podmínku pro přijetí. Příbuznost hodnotí zkušební komise na příslušné katedře. Není-li splněna podmínka příbuznosti programu/oboru, obdrží uchazeč 0 bodů.

Minimum bodů pro vyhovění je 40.

Test znalostí z oboru

Zkouška odborných znalostí v rozsahu výuky příslušného bakalářského oboru realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity, v případě mezifakultních kombinací pak s Přírodovědeckou a Filozofickou fakultou Ostravské univerzity.

Test nelze prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.

Detailnější informace k testům jsou umístěny na webových stránkách příslušných kateder Pedagogické fakulty OU v sekci přijímací řízení.

Test z pedagogiky a psychologie

Přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie je nedílnou součástí přijímací zkoušky programů Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro SŠ. Obsahem přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie jsou vědomosti z předmětů pedagogicko-psychologického základu bakalářského studia. Zkoušku lze uznat uchazečům programu Učitelství pro SŠ, kteří v rámci předcházejícího studia na vysoké škole absolvovali státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie nebo úspěšně absolvovali předměty z pedagogicko-psychologického základu, obsahově adekvátní předmětům pedagogicko-psychologické složky v bakalářském studiu na Ostravské univerzitě. Doložit výše uvedené skutečnosti musí uchazeči do 30. dubna 2020.

Uchazečům programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ nelze test prominout a musejí ho vykonat.

Detailnější informace k testu jsou umístěny na webových stránkách katedry pedagogiky a andragogiky v sekci přijímací řízení.

Ke studiu oboru Rekreologie, programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a Učitelství tělesné výchovy je podmínkou přijetí doložení lékařského potvrzení o způsobilosti absolvovat studium daného programu bez omezení. Uchazeč je povinen potvrzení odevzdat při zápisu do studia.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.