Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Geografie pro SŠ - Psychologie pro SŠ

Studijní program
Učitelství pro střední školy
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Psychologie

Studijní program v kostce

Absolventi navazujícího magisterského studia Specializace psychologie jsou vybaveni jak teoretickými tak praktickými znalostmi a dovednostmi z psychologie a dalších příbuzných oborů. Absolvent studiem získá potřebné odborné vzdělání a kvalifikaci pro výkon učitele psychologie na středních školách.Psychologie je studium mysli a chování. Jde o jednu z nejzajímavějších a nejnáročnějších oblastí vědeckého bádání s potenciálem prospívat jak jednotlivcům, tak společnosti jako celku. Nabízíme širokou škálu bakalářských kurzů v hlavních oblastech psychologie, které posluchačům předávají nejen současné znalosti, ale také procvičí jejich obecné dovednosti v oblasti výzkumu, kritického myšlení, statistické analýzy dat a písemné a ústní komunikace. Navazující magisterský program poskytuje další intenzivní odborné psychologické a pedagogické vzdělávání.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme od vás znalosti oboru psychologie tak, jak je standardně vyučován na bakalářských studijních programech. Předpokládáme dobrou orientaci v základních psychologických disciplínách, protože výuka na tyto znalosti navazuje a dále je prohlubuje a rozvíjí. Vyžadujeme dále od posluchačů entusiasmus, odhodlání a touhu dále rozvíjet své poznání psychologie.

Co se naučíte?

Studium navazujícího magisterského oboru „Specializace psychologie“:

 • Vás naučí jak pomoci lidem podat v zátěžových situacích nejlepší výkon. Pomůžete lidem pochopit, proč se chovají určitým způsobem, jak překonat negativní vzorce chování, které jim mohou bránit v dosažení jejich plného potenciálu.
 • Vám poskytne odborné zázemí pro vytvoření vzdělávacího programu pro žáka, který má problémy ve škole, nebo v poskytování poradenských služeb žákům s hendikepem.
 • Vás naučí, jak aplikovat psychologické poznatky i do jiných oborů, než je vzdělávání. Můžete si doplnit vzdělávání a využít je v řadě souvisejících oborů, včetně arteterapie, poradenství, sociální práce atd.
 • Vás naučí, jak aplikovat své znalosti v oblastech jako marketing, porozumění chování spotřebitelů apod. Psychologie má jasné uplatnění v reklamě a médiích, v lidských zdrojích a ve výuce.
 • Vás naučí, jak uplatnit psychologii v průmyslovém prostředí při náboru, vyhledávání a péči o talenty a získávání konkurenční výhody tím, že dokáže přimět jednotlivce i týmy, aby ze sebe vydaly to nejlepší.
 • Může napomoci při ochraně planety, protože psychologie hraje důležitou roli při pochopení souvislostí mezi konzumací, identitou jedince a podporou environmentálně udržitelného chování.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi budou odborně připraveni především pro práci středoškolského učitele psychologických disciplín. V kombinaci s druhým aprobačním předmětem pak získávají ucelenou učitelskou kvalifikaci pro odbornou pedagogickou činnost na různých typech středních škol, kde se vyučuje psychologie (střední a vyšší odborné školy zdravotnické, pedagogické, sociální, sociálně právní, gymnázia apod.).

Absolvent se však může uplatnit v kterékoliv relevantní související oblasti. Ať se již coby absolventi rozhodnete o uplatnění ve státním nebo v soukromém sektoru, psychologické vzdělání vám vždy zlepší šanci získat práci. Můžete být zaměstnáni v různých odvětvích včetně zdravotní péče a sociální pomoci, veřejné správy, vzdělávání a odborné přípravy, případně v administrativních a podpůrných službách.

Konkrétní pracovní pozice

Možné pracovní uplatnění:

 • středoškolský učitel
 • metodik prevence
 • odborný referent
 • lektor
 • výzkumný pracovník

Přijímací řízení

e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

 • ukončené studium alespoň bakalářského studijního programu Psychologie se zaměřením na vzdělávání
 • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,44 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací zkouška probíhá formou Testu odborných znalostí v rozsahu výuky bakalářského programu Psychologie se zaměřením na vzdělávání realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity.

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 44

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.