Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Sbormistrovství - Hudební výchova

Studijní program
Učitelství pro střední školy
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 15. 03. 2022

Sbormistrovství

Studijní program v kostce

Specializace Sbormistrovství pro střední školy umožňuje studentům komplexní rozvoj sbormistrovských schopností a zdokonalení potřebných odborných znalostí a dovedností. Sbormistrovství je reprezentativní studijní specializací, která umožňuje profilování sbormistrovské osobnosti. Studijní specializace Sbormistrovství pro střední školy úzce navazuje na předchozí bakalářské studium programu Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání. Specifikem studia je, že je jej možné studovat pouze v kombinaci se specializací Hudební výchova pro střední školy. Náplní studia Sbormistrovství je rozvíjení schopností studovat sborové partitury, připravit vhodnou dramaturgii sborových těles, organizovat a vést pěvecké sbory. V neposlední řadě jde o umělecky přesvědčivou interpretaci sborové hudby a její prezentaci na veřejných koncertech. Součástí studia je praxe ve vysokoškolském pěveckém sboru. Vše si ověříte a vyzkoušíte ve vlastní praxi, kterou budete absolvovat s vybranými sborovými tělesy na vybraných školách a institucích v průběhu výuky. Na závěr studia budete realizovat samostatné veřejné vystoupení vašeho sborového tělesa. Součástí studia je vypracování a obhajoba diplomové práce.

Co od vás očekáváme?

Předpokladem studia jsou rozvinuté hudební a sbormistrovské schopnosti, dovednosti a znalosti, které jste získali v předchozím bakalářském studiu.

Co se naučíte?

Během studia se naučíte:

  • poslechem a na základě notového zápisu analyzovat sborové skladby a stylově je identifikovat
  • efektivně provádět hlasová cvičení a nacvičovat skladby se sborem
  • umělecky přesvědčivě interpretovat skladby pro sbor rozmanitých slohových období a stylů
  • sestavit vhodný repertoár pro pěvecký sbor a zorganizovat vystoupení sboru

Kde a jak se uplatníte?

Absolvování studijní specializace umožňuje se uplatnit na řadě pracovních pozic v oblasti školství, ale také v různých mimoškolních zařízeních. Studium Sbormistrovství společně se specializací Hudební výchova pro střední školy vás předurčuje k uplatnění na středních školách (ale také základních uměleckých školách), kde budete vyučovat hudební výchovu a také vést vokální či instrumentální soubor.

Konkrétní pracovní pozice

Možné pracovní pozice absolventů:

  • sbormistr na střední škole, popř. na základní umělecké škole
  • sbormistr, dirigent instrumentálních skupin v mimoškolních zařízeních (domy dětí a mládeže, domovy mládeže, církve, ústavy sociální peče apod.)

Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého diplomu. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Podmínkou přijetí do navazujících magisterských programů a aprobací je ukončené bakalářské vzdělání ve vymezených programech (oborech):

Učitelství sbormistrovství pro střední školy: Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání nebo jiné oborově příbuzné studium zaměřené na vzdělávání.

Pokud uchazeč řádně neukončil nebo není v posledním roce studia studijního programu nebo oboru, který je příbuzný navazujícímu magisterskému programu nebo oboru, na který se hlásí, nesplňuje tuto podmínku pro přijetí. Příbuznost hodnotí zkušební komise na příslušné katedře. Není-li splněna podmínka příbuznosti programu/oboru, obdrží uchazeč 0 bodů.

Bez přijímací zkoušky, v případě velkého zájmu o program zkouška formou praktické zkoušky ze sbormistrovství.

Minimum bodů pro vyhovění je 40.

Test z pedagogiky a psychologie

Přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie je nedílnou součástí přijímací zkoušky programů Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro SŠ. Obsahem přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie jsou vědomosti z předmětů pedagogicko-psychologického základu bakalářského studia. Zkoušku lze uznat uchazečům programu Učitelství pro SŠ, kteří v rámci předcházejícího studia na vysoké škole absolvovali státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie nebo úspěšně absolvovali předměty z pedagogicko-psychologického základu, obsahově adekvátní předmětům pedagogicko-psychologické složky v bakalářském studiu na Ostravské univerzitě. Doložit výše uvedené skutečnosti musí uchazeči do 30. dubna 2020.

Uchazečům programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ nelze test prominout a musejí ho vykonat.

Detailnější informace k testu jsou umístěny na webových stránkách katedry pedagogiky a andragogiky v sekci přijímací řízení.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.